Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v únoru 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v únoru 2021 meziměsíčně vzrostl o 0,15 p. b. a dosáhl hodnoty 5,94 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,17 p. b. na hodnotu 5,50 % a nezaměstnanost žen vzrostla o 0,13 p. b. na 6,41 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

 

K 28. 2. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,94 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,15 procentního bodu (p. b.). Oproti únoru loňského roku byla nezaměstnanost v únoru letošního roku vyšší o 1,66 p. b. Nezaměstnanost vzrostla jak u mužů tak i u žen, a to o 0,17 p. b. na hodnotu 5,50 % u můžu a o 0,13 p. b. na hodnotu 6,41 % u žen. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

V rámci Ústeckého kraje podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl ve všech okresech. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v okrese Ústí nad Labem (0,30 p. b.), nejmenší nárůst zaznamenali v okrese Louny (0,04 p. b.) a Děčín (0,07 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se většina okresů Ústeckého kraje pravidelně umísťuje na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v únoru dosáhl na 47. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 62. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 7,15 % čtvrtým nejhorším okresem v ČR. V únoru nezaměstnanost vzrostla ve 47 okresech ČR, ve třech stagnovala a ve 27 okresech zaznamenali pokles nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,04 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,75 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Ústí nad Labem (0,30 p. b.), k největšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Rokycany (-0,12 p. b.).

 

Meziměsíčně vzrostla nezaměstnanost ve většině krajů ČR, nejvíce v Karlovarském kraji (0,17 p. b.). Ve dvou krajích (Pardubickém a Zlínském) se nezaměstnanost meziměsíčně nezměnila a ve třech krajích došlo k poklesu. Nejvíce nezaměstnanost v porovnání s lednem letošního roku poklesla v Kraji Vysočina (-0,04 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání nezaměstnanosti patří Ústeckému kraji druhá nejhorší příčka hned za Karlovarským krajem (6,02 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (3,17 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, shodně 3,17 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,41 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (6,20 %).

 

K 28. únoru 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 33 006 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 31 170 (94 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 769 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Ústí nad Labem (211 osob), nejméně v okrese Louny (17 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v únoru nově zaregistrováno celkem 3 363 osob (proti lednu se tento počet snížil o 955 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 594 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v únoru letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (4 175 osob, tj. 12,6 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 794 osob, tj. 11,5 %), třetího nejvyššího podílu na uchazečích dosáhly osoby ve věku 40–44 let (3 710 osob, tj. 11,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 392 osob ve věku 65 a více let (1,2 %). Průměrný věk nezaměstnaných se meziměsíčně nezměnil a setrval na hodnotě 41,9 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (32,5 %, resp. 29,1 %). Mezi nezaměstnanými byla i téměř dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce února vzrostl na 15 208 (tj. o 764 míst více než tomu bylo na konci ledna); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,17 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,88 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 5,10 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0221.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0221.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0221.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v únoru 2021 (aktualita v pdf)