Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


V prvním pololetí letošního roku poklesl vlivem záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel počet obyvatel Ústeckého kraje. V porovnání s prvním pololetím 2018 byl vyšší počet uzavřených sňatků i počet rozvodů. Nižší byl celkový počet narozených dětí i dětí narozených mimo manželství. Zvýšil se počet přistěhovalých i vystěhovalých osob. Výsledné saldo migrace bylo kladné zásluhou zahraniční migrace.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel k 30. červnu 2019 celkem 820 481 obyvatel, v tom 407 422 mužů a 413 059 žen. Od počátku roku do konce června se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 308 osob, a to výhradně vlivem poklesu počtu žen (o 335). Počet mužů naopak o 27 vzrostl. Za posledních 20 let došlo k celkovému úbytku obyvatel kraje 13x, z toho ke konci prvního pololetí 2019 se jednalo o třetí nejnižší úbytek po letech 2000 a 2001.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,7 %, zůstává tak dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel kromě Ústeckého kraje snížil ještě v dalších čtyřech krajích republiky – Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.

 

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně přirozenou měnou obyvatel, když počet zemřelých převýšil počet narozených o 790 osob. Počet přistěhovalých osob do kraje převýšil počet vystěhovalých z kraje o 482 osob, saldo migrace tak bylo ke konci prvního pololetí letošního roku kladné. Do kraje se od ledna do konce června přistěhovalo 4 509 obyvatel a vystěhovalo 4 027 obyvatel. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-494 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 2 739 osob a vystěhovalo 3 233 osob. Saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +976 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 770 osob a do zahraničí se vystěhovalo 794 osob). V obou směrech zahraničního stěhování převládali muži – u přistěhovalých z 66,8 %, u vystěhovalých z 66,2 %, zatímco u vnitrostátní migrace převažovaly ženy.

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

K poklesu počtu obyvatel v období prvního pololetí letošního roku došlo v pěti okresech Ústeckého kraje. Ve dvou okresech (Děčín a Ústí nad Labem) došlo k úbytku obyvatel jak stěhováním, tak přirozeným poklesem obyvatel. V ostatních třech okresech -  Chomutov, Litoměřice a Most byl pokles obyvatel od ledna do června způsoben pouze přirozeným úbytkem obyvatel (počet zemřelých převažoval nad počtem narozených). Nárůst počtu obyvatel v okresech Louny a Teplice byl výhradně zásluhou migrace (počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých osob).

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Během šesti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 3 936 dětí, což je o 110 novorozenců (o 2,7 %) méně než ve stejném období roku 2018. Od vzniku kraje, tj. od roku 2000 se jedná o nejnižší počet narozených dětí. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se v kraji meziročně zvýšil o 0,6 procentního bodu (p. b.) a dosáhl 63,4 %. Ústecký kraj tak opět zaujímal nejvyšší pozici mezi kraji. Republikový průměr představoval 48,2 % a byl o 15,2 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze (40,8 %) a v Jihomoravském kraji (41,9 %). Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně zvýšil v 5 krajích republiky, v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší po Kraji Vysočina a Zlínském kraji. Další nárůst zaznamenali ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

 Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v letech 2009 až 2019Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,7 dětí (v ČR 10,4 ‰), proti stejnému období minulého roku tento ukazatel poklesl o 0,3 bodů promile. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot druhou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji, naproti tomu nejméně v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

V prvních šesti měsících letošního roku zemřelo v kraji 4 726 osob, meziročně se jejich počet snížil o 114 osob (o 2,4 %). Za posledních 20 let byl počet zemřelých šestý nejvyšší. V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo 11,6 osob proti 11,9 osob v 1. pololetí 2018. Průměr ČR byl 10,8 ‰. Úmrtnost v kraji představovala třetí nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání po Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2019

V rámci vnitroregionálního demografického vývoje byl v prvním pololetí 2019 nejvyšší počet narozených dětí na tisíc obyvatel v okrese Chomutov, nejméně dětí se narodilo v okrese Most. Nejvíce osob na tisíc obyvatel zemřelo v okrese Litoměřice, naproti tomu nejméně v okresech Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Dlouhodobě nejnižší podíl mimomanželských dětí evidují v okrese Litoměřice, naproti tomu nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství je trvale v okrese Most.

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v Ústeckém kraji v prvních šesti měsících letošního roku jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou dětí do 1 roku, osob ve věku 15–39 let a 80–89letých.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Od počátku roku do konce června 2018 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 1 691 párů snoubenců, tj. o 46 (o 2,8 %) více než za 1. pololetí 2018. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 4,2 ‰, proti 4,0 ‰ v prvním pololetí loňského roku. V porovnání s ostatními kraji byla sňatečnost v Ústeckém kraji šestá nejnižší po Královéhradeckém, Plzeňském, Pardubickém, Karlovarském a Zlínském kraji.

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

V prvním pololetí 2019 došlo v Ústeckém kraji k mírnému meziročnímu nárůstu rozvodovosti. Od ledna do konce června letošního roku bylo rozvedeno 1 075 manželství, což je o 10 (o 0,9 %) více než za stejné období roku 2018. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl třetí nejnižší od roku 2000. Na tisíc obyvatel kraje dosáhl počet rozvodů 2,6 ‰ a byl zhruba na stejné výši jako ve stejném období loňského roku. Proti průměru ČR byl o 0,3 bodů promile vyšší. V mezikrajovém srovnání byla rozvodovost Ústeckého kraje v relativním vyjádření druhá nejvyšší po Libereckém kraji.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Za prvních šest měsíců roku 2019 bylo nejvíce uzavřených sňatků na tisíc obyvatel v okresech Louny a Ústí nad Labem. Nejnižší sňatečnost za uplynulé první pololetí roku byla v okresech Chomutov a Most. Nejvyšší rozvodovost registrovali v okrese Chomutov, naproti tomu nejméně manželství na tisíc obyvatel se rozvedlo v okrese Louny.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027
 

 

  • Více informací naleznete v publikaci
  • Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx
  • Tab_5.xlsx
  • Stručná informace - Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2019