Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v březnu 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v březnu 2021 meziměsíčně vzrostl o 0,05 p. b. a dosáhl hodnoty 5,99 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,03 p. b. na hodnotu 5,53 % a nezaměstnanost žen vzrostla o 0,07 p. b. na 6,48 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve čtyřech okresech Ústeckého kraje, ve zbývajících třech okresech nezaměstnanost mírně poklesla.

 

K 31. 3. 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,99 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,05 procentního bodu (p. b.). Oproti březnu loňského roku byla nezaměstnanost v březnu letošního roku vyšší o 1,73 p. b., v porovnání s letošním lednem vzrostla o 0,20 p. b. Nezaměstnanost vzrostla jak u mužů, tak i u žen, a to o 0,03 p. b. na hodnotu 5,53 % u můžu a o 0,07 p. b. na hodnotu 6,48 % u žen. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

 

V rámci Ústeckého kraje podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl v okresech Chomutov, Louny, Ústí nad Labem a v okrese Most, kde nezaměstnanost vzrostla nejvíce (0,26 p. b.). K poklesu nezaměstnanosti došlo v okresech Litoměřice a Teplice (shodně -0,03 p. b.) a v okrese Děčín
(-0,01 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se většina okresů Ústeckého kraje pravidelně umísťuje na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v březnu dosáhl na 48. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 62. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který je se svou nezaměstnaností 7,41 % druhým nejhorším okresem v ČR. V březnu nezaměstnanost vzrostla ve 13 okresech ČR, ve dvou stagnovala a ve 62 okresech zaznamenali pokles nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Pelhřimov (1,96 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,89 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Most (0,26 p. b.), k největšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Znojmo (-0,48 p. b.)
.

 

Meziměsíčně nezaměstnanost vzrostla pouze ve třech krajích, nejvíce v Ústeckém a Karlovarském kraji (shodně o 0,05 p. b.), velmi mírný nárůst zaznamenali i v hlavním městě Praze (0,01 p. b.). Ve většině krajů ČR pak nezaměstnanost poklesla, nejvíce v Pardubickém kraji (-0,17 p. b.). V rámci mezikrajského srovnání nezaměstnanosti patří Ústeckému kraji druhá nejhorší příčka hned za Karlovarským krajem (6,06 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (3,00 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,91 resp. 3,09 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (6,48 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (6,04 %).

 

K 31. březnu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 33 248 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 31 418 (94,5 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 242 osob. Nárůst byl zaznamenán v okresech Louny, Chomutov, Ústí nad Labem a v okrese Most, kde počet osob bez práce vzrostl meziměsíčně nejvíce, a to o 183 osob. Naproti tomu pokles osob bez práce zaznamenali v okresech Děčín, Litoměřice a Teplice. Na úřadech práce bylo v kraji v březnu nově zaregistrováno celkem 3 351 osob (proti únoru se tento počet snížil o 12 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 109 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v březnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (4 203 osob, tj. 12,6 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 803 osob, tj. 11,4 %), třetího nejvyššího podílu na uchazečích dosáhly osoby ve věku 40–44 let (3 736 osob, tj. 11,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 405 osob ve věku 65 a více let (1,2 %). Průměrný věk nezaměstnaných se meziměsíčně nezměnil a setrval na hodnotě 41,9 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,1 %, resp. 28,6 %). Mezi nezaměstnanými byla i téměř dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce března vzrostl na 16 459 (tj. o 1 251 míst více než tomu bylo na konci února); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,02 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,82 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,98 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_0321.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0321.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_0321.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v březnu 2021 (aktualita v pdf)