Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. lednu 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v průběhu prvního měsíce roku 2019 zvýšil o 0,24 procentních bodů  (p. b.) a k 31. 1. 2019 dosáhl hodnoty 4,74 % (tj. o 1,48 p. b. více než činil republikový průměr). Ve srovnání s  koncem ledna 2018 se nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 0,8 procentních bodů. V porovnání s prosincem loňského roku se nezaměstnanost v lednu letošního roku v kraji zvýšila o 0,2 p. b., přičemž ke zvýšení došlo i  u  obou pohlaví, u mužů dosáhla hodnoty 4,28 % (zvýšení o 0,30 p. b.), u žen byl podíl nezaměstnaných opět nad hodnotou pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 5,22 % (zvýšení o 0,17 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil i ve všech okresech Ústeckého kraje. K největšímu zvýšení došlo v okresech Děčín a Louny, kdy došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,41 resp. o 0,38 p. b. Okres Most (5,86 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší, v lednovém měsíci však svou pozici opět vylepšil, když se v republikovém srovnání dostal na 73. pozici (obvykle obsazuje předposlední 76. pozici, v prosinci 74. pozice). Napříč Českou republikou se nezaměstnanost také zvýšila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,17 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (7,09 %).

V rámci České republiky se nezaměstnanost ve srovnání s koncem roku 2018 nejvíce zvýšila v Jihočeském kraji (o  0,37 p. b.). Republiková hodnota se zvýšila o 0,19 p. b. na 3,26 %. Mezikrajské zvýšení vykázané v Ústeckém kraji (o 0,24 p. b.) bylo čtvrté nejvyšší a nadále mu s podílem 4,74 % patří předposlední místo v rámci krajů ČR. Nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných byla dosažena v Hlavním městě Praze (1,98 %). Nejvíce nezaměstnaných zůstalo nadále v Moravskoslezském kraji (4,85 %).

K 31. 1. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 27 600 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 25 199 (91,3 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 265 osob, přičemž ke zvýšení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Děčín (o 361 osob). Nejmenší nárůst  evidovaných osob o práci byl zaznamenán v okrese Ústí nad Labem (o 76 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v lednu nově zaregistrováno celkem 5 496 osob (proti prosinci se počet zvýšil celkem o 1 701 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 231 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v lednu letošního roku převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 603 osob, tj. 13,1 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 254 osob, tj. 11,8 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (3 152 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se ke konci ledna snížil na 42,1 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 231 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (27,6 % resp. 29,4 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,9 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci ledna vzrostl na 15 748 (tj. o 768 míst více než tomu bylo na konci prosince); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,75 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal opět okres Teplice (1,10 uchazečů) a Chomutov (1,14 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,14 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0119.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0119.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0119.xlsx