Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v červenci letošního roku poprvé nepatrně meziměsíčně zvýšil o 0,11 procentních bodů na hodnotu 3,93 %. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou, i tak je však nejvyšší v rámci celé republiky. V pěti okresech kraje bylo v červenci evidováno více nezaměstnaných, v okrese Děčín a Teplice nezaměstnanost stagnovala, lze tak sledovat projev sezónní nezaměstnanosti, která se projevuje dlouhodobě.

K 31. 7. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,93 %, tj. o 0,11 procentních bodů (p. b.) více než tomu bylo na konci června 2019. V porovnání s červencem loňského roku nezaměstnanost v červenci letošního roku v kraji poklesla o 0,75 p. b., od ledna letošního roku pak do července došlo k poklesu o 0,80 p. b. V případě mužů nezaměstnanost téměř stagnovala, když dosáhla hodnoty 3,23 % (zvýšení o 0,03 p. b.), v případě žen podíl nezaměstnaných nadále zůstal pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,68 % (zvýšení o 0,19 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil v pěti okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,91 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší, v červenci si však o jednu pozici „polepšil“ a umístil na 75. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (47. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila téměř všude, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,16 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,70 %), kde však bylo zároveň navýšení velmi nepatrně (o 0,03 p. b.) a nezaměstnanost tak zůstala téměř stejná. Pouze ve dvou okresech České republiky nezaměstnanost nepatrně poklesla a to v našem okrese Děčín (snížení o 0,03 p. b.) a v Olomouckém okrese Jeseník (pokles o 0,11 p. b.).

Stejně jako v Ústeckém kraji vzrostla nezaměstnanost také ve všech ostatních regionech. Nejvýraznější nárůst vykázal Pardubický kraj (+0,22 p. b.), ve kterém však byla současně zaznamenána nejnižší hodnota nezaměstnanosti (1,88 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla opět zjištěna v Moravskoslezském kraji (4,28 %). Ústecký kraj obsadil 2. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,18 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,53 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,68 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,08 %).

K 31. 7. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 906 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 821 (90,9 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 508 osob, kdy ke zvýšení došlo v šesti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí  (o 147 osob), nejméně v okrese Teplice (nárůst o 6 osob). Pouze v okrese Děčín se počet osob bez práce v červenci snížil o 27 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v červenci nově zaregistrováno celkem 4 050 osob (proti červnu se tento počet zvýšil celkem o 757 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 542 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červenci letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 047 osob, tj. 13,3 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 717 osob, tj. 11,9 %), k této věkové skupině se pak 11,2% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 570 osob). Průměrný věk nezaměstnaných v červenci poklesl na hodnotu 42,4 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 232 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31 %, resp. 27,4 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,8 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci července vzrostl na 16 915 (tj. o 361 míst více než tomu bylo na konci června); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,83, resp. 0,88 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,40 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0719.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0719.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0719.xlsx