Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu 2020

 

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji vzrostl o 0,48 p. b. a dosáhl hodnoty 4,75 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,44 p. b. na hodnotu 4,26 %, nezaměstnanost žen vzrostla o 0,53 p. b. na hodnotu 5,27 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 30. 4. 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,75 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,48 p. b. Oproti lednu letošního roku nezaměstnanost vzrostla o 0,46 p. b. V porovnání s dubnem loňského roku nezaměstnanost v dubnu letošního roku v kraji vzrostla o 0,45 p. b. V případě žen nezaměstnanost vzrostla o 0,53 p. b. a dosáhla hodnoty 5,27 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných vzrostl na hodnotu 4,26 % (+0,44 p. b.). Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR a Ústecký kraj byl jediným krajem ČR, kde nezaměstnanost žen v dubnu překonala hranici 5 %.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. dubnu 2020

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných v jednotlivých okresech Ústeckého kraje vzrostl s různou intenzitou. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v okresech Most (0,67 p. b.), Chomutov (0,65 p. b.) a Teplice (0,64 p. b.). Významný byl i nárůst v okresech Ústí nad Labem a Děčín (0,57 resp. 0,46 p. b.). Nejméně vzrostla nezaměstnanost v okresech Litoměřice a Louny (0,21 resp. 0,08 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v dubnu 2020 pět okresů Ústeckého kraje opět umístilo mezi posledními místy (65. pozice a dále – ze 77 pozic). Nejlépe se umístil okres Litoměřice, který s nezaměstnaností 3,41 % dosáhl na 44. příčku. V dubnu 2020 nezaměstnanost vzrostla ve všech okresech České republiky. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,74 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (7,57 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali v okrese Cheb, a to o 1,36 p. b., naproti tomu nejmenší nárůst byl zaznamenán v okrese Svitavy, kde nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla o 0,04 p. b. Ústecký okres Louny zaznamenal meziměsíčně druhé nejnižší zvýšení nezaměstnanosti v rámci ČR.

Meziměsíčně nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích ČR. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v Karlovarském kraji, a to o 1,15 p. b., nejméně v Pardubickém kraji (+0,28 p. b.). V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (5,04 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo v hlavním městě Praze (2,40 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,33 % resp. 2,47 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (5,27 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,21 %).

K 30. dubnu 2020 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 26 951 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 25 044 (93 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 2 411 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Chomutov a Teplice (521 resp. 512 osob). Nejmenší nárůst uchazečů o zaměstnání zaznamenal okres Louny (+21 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v dubnu nově zaregistrováno celkem 4 606 osob (proti březnu se tento počet zvýšil celkem o 1 309 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 195 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v dubnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (3 483 osob, tj. 12,9 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 063 osob, tj. 11,4 %) a osoby ve věku 45-49 let (3 061 osob, tj. 11,4 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 284 osob ve věku 65 a více let (1,1 %). Průměrný věk nezaměstnaných poklesl o 0,4 na hodnotu 41,9 let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,9 %, resp. 28,8 %). Mezi nezaměstnanými byla i 2,1 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci dubna klesl na 15 443 (tj. o 443 míst méně než tomu bylo na konci března); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,75 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,97 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Děčín a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,39 resp. 3,29 uchazečů.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_0420.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0420.xlsx
  • Tab3_pocetuchazecu_0420.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu 2020 (aktualita v pdf)