Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v srpnu 2021 meziměsíčně poklesl o 0,15 p. b. a dosáhl hodnoty 5,32 %. Nezaměstnanost mužů poklesla o 0,20 p. b. na hodnotu 4,63 %, nezaměstnanost žen se snížila o 0,10 p. b. na 6,05 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nezaměstnanost v kraji byla druhá nejvyšší z celé ČR.

K 31. 8. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,32 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,15 procentního bodu (p. b.). Oproti srpnu loňského roku byla nezaměstnanost v osmém měsíci letošního roku nižší o 0,12 p. b., v porovnání s letošním lednem byla nižší o 0,47 p. b. Nezaměstnanost v porovnání s červencem letošního roku poklesla jak u mužů, tak i u žen. U mužů byl zaznamenán pokles o 0,20 p. b. na hodnotu 4,63 %, u žen došlo ke snížení o 0,10 p. b. na hodnotu 6,05 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 8. 2021

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okresech Děčín a Most, a to o 0,25, resp. o 0,23 p. b. K nejmenšímu poklesu došlo v okrese Chomutov (-0,02 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v rámci celé ČR umísťuje většina okresů Ústeckého kraje pravidelně na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v srpnu dosáhl na 41. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 62. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 6,88 % druhým nejhorším okresem v ČR. V srpnu poklesla nezaměstnanost v 60 okresech ČR, v jednom okrese stagnovala a 16 okresů zaznamenalo nárůst. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Pelhřimov (1,68 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,96 %). Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Sokolov (-0,45 p. b.), nejvíce nezaměstnanost vzrostla v okrese Hradec Králové (+0,07 p. b.).

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve většině krajů vyjma Kraje Vysočina, kde zaznamenali nárůst ve výši 0,02 p. b. K největšímu poklesu došlo v Karlovarském kraji (-0,31 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvyšší nezaměstnanosti dosaženo v Moravskoslezském kraji (5,41 %). Nejpříznivější hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,32 %), kde byla i nejnižší nezaměstnanost mužů i žen, a to 1,91 resp. 2,75 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,05 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,32 %).

K 31. srpnu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 29 819 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 27 747 (93,1 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 754. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce poklesl počet uchazečů v okrese Děčín, a to o 184 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v srpnu nově zaregistrováno celkem 2 847 osob (proti červenci se tento počet snížil o 112 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 601 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury uchazečů o zaměstnání převažovaly v Ústeckém kraji v srpnu letošního roku nadále osoby ve věku 55–59 let (3 832 osob, tj. 12,9 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 373 osob, tj. 11,3 %), na pomyslné třetí příčce se umístily osoby ve věku 40–44 let (3 297 osob, tj. 11,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 438 osob ve věku 65 a více let (1,5 %). Průměrný věk nezaměstnaných se meziměsíčně nezměnil a setrval na hodnotě 42,3 roku. Nejvíce uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,2 %, resp. 27,5 %). Mezi nezaměstnanými byla i více jak dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce srpna vzrostl na 15 277 (tj. o 223 míst více než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,95 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,94 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Most a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,70 resp. 4,44 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v ÚK a jeho okresech

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_0821.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0821.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_0821.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2021 (aktualita v pdf)