Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2017 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


V prvním pololetí letošního roku poklesl vlivem záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel i záporného salda migrace počet obyvatel Ústeckého kraje. V porovnání s prvním pololetím 2016 lze pozitivně hodnotit pouze vyšší počet živě narozených dětí a nižší počet potratů. V meziročním srovnání bylo méně uzavřených sňatků, více dětí narozených mimo manželství a vyšší počet zemřelých. Pokles jsme zaznamenali u počtu vystěhovalých osob, naproti tomu počet přistěhovalých se zvýšil. Výsledná záporná migrace byla v letošním roce téměř o pětinu nižší než v 1. pololetí 2016.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel k 30. červnu 2017 celkem 820 725 obyvatel, v tom 407 099 mužů a 413 626 žen. Od počátku roku do konce června se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 652 osob, a to jak vlivem poklesu počtu žen (o 379), tak mužů (o 273). Od roku 2000 se jedná o čtvrtý nejvyšší celkový úbytek obyvatel v kraji.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,8 % a zůstává tak dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel snížil celkem v 7 krajích republiky včetně Ústeckého.

 

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak záporným výsledkem přirozeného přírůstku obyvatel, počet zemřelých převýšil počet narozených o 605 osob, tak záporným saldem migrace, do kraje se od ledna do konce června přistěhovalo 3 926 obyvatel a vystěhovalo 3 973 obyvatel, tj. –47 osob. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (–446 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 2 847 osob a vystěhovalo 3 293 osob. Saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +399 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 079 osob a do zahraničí se vystěhovalo 680 osob). V obou směrech zahraničního stěhování převládali muži – u přistěhovalých z 61,5 %, u vystěhovalých z 56,2 %. Při stěhování v rámci republiky byla situace opačná a převažovaly zde ženy.

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

K poklesu počtu obyvatel v období prvního pololetí letošního roku došlo v šesti okresech Ústeckého kraje. Ve čtyřech okresech (Děčín, Chomutov, Most a Ústí nad Labem) došlo k úbytku obyvatel jak stěhováním, tak přirozeným poklesem obyvatel. V okresech Louny a Teplice byl pokles obyvatel od ledna do června způsoben pouze přirozeným úbytkem obyvatel (počet zemřelých převažoval nad počtem narozených). Nárůst počtu obyvatel v okrese Litoměřice byl výhradně zásluhou migrace (počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých osob).

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Během šesti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 4 115 dětí, což je o 84 novorozenců (o 2,1 %) více než ve stejném období roku 2016. Od roku 2000 se jedná o sedmý nejnižší počet narozených dětí. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se v kraji meziročně zvýšil o 2,1 procentního bodu (p.b.) a dosáhl 66,1 %. Ústecký kraj tak opět zaujímal nejvyšší pozici mezi kraji. Republikový průměr představoval 49,0 % a byl o 17,1 p.b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Hl. m. Praze (41,7 %) a ve Zlínském a Jihomoravském kraji (43 resp 43,4 %). Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně zvýšil v 7 krajích republiky. Meziroční pokles zaznamenali v Karlovarském kraji, v Kraji Vysočina, dále v Olomouckém, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Jihočeském a Středočeském kraji.

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 10,1 dětí (v ČR 10,6 ‰), proti stejnému období minulého roku tento ukazatel vzrost (o 0,3 promilových bodů). V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot třetí nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Hl. městě Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji, naproti tomu nejméně v Karlovarském a v Moravskoslezském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Úmrtnost v Ústeckém kraji se zhoršila. V prvních šesti měsících letošního roku zemřelo v kraji 4 720 osob, meziročně se počet zvýšil o 335 osob (o 7,6 %) a byl čtvrtý nejvyšší od roku 2000. V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo 11,6 osob proti 10,8 osob v 1. pololetí 2016. Průměr ČR byl 11,0 ‰. Úmrtnost v kraji představovala čtvrtou nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání proti šesté nejvyšší v loňském prvním pololetí.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017

V rámci vnitroregionálního demografického vývoje byl v prvním pololetí 2017 nejvyšší počet narozených dětí na tisíc obyvatel v okrese Ústí nad Labem, zároveň zde zaznamenali druhý nejnižší podíl zemřelých (po okrese Chomutov). Nejvíce osob na tisíc obyvatel zemřelo v okrese Most, kde byla druhá nejnižší porodnost (po okrese Teplice) a nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství. Dlouhodobě nejnižší podíl mimomanželských dětí evidují v okrese Litoměřice.

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v Ústeckém kraji v prvních šesti měsících letošního roku jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou 70–79letých a u osob 90letých a starších.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Od počátku roku do konce června 2017 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 1 335 párů snoubenců, tj. o 42 (o 3,1 %) méně než za 1. pololetí 2016. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 3,3 ‰, sňatečnost Ústeckého kraje tak byla o 0,1 promilových bodů nižší než v prvním pololetí loňského roku. V porovnání s ostatními kraji byla sňatečnost v Ústeckém kraji spolu s Plzeňským krajem nejnižší a nižší byla i proti průměru ČR (3,6 ).

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Negativním jevem v Ústeckém kraji zůstává i nadále vysoká potratovost, a to i přesto, že počet potratů i potratovost byla nejnižší od roku 2000. Za první pololetí letošního roku bylo registrováno 1 816 potratů, tj. o 47 (o 2,5 %) méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu na tisíc obyvatel bylo provedeno 4,5 potratu (o 0,1 promilových bodů méně). Nadále však zůstává nejvyšší v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší je i podíl umělých přerušení těhotenství (2,7 ‰). Republikový průměr potratovosti (3,3 ‰) byl v kraji překročen o 1,1 promilových bodů, podíl umělých přerušení těhotenství byl vyšší o 0,8 promilových bodů. Potratovost v kraji je od roku 1990, s výjimkou let 1999, 2000 a 2002, neustále nejvyšší v rámci celé ČR.  

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje  v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Za prvních šest měsíců roku 2017 bylo nejvíce uzavřených sňatků na tisíc obyvatel v okrese Ústí nad Labem. Nejnižší sňatečnost za uplynulé první pololetí roku byla v okrese Děčín. Nejvyšší potratovost registrovali v okrese Louny, naproti tomu nejméně potratů na tisíc obyvatel bylo provedeno v okrese Litoměřice.