Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2018

 

Meziročně se v Ústeckém kraji navýšily stavy skotu, vč. krav, prasat vč. prasnic, koz a koní. U ovcí a drůbeže vč. slepic byly početní stavy hospodářských zvířat nižší než v roce 2017.

Podle soupisu hospodářských zvířat, který provedl Český statistický úřad k 1. 4. 2018, chovali zemědělci v Ústeckém kraji celkem 44 339 kusů skotu (z toho 17 715 krav), 98 455 prasat (z toho 5 258 prasnic), 427 459 kusů drůbeže (z toho 11 195 slepic) a 14 668 ovcí. Kromě hlavních druhů zvířat chovali ještě 2 189 koz a 2 285 koní.

Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1.4.

Meziročně se v Ústeckém kraji zvýšily stavy většiny hlavních druhů zvířat s výjimkou ovcí a drůbeže. Ústečtí farmáři chovali k 1. dubnu letošního roku o 981 kusů skotu (o 2,3 %) více než ke stejnému datu v roce 2017. K nárůstu došlo u všech kategorií skotu. Na vyšších stavech skotu se podílely všechny kategorie - stavy jalovic meziročně vzrostly o 5,3 % (z toho jalovice od 1 do 2 let o 1,3 % a jalovice nad 2 roky o 11,2 %), stavy krav se zvýšily o 1,5 % a stavy ostatního skotu narostly o 1,3 %. Zvýšení stavů prasat mezi roky 2018 a 2017 o 4,0 % bylo rovněž zásluhou všech kategorií prasat. Nejvýrazněji vzrostly stavy prasniček (o 27,2 %) a selat (o 17,4 %). Stavy prasnic byly vyšší o 2,8 % a počet ostatních prasat se zvýšil o 0,3 %. Meziroční nárůst stavů zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji u koz (o 7,9 %) a u koní (o 6,4 %). Pokles stavů evidovali zemědělci u ovcí, u nichž došlo mezi roky 2017 a 2018 ke snížení stavů o 5,2 % a u drůbeže (o 26,5 %).

Vývoj stavů hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1. 4.

 

dlouhodobého pohledu jediným chovem z tzv. hlavních druhů hospodářských zvířat, který měl od roku 2001 v Ústeckém kraji kromě let 2009 a 2011 až do roku 2015 rostoucí tendenci, byl chov ovcí. V posledních třech letech však jeho stavy meziročně stále klesají. Porovnáním stavů zvířat v roce 2001 a 2018 vidíme, že se v kraji zvýšily pouze početní stavy ovcí, koz a koní, z toho stavy ovcí a koní se více než zdvojnásobily. U ostaních zvířat se stavy mezi srovnávanými roky snížily – u skotu o 9,5 %, u prasat o více než třetinu (o 35,4 %) a u drůbeže o více než tři čtvrtiny (o 76,8 %).

Při mezikrajovém srovnání vidíme, že v Ústeckém kraji a dalších pěti krajích, se meziročně zvýšily stavy skotu. Nárůst v Ústeckém kraji byl u skotu celkem druhý nejvyšší a u krav třetí nejvyšší. Stavy prasat v porovnání s úrovní roku 2017 vzrostly celkem v devíti krajích, z toho nárůst v Ústeckém kraji byl u prasat i prasnic šestý nejvyšší. Chovy ovcí zaznamenaly snížení stavů ve třech krajích republiky vč. Ústeckého.

Meziroční růst/pokles stavu hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2018 a 2017

Meziroční pokles celkových stavů drůbeže byl zaznamenán v pěti krajích, v Ústeckém kraji byl nejvyšší stejně jako u slepic. K poklesu stavů slepic došlo celkem u čtyř krajů. Ve zbývajících devíti krajích se stavy slepic zvýšily.

Meziroční růst/pokles stavu drůbeže podle krajů k 1. 4. 2018 a 2017

Z následujícího grafu, který ukazuje početní stavy hlavních druhů zvířat v jednotlivých krajích České republiky, je patrné, že Ústecký kraj patří ke krajům s nejméně početnými stavy skotu (vč. krav). Středovou pozici zaujímaly stavy prasat (vč. prasnic), páté nejnižší jsou v kraji chovy ovcí. Počty drůbeže, včetně slepic, se pohybovaly v dolní polovině pomyslného žebříčku stavů. Méně početné chovy koz zaujímaly v mezikrajovém srovnání pátou nejvyšší příčku a chovy koní byly šesté nejnižší v republice.

Počet hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2018

 
 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027