Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v říjnu 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v říjnu 2021 meziměsíčně poklesl o 0,22 p. b. a dosáhl hodnoty 5,05 %. Nezaměstnanost mužů poklesla o 0,17 p. b. na hodnotu 4,44 %, nezaměstnanost žen se snížila o 0,26 p. b. na 5,69 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nezaměstnanost v kraji byla druhá nejvyšší z celé ČR.

K 31. 10. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,05 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,22 procentního bodu (p. b.). Oproti loňskému říjnu byla nezaměstnanost v desátém měsíci letošního roku nižší o 0,19 p. b., v porovnání s letošním lednem byla nižší o 0,74 p. b. Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla jak u mužů, tak i u žen. U mužů byl zaznamenán pokles o 0,17 p. b. na hodnotu 4,44 %, nezaměstnanost žen klesala rychleji, a to o 0,26 p. b. na hodnotu 5,69 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. říjnu 2021

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných při porovnání se zářím letošního roku poklesl ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Most, a to o 0,41 p. b. Nejmenší pokles zaznamenali v okresech Litoměřice a Louny (shodně o 0,09 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v rámci celé ČR umísťuje většina okresů Ústeckého kraje pravidelně na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v říjnu dosáhl na 44. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 62. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který byl se svou nezaměstnaností 6,42 % druhým nejhorším okresem v ČR. V říjnu poklesla nezaměstnanost téměř ve všech okresech ČR, s výjimkou dvou okresů, a to okresu Jindřichův Hradec, kde nezaměstnanost stagnovala, a okresu Jičín, kde zaznamenali velmi mírný nárůst (o 0,01 p. b.). Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,40 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,65 %). K nejvýraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Most (o 0,41 p. b.).

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve všech krajích ČR. Nejvíce nezaměstnanost klesla v Karlovarském kraji (-0,26 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvyšší nezaměstnanosti dosaženo v Moravskoslezském kraji (5,11 %). Nejpříznivější hodnoty podílu nezaměstnaných zaznamenali opět v Pardubickém kraji (2,11 %), kde byla rovněž nejnižší nezaměstnanost mužů i žen, a to 1,80 resp. 2,45 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opakovaně v Ústeckém kraji (5,69 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,11 %).

K 31. říjnu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 28 626 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 26 315 (91,9 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 990. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje, přičemž nejvíce poklesl v okrese Most, a to o 263 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v říjnu nově zaregistrováno celkem 3 081 osob (proti září se tento počet snížil o 1 492 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 071 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury uchazečů o zaměstnání převažovaly v říjnu 2021 v Ústeckém kraji nadále osoby ve věku 55–59 let (3 656 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 106 osob, tj. 10,9 %), na pomyslné třetí příčce se umístily osoby ve věku 50–54 let (3 085 osob, tj. 10,8 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 443 osob ve věku 65 a více let (1,5 %). Průměrný věk nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,2 roku na 41,9 roku. Nejvíce uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,5 %, resp. 27,3 %).

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce října vzrostl na 14 848 (tj. o 42 míst více než tomu bylo na konci září); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,93 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,93 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Most a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,79 resp. 4,05 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_1021.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_1021.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_1021.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v říjnu 2021 (aktualita v pdf)