Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2017

 

Meziročně se v Ústeckém kraji navýšily stavy skotu a mírně i koz, u ostatních uváděných druhů byly početní stavy hospodářských zvířat nižší než v roce 2016.

 

Podle soupisu hospodářských zvířat, provedeného k 1. 4. 2017, bylo v Ústeckém kraji chováno celkem 43 358 kusů skotu (z toho 17 455 krav), 94 625 prasat (z toho 5 116 prasnic), 581 540 kusů drůbeže (z toho 84 629 slepic) a 15 475 ovcí. Kromě hlavních druhů zvířat chovali ústečtí farmáři ještě 2 028 koz a 2 148 koní.

Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1. 4.

Meziročně se v Ústeckém kraji zvýšily pouze stavy skotu, a to o 3,5 % a koz o 0,1 %. U ostatních hlavních druhů zvířat došlo k poklesu. Na vyšších stavech skotu se podílely všechny kategorie - stavy jalovic meziročně vzrostly o 9,3 %, stavy krav se zvýšily o 2,2 % a stavy ostatního skotu narostly o 1,5 %. Snížení stavů prasat mezi roky 2017 a 2016 o 7,8 % bylo výhradně v kategorii selat. Jejich počty poklesly ze 42,8 tis. kusů v roce 2016 na 15,7 tis. kusů k 1. dubnu letošního roku, to představuje pokles téměř o dvě třetiny (o 63,4 %). U ostatních kategorií došlo k meziročnímu nárůstu - o 0,7 % se zvýšily stavy prasnic, o 16,2 % vzrostly stavy prasniček, stavy ostatních prasat se zvýšily o 35,7 %. Chov ovcí se mezi roky 2016 a 2017 snížil o 3,3 %. Pokles stavů zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji rovněž u koní (o 2,2 %) a u drůbeže (o 8,6%), stavy slepic byly o více než tři čtvrtiny (o 75,9 %) vyšší než v roce 2016.

Vývoj stavů hospodářských zvířat v Ústeckém kraji k 1. 4.

 

dlouhodobého pohledu jediným chovem z tzv. hlavních druhů hospodářských zvířat, který má od roku 2001 v Ústeckém kraji většinou (s výjimkou let 2009, 2011, 2016 a 2017) rostoucí tendenci, je chov ovcí. Porovnáním stavů zvířat v roce 2001 a 2017 vidíme, že se v kraji zvýšily pouze početní stavy ovcí, koz a koní, z toho stavy ovcí a koní se více než zdvojnásobily. U ostaních zvířat se stavy mezi srovnávanými roky snížily – u skotu o 9,3 %, u prasat téměř o třetinu (o 33,1 %) a u drůbeže o více než dvě třetiny (o 68,2 %).

Při mezikrajovém srovnání vidíme, že stejně jako v Ústeckém kraji, se v nadpoloviční většině krajů republiky meziročně zvýšily stavy skotu, včetně krav. Nárůst v Ústeckém kraji byl u skotu celkem nejvyšší a u krav třetí nejvyšší. U prasat byla situace méně příznivá, meziročně vzrostly stavy celkem pouze ve dvou krajích – v Pardubickém a Moravskoslezském. Chovy ovcí zaznamenaly snížení stavů v sedmi krajích republiky vč. Ústeckého.

Meziroční růst/pokles stavu hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2017 a 2016

Meziroční pokles celkových stavů drůbeže byl zaznamenán v osmi krajích, včetně Ústeckého. Vývoj v chovech slepic byl z mezikrajového pohledu lepší než u drůbeže celkem. K nárůstu stavů došlo celkem u sedmi krajů, v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. Ve zbývajících šesti krajích se stavy slepic snížily.

Meziroční růst/pokles stavu drůbeže podle krajů k 1. 4. 2017 a 2016

Z následujícího grafu, který ukazuje početní stavy hlavních druhů zvířat v jednotlivých krajích České republiky, je patrné, že Ústecký kraj patří ke krajům s nejméně početnými stavy skotu (vč. krav). Středovou pozici zaujímaly stavy prasat (vč. prasnic) a ovcí. Počty drůbeže, včetně slepic, se pohybovaly v dolní polovině pomyslného žebříčku stavů. Méně početné chovy koz zaujímaly v mezikrajovém srovnání pátou nejvyšší příčku a chovy koní byly šesté nejnižší v republice.

Počet hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2017