Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v prosinci 2020

 

V prosinci 2020 podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně vzrostl o 0,26 p. b. a dosáhl hodnoty 5,46 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,28 p. b. na hodnotu 4,99 %, nezaměstnanost žen vzrostla o 0,25 p. b. na hodnotu 5,96 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 31. 12. 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,46 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,26 procentního bodu (p. b.). Oproti lednu loňského roku byla nezaměstnanost v prosinci loňského roku vyšší o 1,17 p. b. a v porovnání s prosincem roku 2019 byla vyšší o 1,56 p. b. V případě mužů se podíl nezaměstnaných zvýšil na 4,99 % (0,28 p. b.), nezaměstnanost žen meziměsíčně vzrostla o 0,25 p. b. a dosáhla hodnoty 5,96 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. prosinci 2020

 

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných vzrostl ve všech okresech Ústeckého kraje, nejvíce v okrese Děčín (0,41 p. b.). Významně vzrostla nezaměstnanost rovněž v okresech Litoměřice (0,37 p. b.), Louny (0,33 p. b.) a Chomutov (0,31 p. b.). Nejmenší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Teplice (0,10 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se většina okresů Ústeckého kraje pravidelně umísťuje na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v prosinci dosáhl na 43. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 61. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 6,63 p. b. čtvrtým nejhorším okresem v ČR. V prosinci nezaměstnanost vzrostla ve všech okresech ČR. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,88 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,12 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Jeseník (0,98 p. b.), nejméně nezaměstnanost vzrostla v okrese Mladá Boleslav (0,03 p. b.).

 

Meziměsíčně nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích ČR, nejvíce v Jihočeském kraji (0,41 p. b.). Nejmenší nárůst byl zaznamenán v hl. městě Praze (0,07 p. b.). V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (5,55 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,92 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,87 % resp. 2,97 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (5,96 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,76 %).

 

K 31. prosinci 2020 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 30 552 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 28 665 (94 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 303 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Děčín (335 osob), nejméně v okrese Teplice (72 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v prosinci nově zaregistrováno celkem 3 558 osob (proti listopadu se tento počet zvýšil o 419 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 255 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v prosinci letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (3 823 osob, tj. 12,5 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 459 osob, tj. 11,3 %), stejného podílu na uchazečích dosáhly i osoby ve věku 40–44 let (3 457 osob, tj. 11,3 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 361 osob ve věku 65 a více let (1,2 %). Průměrný věk nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,1 na 41,8 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (32,4 %, resp. 28,6 %). Mezi nezaměstnanými byla i dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce prosince poklesl na 13 884 (tj. o 543 míst méně než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,20 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,99 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 5,93 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz       

tel.: 472 706 106

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_1220.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_1220.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_1220.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v prosinci 2020 (aktualita v pdf)