Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. 12. 2013

 


Úřady práce v Ústeckém kraji evidovaly k poslednímu dni roku 2013 celkem 65 820 uchazečů o zaměstnání, z toho 32 497 žen a 33 323 mužů. Proti 30. 11. 2013 se tento počet navýšil o 2,1 % (o 1 326 osob). K nárůstu došlo u obou pohlaví, výrazněji však vzrostl počet nezaměstnaných mužů (o 3,2 %, tj. o 1 044 osob) než žen (o 0,9 %, tj. o 282). Meziměsíčně vyšší počet uchazečů zaznamenaly rovněž téměř všechny okresy Ústeckého kraje s výjimkou okresu Teplice, kde se počet registrovaných uchazečů mírně snížil o 0,2 %. Naproti tomu nejvýraznější nárůst vykázaly úřady práce v okrese Litoměřice (o 5,5 %). Mezi uchazeči měli k 31. 12. 2013, stejně jako ke konci jednotlivých měsíců prvního pololetí, převahu muži (50,6 %). Opačná situace byla ve stavech k poslednímu dni v měsíci od července do listopadu, kdy převažovaly ženy. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2013 bylo 64 396 uchazečů dosažitelných (uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), tj. 97,8 % z celkového počtu uchazečů.

Graf: Uchazeči o zaměstnání v okresech Ústeckého kraje k 31.12.2013
Meziročně se počet uchazečů o zaměstnání navýšil v Ústeckém kraji ještě výrazněji, a to o 4 231, tj. o 6,9 %. Ke zvýšení došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší nárůst zaznamenaly úřady práce v okrese Litoměřice (o 14,5 %), naproti tomu pouze k mírnému navýšení došlo v okrese Teplice (o 0,9 %).

Počet uchazečů o zaměstnání k 31. 12. byl v Ústeckém kraji v roce 2013 nejvyšší od roku 2005, v rámci okresu Ústí nad Labem byl nejvyšší vůbec za dobu existence České republiky.

Graf: Změna počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle krajů
Počet uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2013 vzrostl jak meziměsíčně, tak meziročně ve všech krajích republiky. Meziměsíční zvýšení bylo nejvýraznější v Kraji Vysočina (o 12,1 %), naproti tomu nejnižší v Hl. m. Praze (o 0,6 %), Ústecký kraj s navýšením o 2,1 % skončil na druhé nejnižší pomyslné příčce mezi kraji. Proti počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2012 se ke konci roku 2013 o více než pětinu (o 22,2 %) zvýšil jejich počet v Hl. m. Praze, více než 10 % nárůst vykázaly kraje Středočeský (13,3 %) a Moravskoslezský (10,9 %). Ústecký kraj s nárůstem o 6,9 % se umístil na pátém nejnižším místě.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1) Ústeckého kraje dosáhl 11,47 %. V porovnání s koncem listopadu 2013 se tento ukazatel navýšil o 0,28 procentních bodů (p.b.), z toho podíl nezaměstnaných žen vzrostl o 0,13 p.b. na 11,50 % a podíl nezaměstnaných mužů se zvýšil o 0,42 p.b. na 11,43 %. Zvýšený podíl nezaměstnaných byl zjištěn téměř ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Teplice, kde tento údaj v meziměsíčním srovnání stagnoval.

1
Meziroční růst podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu kraje dosáhl v Ústeckém kraji hodnoty 1,01 p.b., z toho u žen 0,89 p.b. a u mužů 1,11 p.b. K nárůstu došlo ve všech okresech kraje, a to jak u žen, tak u mužů. Nejvýraznější celkové navýšení bylo vykázáno v okresech Ústí nad Labem (o 1,46 p.b.) a Litoměřice (o 1,42 p.b.), u žen bylo nejvyšší navýšení v okrese Litoměřice (o 1,35 p.b.), kdežto u mužů se tento podíl zvýšil nejvíce v okrese Ústí nad Labem (o 1,67 p.b.). Nejnižší meziroční nárůst podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu zaznamenaly úřady práce v okrese Teplice, a to jak celkově (o 0,45 p.b.), tak i u žen (o 0,37 p.b.) a mužů (o 0,53 p.b.).

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Ústeckém kraji a jeho okresech
V pořadí okresů podle výše podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci celé České republiky se okresy Ústeckého kraje svým umístěním pohybují ve třetině okresů s nejhorším umístěním (z celkového počtu 77 okresů ČR). Dlouhodobě nejhorší umístění vykazuje okres Most, i když v posledním měsíci roku se jeho pozice o jednu příčku zlepšila, když na 77. místě, a tím na nejhorší příčce, skončil okres Bruntál. V závěru roku si postavení mezi okresy vylepšily rovněž okres Děčín, Louny a Teplice, když toto umístění bylo jejich nejlepší za celý uplynulý rok. K největšímu zhoršení došlo během roku 2013 v okrese Litoměřice, který se z 53. příčky ke konci měsíce ledna dostal na 61. příčku ke konci měsíce prosince, a to v září a říjnu bylo jeho umístění ještě o pozici horší.

Graf: Pořadí okresů Ústeckého kraje v rámci České republiky dle podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle jednotlivých měsíců v roce 2013 (77. nejhorší)
Z pohledu mezikrajového srovnání je podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji dlouhodobě nejvyšší. Proti republikovému průměru byl podíl nezaměstnaných ke konci prosince 2013 vyšší o 3,3 p.b.

Graf: Nezaměstnanost podle krajů k 31.12.2013
Podíl nezaměstnaných vzrostl jak v celé České republice, tak ve všech krajích, a to jak meziměsíčně, tak meziročně. Nejvýraznější meziměsíční nárůst vidíme v Kraji Vysočina a meziroční v Moravskoslezském kraji. Meziměsíční nejnižší nárůst byl v Hl. m. Praze, zatímco meziroční byl třetí nejvyšší. Meziroční nejnižší nárůst vykázaly 2 kraje, a to Pardubický a Kraj Vysočina. Postavení Ústeckého kraje v mezikrajovém srovnání bylo při meziměsíčním porovnání růstu podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu druhé nejlepší, zatímco při meziročním srovnání byl růst nezaměstnanosti v kraji druhý nejvyšší.

Graf: Změna podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu podle krajů
Během posledního měsíce roku 2013 se na úřady práce v Ústeckém kraji nově nahlásilo 4 410 uchazečů o zaměstnání, ve 3 084 případech byla uchazečům evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Na trhu práce pak našlo uplatnění 1 138 osob, z toho 221 zásluhou úřadů práce.

Úřady práce v Ústeckém kraji nabízely k 31. 12. 2013 celkem 2 345 volných pracovních míst. Ve srovnání s koncem předchozího měsíce to představovalo pokles o 408 míst, tj. o 14,8 %. Absolventům a mladistvým bylo určeno 656 pozic (28 %) z celkového počtu volných míst, osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 348 míst (14,8 %). K poklesu počtu volných pracovních míst došlo téměř ve všech okresech kraje, s výjimkou okresů Teplice, kde se tento počet zvýšil o 6,5 % a Litoměřice s nárůstem o 1,2 %.

Meziročně se počet volných pracovních míst v Ústeckém kraji zvýšil téměř o třetinu (o 31,3 %). K více než dvojnásobnému nárůstu volných míst došlo v okrese Teplice, navýšení vykázaly úřady práce ještě v dalších 5 okresech s výjimkou okresu Ústí nad Labem, kde se nabídka volných pracovních míst meziročně snížila o 26,7 %.

Graf: Změna počtu volných pracovních míst podle krajů
K měsíčnímu nárůstu nabídky pracovních příležitostí došlo z pohledu krajů pouze v Karlovarském a Pardubickém kraji, v ostatních krajích se počet nabízených volných míst mezi koncem listopadu a koncem prosince 2013 snížil. Pokles o 14,8 % v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po kraji Olomouckém.

V meziročním porovnání byla situace v nabídce volných pracovních míst u většiny krajů podstatně lepší. K nárůstu počtu volných míst došlo v 9 ze 14 krajů republiky, z toho nejvíce v Kraji Vysočina. Navýšení v Ústeckém kraji bylo páté nejvyšší. Naproti tomu nejvyšší pokles počtu nabízených pracovních příležitostí zaznamenaly úřady práce v Moravskoslezském kraji a v Hl. m. Praze.

Ke konci prosince 2013 připadalo v Ústeckém kraji na 1 volné pracovní místo celkem 28,07 uchazečů, za poslední měsíc tak došlo k navýšení počtu o 4,64 osob. Nejméně příznivá situace byla v okresech Ústí nad Labem a Chomutov, kde na 1 volné místo připadalo 46,57, resp. 40,14 uchazečů. Naproti tomu nejlépe na tom byl okres Louny se 17,92 uchazeči.

V průměru za celou Českou republiku se o 1 volné pracovní místo ucházelo 16,97 uchazečů, mezi regiony byla nejvyšší hodnota, více než 39 uchazečů, vykázána v Moravskoslezském (39,46 uchazečů) a Olomouckém kraji (39,31). Nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo připadá dlouhodobě v Hl. m. Praze (6,15). Ústecký kraj obsadil v pomyslném žebříčku krajů čtvrtou nejhorší pozici.

1) Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Více informací o nezaměstnanosti podle okresů najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat

 

 


  • Nezaměstnanost_ULK.doc
  • Tab1.xls
  • Tab2.xls
  • Tab3.xls