Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v červenci 2021 meziměsíčně poklesl o 0,11 p. b. a dosáhl hodnoty 5,47 %. Nezaměstnanost mužů poklesla o 0,20 p. b. na hodnotu 4,83 %, nezaměstnanost žen se snížila jen velmi mírně o 0,02 p. b. na 6,15 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve většině okresů kraje vyjma Loun. Nezaměstnanost v kraji byla nejvyšší z celé ČR.

K 31. 7. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,47 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,11 procentního bodu (p. b.). Oproti červenci loňského roku byla nezaměstnanost v sedmém měsíci letošního roku vyšší o 0,06 p. b., v porovnání s letošním lednem byla nižší o 0,32 p. b. Nezaměstnanost mezi červencem a červnem letošního roku poklesla jak u mužů, tak i u žen. U mužů byl zaznamenán pokles o 0,20 p. b. na hodnotu 4,83 %, u žen byl pokles jen velmi mírný, a to o 0,02 p. b. na hodnotu 6,15 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ve většině okresů Ústeckého kraje vyjma Loun, kde došlo k mírnému nárůstu o 0,01 p. b. Největší pokles byl zaznamenán v okresech Most a Chomutov, a to o 0,20, resp. o 0,19 p. b. K nejmenšímu poklesu došlo v okrese Ústí nad Labem (-0,02 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v rámci celé ČR umísťuje většina okresů Ústeckého kraje pravidelně na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v červenci dosáhl na 44. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 62. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 7,12 % druhým nejhorším okresem v ČR. V červenci poklesla nezaměstnanost ve 41 okresech ČR, ve třech okresech stagnovala a 33 okresů zaznamenalo nárůst. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Pelhřimov (1,65 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (9,01 %). Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Jeseník (-0,37 p. b.), nevíce nezaměstnanost vzrostla v okrese Jihlava (+0,12 p. b.).

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve většině krajů, nejvíce v Karlovarském kraji (-0,25 p. b.), největší nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (+0,08 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání byla nejvyšší nezaměstnanost dosažena v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji (5,47 resp. 5,46 %). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,35 %), kde byla nejnižší nezaměstnanost mužů i žen, a to 1,96 resp. 2,75 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,15 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,42 %).

K 31. červenci 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 30 573 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 28 558 (93,4 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 526. Pokles byl zaznamenán ve většině okresů kraje vyjma Loun, kde počet uchazečů meziměsíčně vzrostl o 16 osob. Nejvíce poklesl počet uchazečů v okrese Chomutov, a to o 155 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v červenci nově zaregistrováno celkem 2 959 osob (proti červnu se tento počet snížil o 93 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 485 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury uchazečů o zaměstnání převažovaly v Ústeckém kraji v červenci letošního roku nadále osoby ve věku 55–59 let (3 916 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 454 osob, tj. 11,3 %), na pomyslné třetí příčce se umístily osoby ve věku 40–44 let (3 390 osob, tj. 11,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 431 osob ve věku 65 a více let (1,4 %). Průměrný věk nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,2 na hodnotu 42,3 roku. Nejvíce uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,5 %, resp. 27,7 %). Mezi nezaměstnanými byla i dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce července poklesl na 15 054 (tj. o 585 míst méně než tomu bylo na konci června); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,03 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,96 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Most a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,85 resp. 4,83 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz       

tel.: 472 706 106

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_0721.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0721.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_0721.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2021 (aktualita v pdf)