Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. 12. 2015

 

 


K poslednímu dni roku 2015 evidovaly Úřady práce v Ústeckém kraji celkem 50 778 uchazečů o zaměstnání, z toho 25 854 žen a 24 924 mužů. Proti 30. 11. 2015 se celkový počet uchazečů zvýšil o 1,2 % (o 612 osob). K nárůstu došlo výhradně u mužů, a to o 3,2 %, tj. o 769 osob. Počet neumístěných žen o 0,6 % (o 157 osob) poklesl. Meziměsíčně vyšší počet uchazečů zaznamenala většina okresů Ústeckého kraje, nejvýrazněji vzrostl počet neumístěných uchazečů v okresech Litoměřice, Louny a Děčín, a to o více než 3 %. Jedinými okresy, kde úřady práce vykázaly meziměsíční pokles uchazečů o zaměstnání, byly Most (o 1 %) a Ústí nad Labem (o 0,2 %). Po většinu roku převažovaly mezi uchazeči ženy (od konce dubna až do konce roku), zatímco k poslednímu dni měsíců ledna až března měli převahu muži. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2015 bylo v Ústeckém kraji 48 900 (96,3 %) dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let (uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), dále 2 134 (4,2 %) absolventů a mladistvých, 6 716 (13,2 %) osob se zdravotním postižením a 8 513 (16,8 %) s nárokem na podporu.

Uchazeči o zaměstnání v okresech Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

Pozitivně lze hodnotit meziroční srovnání, když počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji poklesl o 10 046 osob, tj. o 16,5 %. Ke snížení došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší pokles zaznamenaly úřady práce v okrese Litoměřice (o 20,5 %), naproti tomu nejmenší pokles byl v okrese Most (o 13,9 %).

Počet uchazečů o zaměstnání k 31. 12. byl v Ústeckém kraji v roce 2015 třetí nejnižší za posledních deset let, po letech 2008 a 2007.

Počet uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2015 meziměsíčně vzrostl ve všech krajích. Nejvýraznější meziměsíční zvýšení bylo v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji (u obou o více než 12 %), naproti tomu nejnižší nárůst byl v Hlavním městě Praha (o 0,2 %) a v Ústeckém kraji (o 1,2 %). Meziročně se počet uchazečů o zaměstnání snížil ve všech krajích republiky, z toho nejvíce v Královéhradeckém (o 22,2 %) a v Olomouckém kraji (o 20,3 %), nejméně v Moravskoslezském (o 13,5 %) a Karlovarském kraji (o 13,8 %). Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl šestý nejnižší mezi kraji.

Změna počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle krajů

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu[1]) Ústeckého kraje dosáhl ke konci loňského roku 8,91 %. V porovnání s koncem listopadu 2015 se tento ukazatel mírně zvýšil, a to o 0,12 procentních bodů (p.b.), z toho podíl nezaměstnaných žen poklesl o 0,04 p.b. na 9,28 % a podíl nezaměstnaných mužů vzrostl o 0,28 p.b. na 8,57 %. Mírný meziměsíční nárůst podílu nezaměstnaných byl zjištěn téměř ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Most a Ústí nad Labem. Nejvyšší nárůst zaznamenaly úřady práce v okrese Louny (0,32 p.b.), dále pak v okresech Děčín (0,29 p.b.) a Litoměřice (0,27 p.b.), nejnižší pak v okrese Teplice (0,03 p.b.).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Ústeckém kraji v letech 2005 až 2015  (podle stavu k 31. 12.)

Příznivě vyznívá meziroční srovnání. Snížení v Ústeckém kraji dosáhlo hodnoty 1,75 p.b. Podíl nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji meziročně poklesl o 1,57 p.b., mužů o 1,93 p.b. K poklesu došlo ve všech okresech kraje, a to jak celkově, tak u žen i u mužů. Nejvýraznější celkové snížení bylo vykázáno v okresech Ústí nad Labem (o 2,14 p.b.), Louny (o 1,90 p.b.) a Litoměřice (o 1,83 p.b.). U žen byl nejvyšší pokles v okresech Chomutov a Litoměřice (o 1,78, resp. o 1,71 p.b.), u mužů v okresech Ústí nad Labem (o 2,58 p.b.) a Louny (o 2,18 p.b.). Nejméně se podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu snížil na úřadech práce v okresech Děčín a Teplice, a to jak celkově (o 1,56 resp. 1,59 p.b.), tak i u žen (o 1,26 resp. 1,33 p.b.), u mužů byl nejmenší pokles v okrese Chomutov (o 1,52 p.b.).

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Ústeckém kraji a jeho okresech

V pořadí okresů podle výše podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci celé České republiky se okresy Ústeckého kraje svým umístěním pohybují ve čtvrtině okresů s nejhorším umístěním (z celkového počtu 77 okresů ČR). Dlouhodobě nejhorší umístění vykazují okresy Most a Ústí nad Labem. V závěru roku si postavení mezi okresy vylepšily všechny okresy kraje. Pro okresy Děčín, Litoměřice a Louny bylo toto umístění jejich nejlepší za celý uplynulý rok. K největšímu zlepšení došlo během roku 2015 v okrese Litoměřice, který se z 63. příčky ke konci měsíce ledna dostal na 59. příčku ke konci měsíce prosince. Jediné zhoršení postavení jsme zaznamenali u okresu Teplice, které během roku 2015 pokleslo z 59. na 60. příčku.

Pořadí okresů Ústeckého kraje v rámci České republiky dle podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle jednotlivých měsíců v roce 2014 a 2015 (77. = nejhorší)

 

Postavení jednotlivých okresů kraje i samotného Ústeckého kraje v rámci republiky z pohledu podílu nezaměstnaných ukazuje následující kartogram.

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel

Z pohledu mezikrajového srovnání je podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji trvale nejvyšší. Proti republikovému průměru byl podíl nezaměstnaných ke konci prosince 2015 vyšší o 2,68 p.b., z toho u žen o 2,92 p.b. a u mužů o 2,45 p.b.

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2015

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl jak v celé České republice, tak ve všech krajích. Nejvýraznější meziměsíční nárůst vidíme v Kraji Vysočina, nejnižší v Hlavním městě Praze a v Ústeckém kraji. Meziroční srovnání podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu kraje bylo ve všech krajích rovněž příznivé. Nejvýraznější pokles zaznamenali v Olomouckém a v Ústeckém kraji, nejnižší v Hl. m. Praze.

Změna podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu podle krajů

Během posledního měsíce roku 2015 se na úřady práce v Ústeckém kraji nově nahlásilo 4 731 uchazečů o zaměstnání, ve 4 119 případech byla uchazečům evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Na trhu práce pak našlo uplatnění 2 524 osob, z toho téměř polovina (1 246) zásluhou úřadů práce.

Úřady práce v Ústeckém kraji nabízely k 31. 12. 2015 celkem 5 598 volných pracovních míst. Ve srovnání s koncem předchozího měsíce to představovalo pokles o 394 míst, tj. o 6,6 %. Absolventům a mladistvým bylo určeno 1 652 pozic (29,5 %) z celkového počtu volných míst, osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 863 míst (15,4 %). K poklesu počtu volných pracovních míst došlo v pěti okresech kraje – Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny a Teplice, nejvýraznější pokles zaznamenaly úřady práce v okrese Litoměřice (o 25 %) a v okrese Chomutov (o 16,9 %). V okresech Ústí nad Labem a Most počet volných míst meziměsíčně vzrostl (o 12,8, resp. o 0,8 %).

Meziročně se počet volných pracovních míst v Ústeckém kraji zvýšil o 60,5 %. Navýšení vykázaly úřady práce ve všech okresech kraje. K nejvyššímu nárůstu volných míst došlo v okrese Děčín (o 148,3 %) a v okrese Louny (o 117,7 %), nejméně se nabídka volných pracovních míst meziročně zvýšila v okresech Litoměřice (o 0,5 %) a Most (o 15,4 %).

Změna počtu volných pracovních míst podle krajů

K měsíčnímu nárůstu nabídky pracovních příležitostí došlo z pohledu krajů pouze ve čtyřech krajích - v Hl. m. Praze, ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji, v ostatních krajích se počet nabízených volných míst mezi koncem listopadu a koncem prosince 2015 snížil. Pokles o 6,6 % v Ústeckém kraji byl z deseti krajů s meziměsíčním snížením čtvrtý nejvyšší.

V meziročním porovnání byla situace v nabídce volných pracovních míst podstatně lepší. U všech krajů došlo k velkému nárůstu, více než dvojnásobně se zvýšil počet volných míst ve Zlínském a Olomouckém kraji. Navýšení v Ústeckém kraji bylo třetí nejnižší.

Ke konci prosince 2015 připadalo v Ústeckém kraji na 1 volné pracovní místo celkem 9,07 uchazečů, za poslední měsíc došlo k navýšení počtu o 0,7 osob. Ve většině okresů kraje, s výjimkou okresů Most a Ústí nad Labem, se situace za měsíc prosinec zhoršila. K nejvyššímu navýšení počtu nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo došlo v okrese Litoměřice (ze 7,61 v listopadu na 10,52 osob v prosinci). I přes meziměsíční pokles, připadal nejvyšší počet uchazečů na 1 volné místo v okrese Ústí nad Labem (16 osob). Naproti tomu nejlépe na tom byl okres Teplice se 4,92 uchazeči.

V průměru za celou Českou republiku se o 1 volné pracovní místo ucházelo 4,42 uchazečů, což bylo o 4,65 uchazečů méně než ke konci prosince 2015 v Ústeckém kraji. Nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo připadal Plzeňskému kraji (2,20) již od dubna roku 2014, s výjimkou února 2015. V prvenství tak vystřídal Hl. m. Prahu, kde byla od července roku 2001 nejvyšší nabídka volných míst na počet uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v mezikrajovém srovnání připadal od srpna roku 2014 Ústeckému kraji.

Meziroční vývoj počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo byl ještě příznivější. V Ústeckém kraji dosáhlo snížení 8,37 osob, když ke konci roku 2014 připadalo na 1 volné pracovní místo 17,44 uchazeče, zatímco ke konci roku 2015 se jednalo o 9,07 osob. K poklesu došlo i ve všech okresech kraje, nejvyšší snížení zaznamenaly úřady práce v okrese Děčín (o 18,58 osob), nejmenší bylo v okrese Litoměřice (o 2,78 osob).

K poklesu počtu uchazečů na 1 volné místo došlo jak za republiku, tak ve všech krajích. Nejvíce se počet uchazečů snížil v Olomouckém kraji (o 8,60 osob) a v Moravskoslezském kraji (o 8,51 osob), pokles v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší. Nejnižší pokles zaznamenali v Hlavním městě Praze (o 2,14 osob).

 

[1]) Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.