Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


V prvním pololetí letošního roku poklesl vlivem záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel počet obyvatel Ústeckého kraje. V porovnání s prvním pololetím 2017 lze pozitivně hodnotit pouze vyšší počet uzavřených sňatků, nižší počet rozvodů a méně dětí narozených mimo manželství. V meziročním srovnání bylo méně narozených dětí a vyšší počet zemřelých. Nárůst jsme zaznamenali u počtu přistěhovalých i vystěhovalých osob. Výsledné saldo migrace bylo kladné.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel k 30. červnu 2018 celkem 820 450 obyvatel, v tom 407 072 mužů a 413 378 žen. Od počátku roku do konce června se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 630 osob, a to jak vlivem poklesu počtu žen (o 378), tak mužů (o 252). Od roku 2000 se jedná o čtvrtý nejvyšší celkový úbytek obyvatel v kraji.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,7 %, zůstává tak dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel snížil celkem v 6 krajích republiky včetně Ústeckého.

 

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně záporným výsledkem přirozeného přírůstku obyvatel, počet zemřelých převýšil počet narozených o 806 osob. Počet přistěhovalých osob do kraje převýšil počet vystěhovalých z kraje, saldo migrace tak bylo ke konci druhého pololetí letošního roku kladné. Do kraje se od ledna do konce června přistěhovalo 4 282 obyvatel a vystěhovalo 4 106 obyvatel, tj. + 176 osob. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (- 666 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 2 696 osob a vystěhovalo 3 362 osob. Saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné + 842 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 586 osob a do zahraničí se vystěhovalo 744 osob). V obou směrech zahraničního stěhování převládali muži – u přistěhovalých z 64,6 %, u vystěhovalých z 62,9 %, zatímco u vnitrostátní migrace převažovaly ženy.

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

K poklesu počtu obyvatel v období prvního pololetí letošního roku došlo ve čtyřech okresech Ústeckého kraje. Ve dvou okresech (Děčín a Most) došlo k úbytku obyvatel jak stěhováním, tak přirozeným poklesem obyvatel. V okrese Louny byl pokles obyvatel od ledna do června způsoben pouze přirozeným úbytkem obyvatel (počet zemřelých převažoval nad počtem narozených). Naproti tomu v okrese Ústí nad Labem došlo k úbytku obyvatel stěhováním. Nárůst počtu obyvatel v okresech Chomutov, Litoměřice a Teplice byl výhradně zásluhou migrace (počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých osob).

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018  Během šesti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 4 002 dětí, což je o 171 novorozenců (o 4,1 %) méně než ve stejném období roku 2017. Od roku 2000 se jedná o druhý nejnižší počet narozených dětí. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se v kraji meziročně snížil o 2,8 procentního bodu (p. b.) a dosáhl 63,1 %. Ústecký kraj tak opět zaujímal nejvyšší pozici mezi kraji. Republikový průměr představoval 48,7 % a byl o 14,4 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Hl. m. Praze (41,2 %) a ve Zlínském kraji (42 %). Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně snížil v 7 krajích republiky, v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Meziroční nárůst zaznamenali v krajích Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, v Kraji Vysočina a nejnižší nárůst byl v Karlovarském kraji.

 

 

 

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. až 2. čtvrtletí 2008 až 2018Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,8 dětí (v ČR 10,6 ‰), proti stejnému období minulého roku tento ukazatel poklesl o 0,4 bodů promile. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot druhou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Hl. městě Praze a v Jihomoravském kraji, naproti tomu nejméně v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Úmrtnost v Ústeckém kraji se zhoršila. V prvních šesti měsících letošního roku zemřelo v kraji 4 808 osob, meziročně se počet zvýšil o 66 osob (o 1,4 %) a byl druhý nejvyšší od roku 2000. V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo 11,8 osob proti 11,6 osob v 1. pololetí 2017. Průměr ČR byl 11,0 ‰. Úmrtnost v kraji představovala druhou nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání po Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

V rámci vnitroregionálního demografického vývoje byl v prvním pololetí 2018 nejvyšší počet narozených dětí na tisíc obyvatel v okrese Ústí nad Labem, zároveň zde zaznamenali nejnižší podíl zemřelých. Nejvíce osob na tisíc obyvatel zemřelo v okrese Teplice, kde byla druhá nejnižší porodnost (po okrese Děčín) a druhý nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství. Dlouhodobě nejnižší podíl mimomanželských dětí evidují v okrese Litoměřice, naproti tomu nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství je trvale v okrese Most.

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v Ústeckém kraji v prvních šesti měsících letošního roku jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou 1–14letých a 70–79letých.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Od počátku roku do konce června 2018 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 1 569 párů snoubenců, tj. o 183 (o 13,2 %) více než za 1. pololetí 2017. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 3,9 ‰, sňatečnost Ústeckého kraje tak byla o 0,5 promilových bodů vyšší než v prvním pololetí loňského roku. V porovnání s ostatními kraji byla sňatečnost v Ústeckém kraji spolu s Královéhradeckým, Plzeňským, Moravskoslezským a Zlínským krajem druhá nejnižší a nižší byla i proti průměru ČR (4,0 ).

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

V prvním pololetí 2018 došlo v Ústeckém kraji k meziročnímu poklesu rozvodovosti. Od ledna do konce června letošního roku bylo rozvedeno 1 033 manželství, což je o 67 (o 6,1 %) méně než za stejné období roku 2017. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl nejnižší od roku 2000. Na tisíc obyvatel kraje dosáhl počet rozvodů 2,5 ‰ a proti lednu až červnu 2017 (2,7 ‰) byl nižší. V ČR představoval 2,3 ‰. V mezikrajovém srovnání byla rozvodovost Ústeckého kraje i přes uvedené meziroční snížení nejvyšší.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje  v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Za prvních šest měsíců roku 2018 bylo nejvíce uzavřených sňatků na tisíc obyvatel v okresech Teplice, Louny a Most. Nejnižší sňatečnost za uplynulé první pololetí roku byla v okrese Děčín. Nejvyšší rozvodovost registrovali v okrese Chomutov, naproti tomu nejméně rozvodů na tisíc obyvatel bylo v okrese Děčín.