Pohyb obyvatelstva v roce 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

Vlivem záporné migrace i přirozeného úbytku obyvatel se počet obyvatel Ústeckého kraje během roku 2020 mírně snížil. Meziročně poklesl počet sňatků, rozvodů, počet živě narozených dětí i počet dětí narozených mimo manželství. Nárůst zaznamenal počet zemřelých.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků k 31. prosinci 2020 celkem 817 004 obyvatel, v tom 405 277 mužů a 411 727 žen. Za uplynulých 12 měsíců loňského roku počet obyvatel kraje poklesl celkem o 3 961 osob, a to vlivem poklesu počtu mužů o 2 486 a žen o 1 475.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,6 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém roce počet obyvatel poklesl ve většině krajů republiky kromě Prahy, Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Jihomoravského kraje.

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak migrací obyvatel, tak přirozeným úbytkem obyvatel. V uplynulém roce počet zemřelých převýšil počet narozených o 2 846 osob. Přirozený úbytek vykázala většina krajů s výjimkou Prahy. Od ledna do konce prosince se do kraje přistěhovalo 7 255 obyvatel a vystěhovalo 8 370 obyvatel, tj. –1 115 osob. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-1 115 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 4 971 osob a vystěhovalo 6 108 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo mírně kladné +22 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 2 284 osob a do zahraničí se vystěhovalo 2 262 osob). Kladnou zahraniční migraci zaznamenali ve většině krajů republiky s výjimkou Moravskoslezského kraje. Vnitrostátní přírůstek stěhováním byl pouze ve čtyřech krajích – Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském. Po předchozích třech kladných letech bylo saldo migrace v Ústeckém kraji opět záporné.

 

 

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Během roku 2020 poklesl počet obyvatel ve všech okresech Ústeckého kraje. Ve většině z nich se jednalo jak o úbytek obyvatel stěhováním, tak i o přirozený úbytek obyvatel. K poklesu počtu obyvatel v okrese Teplice došlo výhradně vlivem přirozeného úbytku obyvatel, zatímco výsledek migrace byl kladný.

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Od ledna do prosince loňského roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 7 947 dětí, což je o 147 novorozenců (o 1,8 %) méně než ve stejném období roku 2019. Meziročně o 0,7 procentního bodu (p. b.) poklesl podíl živě narozených dětí mimo manželství na 62,8 %. Podíl mimomanželských dětí byl nejvyšší mezi kraji, v ČR představoval 48,5 %. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali v Praze (40,5 %), jako druhý se umístil Zlínský kraj se 43,1, méně než 44 % narozených nemanželských dětí měl ještě Jihomoravský kraj. Meziročně podíl děti dětí narozených mimo manželství ve většině krajů vzrostl. K poklesu došlo v pěti krajích. Snížení o 0,7 p. b. v Ústeckém kraji bylo třetí nejvyšší po Vysočině a Moravskoslezském kraji, kde podíl těchto dětí poklesl shodně o 1,1 p. b.

 

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. až 4. čtvrtletí 2010 až 2020

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,7 dětí, to je o 0,2 p. b. méně než v roce 2019. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot druhou nejnižší pozici po Karlovarském kraji, v ČR činila 10,3 ‰. Více než jedenáct dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo pouze v Praze. Naproti tomu méně než 10 dětí na 1 tisíc obyvatel se kromě Ústeckého a Karlovarského kraje narodilo ještě v Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

V loňském roce zemřelo v Ústeckém kraji celkem 10 793 osob, meziročně se jejich počet zvýšil o 1 585. Počet zemřelých se proti roku 2019 zvýšil ve všech krajích republiky. Nejvyšší nárůst zaznamenali ve Zlínském kraji (o 23,9 %). Zvýšení v Ústeckém kraji (o 17,2 %) bylo čtvrté nejvyšší. V přepočtu na tisíc obyvatel Ústeckého kraje zemřelo 13,2 osob (nárůst proti předchozímu roku o 1,9 bodů promile.). Úmrtnost v kraji představovala čtvrtou nejvyšší hodnotu po Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Průměr ČR (12,1 ‰) byl v kraji překročen o 1,1 bodů promile.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Mezi okresy Ústeckého kraje byla v loňském roce dosažena nejvyšší porodnost s třetím nejnižším podílem zemřelých v okrese Ústí nad Labem. Nejnižší podíl živě narozených vykázali v okrese Most, kde byl zároveň nejvyšší podíl zemřelých, naproti tomu nejnižší podíl zemřelých vykázali v okrese Chomutov. Nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství (71,4 %) je dlouhodobě evidován v okrese Most (od roku 1998). Naproti tomu nejnižší podíl dětí narozených svobodným matkám se trvale nachází v okrese Litoměřice (54,1 %).

Podíl zemřelých osob v jednotlivých věkových skupinách v Ústeckém kraji v roce 2020 znázorňuje následující graf. Meziroční pokles jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou třech nejstarších věkových skupin: 70–79, 80–89 a 90letých a starších.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Od počátku roku 2020 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 508 párů snoubenců, tj. o 699 (o 16,6 %) méně než za rok 2019. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 4,3 ‰. Meziročně se sňatečnost Ústeckého kraje snížila o 0,8 bodů promile. V mezikrajovém srovnání byla šestá nejvyšší.

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Od ledna do konce prosince loňského roku bylo v Ústeckém kraji rozvedeno 1 745 manželství. V přepočtu na tisíc obyvatel dosáhla rozvodovost v kraji hodnoty 2,1 ‰ proti 2,5 ‰ v předchozím roce. Rozvodovost za loňský rok byla v Ústeckém kraji čtvrtá nejvyšší po Středočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. Celorepublikový průměr byl o 0,1 bodů promile nižší než průměr kraje. Absolutní počet rozvodů i v přepočtu na tisíc obyvatel byl v Ústeckém kraji nejnižší od roku 2000.

V průběhu dvanácti měsíců loňského roku bylo v Ústeckém kraji registrováno celkem 3 304 potratů. Na tisíc obyvatel kraje bylo v roce 2020 provedeno 4,0 potratů. Potratovost Ústeckého kraje zůstává nejvyšší v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší je i podíl umělých přerušení těhotenství (2,4 ‰). Republikový průměr potratovosti (2,8 ‰) byl v kraji překročen o 1,2 bodů promile, podíl umělých přerušení těhotenství byl vyšší o 0,8 bodů promile. Počet potratů na tisíc obyvatel v kraji je od roku 1990, s výjimkou let 1999 až 2002, neustále nejvyšší v rámci celé ČR.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje  v 1. až 4. čtvrtletí 2020

V meziokresním srovnání vykázal za loňský rok nejvyšší sňatečnost okres Chomutov. Nejnižší počet uzavřených sňatků na tisíc obyvatel okresu byl evidován v okresech Most a Ústí nad Labem. Nejméně manželství na tisíc obyvatel okresu bylo rozvedeno v okresech Most a Ústí nad Labem, v ostatních okresech byla rozvodovost shodná. Nejvyšší potratovost byla evidována v okresech Louny a Chomutov, nejméně potratů na tisíc obyvatel zaznamenali v okrese Litoměřice.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací naleznete v publikaci
  • Pohyb obyvatelstva v roce 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx
  • Tab_5.xlsx
  • Stručná informace - Pohyb obyvatelstva rok 2020