Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2020

 

Meziročně v Ústeckém kraji poklesly stavy téměř u všech druhů hospodářských zvířat s výjimkou drůbeže, vč. slepic.

Podle soupisu hospodářských zvířat, který provedl Český statistický úřad k 1. 4. 2020, chovali zemědělci v Ústeckém kraji celkem 41 484 kusů skotu (z toho 17 568 krav), 108 400 prasat (z toho 6 750 prasnic), 489 405 kusů drůbeže (z toho 11 339 slepic) a 12 879 ovcí. Kromě hlavních druhů zvířat chovali ještě 2 107 koz a 2 361 koní.

Graf: Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1. 4. (2001 - 2020)

Meziročně v Ústeckém kraji poklesly stavy většiny hlavních druhů zvířat s výjimkou drůbeže. Ústečtí farmáři chovali k 1. dubnu letošního roku o 1 104 kusů skotu (o 2,6 %) méně než ke stejnému datu v roce 2019. K poklesu došlo u většiny kategorií skotu s výjimkou jalovic od 1 do 2 let. Na nižších stavech skotu se podílely - stavy jalovic nad 2 roky poklesem o 11,9 %, stavy krav se snížily o 2 % a stavy ostatního skotu o 4 %. Pokles stavů prasat mezi roky 2019 a 2020 o 7,5 % byl rovněž ovlivněn většinou kategorií prasat kromě prasniček. Nejvýrazněji poklesly stavy selat (o 13,5 %) a prasnic (o 6 %). Meziroční pokles stavů zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji rovněž u koz (o 11,3 %), u ovcí  (o 8,3 %) a u koní (o 2,3 %). Nárůst stavů evidovali ústečtí zemědělci pouze u drůbeže, a to o 31 %.

Graf: Vývoj stavů hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1. 4. (2001 - 2020)

dlouhodobého pohledu jediným chovem z tzv. hlavních druhů hospodářských zvířat, který měl od roku 2001 v Ústeckém kraji kromě let 2009 a 2011 až do roku 2015 rostoucí tendenci, byl chov ovcí. V posledních pěti letech však jeho stavy meziročně stále klesají. Porovnáním stavů zvířat v roce 2001 a 2020 vidíme, že se v kraji zvýšily pouze početní stavy ovcí, koz a koní, z toho stavy ovcí a koní se více než zdvojnásobily, chovy koz vzrostly o 5,3 %. U ostatních zvířat se stavy mezi srovnávanými roky snížily – u skotu o 15,3 %, z toho u krav o 8,3 %, u prasat o více než čtvrtinu (o 28,9 %), z toho u prasnic téměř o polovinu (o 46,8 %). Stavy drůbeže poklesly téměř o tři čtvrtiny (o 73,5 %), chovy slepic zaujímaly k 1. dubnu letošního roku necelá 2 % stavů v roce 2001.

Při mezikrajovém srovnání vidíme, že se většině krajů, s výjimkou Olomouckého a Moravskoslezského, meziročně snížily stavy skotu. Pokles v Ústeckém kraji byl u skotu nejvyšší. Stavy prasat v porovnání s úrovní roku 2019 vzrostly pouze ve čtyřech krajích, z toho nejvíce v Moravskoslezském a Libereckém kraji. Chovy ovcí zaznamenaly snížení stavů rovněž ve většině krajů republiky s výjimkou krajů Královéhradeckého, Moravskoslezského a Vysočiny.

Graf: Meziroční růst/pokles stavu hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2019 a  2020

Meziroční nárůst celkových stavů drůbeže byl zaznamenán v šesti krajích, v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po Plzeňském kraji. Ke zvýšení stavů slepic došlo celkem u osmi krajů, v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší po Moravskoslezském kraji.

Graf: Meziroční růst/pokles stavu drůbeže podle krajů k 1. 4. 2019 a 2020

Z následujícího grafu, který ukazuje početní stavy hlavních druhů zvířat v jednotlivých krajích České republiky, je patrné, že Ústecký kraj měl nejméně početné stavy skotu (vč. krav). Stavy prasat byly šesté nejvyšší, u prasnic a selat se jednalo o čtvrtou nejvyšší pozici. Páté nejnižší jsou v kraji chovy ovcí a drůbeže, počty slepic v Ústeckém kraji obsazují druhou nejnižší příčku mezi kraji. Méně početné chovy koz zaujímaly v mezikrajovém srovnání šestou nejvyšší příčku a chovy koní byly šesté nejnižší v republice.

Graf: Počet hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2020

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Podrobnější údaje o stavech hospodářských zvířat podle druhů a kategorií a v členění podle jednotlivých krajů naleznete v publikaci:
  • Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Stručná informace - Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2020