Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v dubnu 2021 meziměsíčně poklesl o 0,03 p. b. a dosáhl hodnoty 5,96 %. Nezaměstnanost mužů poklesla o 0,08 p. b. na hodnotu 5,45 %, naproti tomu nezaměstnanost žen vzrostla o 0,01 p. b. na 6,49 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v pěti okresech Ústeckého kraje, ve zbývajících dvou okresech nezaměstnanost vzrostla.

 

K 30. 4. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,96 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,03 procentního bodu (p. b.). Oproti dubnu loňského roku byla nezaměstnanost v dubnu letošního roku vyšší o 1,21 p. b., v porovnání s letošním lednem vzrostla o 0,17 p. b. Nezaměstnanost poklesla pouze u mužů, a to o 0,08 p. b. na hodnotu 5,45 %. U žen naopak nezaměstnanost vzrostla o 0,01 p. b. na hodnotu 6,49 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

 

V rámci Ústeckého kraje podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl v pěti okresech, a to v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny a Teplice. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Litoměřice, a to o 0,30 p. b. K nárůstu nezaměstnanosti došlo v okresech Ústí nad Labem a Most (0,18 resp. 0,19 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se většina okresů Ústeckého kraje pravidelně umísťuje na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v dubnu dosáhl na 48. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 64. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 7,60 % druhým nejhorším okresem v ČR. V dubnu nezaměstnanost vzrostla ve 4 okresech ČR, ve třech stagnovala a ve 70 okresech zaznamenali pokles nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Pelhřimov (1,86 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (9,30 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Karviná (0,41 p. b.), k největšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Jeseník (-0,80 p. b.).

 

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve všech krajích, nejvíce v Pardubickém kraji a Kraji Vysočina (shodně o 0,23 p. b.), nejméně nezaměstnanost poklesla v našem kraji. V rámci mezikrajského srovnání byla nejvyšší nezaměstnanost dosažena v Karlovarském a Ústeckém kraji (shodně 5,96 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,77 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,57 resp. 2,98 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,49 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,95 %).

 

K 30. dubnu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 32 913 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 31 088 (94,5 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 335 osob. Pokles byl zaznamenán ve většině okresů kraje vyjma okresu Most a Ústí nad Labem, kde počet uchazečů meziměsíčně vzrostl (Ústí nad Labem +99 a Most +106 uchazečů). Nejvíce počet uchazečů poklesl v okrese Litoměřice, a to o 240 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v dubnu nově zaregistrováno celkem 3 057 osob (proti březnu se tento počet snížil o 294 osob), z jejich evidence naopak odešlo 1 659 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v dubnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (4 164 osob, tj. 12,7 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 721 osob, tj. 11,3 %), třetího nejvyššího podílu na uchazečích dosáhly osoby ve věku 40–44 let (3 693 osob, tj. 11,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 415 osob ve věku 65 a více let (1,3 %). Průměrný věk nezaměstnaných se meziměsíčně nezměnil a setrval na hodnotě 41,9 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,6 %, resp. 28,2 %). Mezi nezaměstnanými byla i téměř dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce dubna vzrostl na 16 192 (tj. o 267 míst méně než tomu bylo na konci března); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,03 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,83 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 5,03 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_nezamkraje_0421.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0421.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_0421.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu 2021 (aktualita v pdf)