Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. 12. 2014

 

K poslednímu dni roku 2014 evidovaly Úřady práce v Ústeckém kraji celkem 60 824 uchazečů o zaměstnání, z toho 30 394 žen a 30 430 mužů. Proti 30. 11. 2014 se celkový počet uchazečů navýšil o 1,9 % (o 1 150 osob). K nárůstu došlo u obou pohlaví, výrazněji však vzrostl počet nezaměstnaných mužů (o 3,6 %, tj. o 1 068 osob) než žen (o 0,3 %, tj. o 82). Meziměsíčně vyšší počet uchazečů zaznamenaly všechny okresy Ústeckého kraje, nejvýrazněji vzrostl počet neumístěných uchazečů v okrese Louny (o 4,1 %) a v okrese Děčín (o 4,0 %). Naproti tomu nárůst nižší než 1 % vykázaly úřady práce v okresech Chomutov, Ústí nad Labem, Most a Teplice. Mezi uchazeči měli k 31. 12. 2014, stejně jako ke konci ledna až května, převahu muži. Opačná situace byla ve stavech k poslednímu dni v měsíci od června do listopadu, kdy převažovaly ženy. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2014 bylo v Ústeckém kraji 59 123 dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let (uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), tj. 97,2 %, dále 2 577 (4,2 %) absolventů a mladistvých, 7 084 (11,6 %) osob se zdravotním postižením a 9 370 (15,4 %) s nárokem na podporu.

Graf: Uchazeči o zaměstnání v okresech Ústeckého kraje k 31.12.2014

 

Pozitivně lze hodnotit meziroční srovnání, kdy počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji poklesl o 4 996 osob, tj. o 7,6 %. Ke snížení došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší pokles zaznamenaly úřady práce v okrese Teplice (o 11,4 %), naproti tomu nejmenší pokles byl v okrese Ústí nad Labem (o 2,0 %).

Počet uchazečů o zaměstnání k 31. 12. byl v Ústeckém kraji v roce 2014 pátý nejnižší za posledních deset let, v rámci okresu Ústí nad Labem byl po roce 2013 druhý nejvyšší od roku 1991.

Počet uchazečů o zaměstnání ke konci roku 2014 meziměsíčně vzrostl téměř ve všech krajích, s výjimkou Hl. m. Prahy, kde zaznamenali mírný pokles. Meziměsíční zvýšení bylo nejvýraznější v Kraji Vysočina (o 11,9 %), naproti tomu nejnižší bylo v Ústeckém kraji (o 1,9 %). Meziročně se počet uchazečů o zaměstnání snížil ve všech krajích republiky, z toho nejvíce v Pardubickém kraji (o 16,8 %) a nejméně v Hl. m. Praze (o 3,2 %). Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší mezi kraji.

Graf: Změna počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle krajů

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu[1]) Ústeckého kraje dosáhl ke konci loňského roku 10,67 %. V porovnání s koncem listopadu 2014 tento ukazatel mírně zvýšil o 0,23 procentních bodů (p.b.), z toho podíl nezaměstnaných žen vzrostl o 0,07 p.b. na 10,85 % a podíl nezaměstnaných mužů o 0,39 p.b. na 10,49 %. Mírný meziměsíční nárůst podílu nezaměstnaných byl zjištěn ve všech okresech kraje, z toho nejvyšší zaznamenaly úřady práce v okresech Děčín (0,45 p.b.) a Louny (0,42 p.b.), nejnižší pak v okrese Teplice (0,10 p.b.).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Ústeckém kraji v letech 2005 až 2014 (podle stavu k 31.12.)

Příznivě vyznívá meziroční srovnání. Snížení v Ústeckém kraji dosáhlo hodnoty 0,80 p.b. Podíl nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji meziročně poklesl o 0,65 p.b., mužů o 0,94 p.b. K poklesu došlo ve všech okresech kraje, a to jak u žen, tak u mužů. Nejvýraznější celkové snížení bylo vykázáno v okresech Teplice (o 1,25 p.b.) a Louny (o 1,06 p.b.), u žen byl nejvyšší pokles rovněž v okrese Louny (o 1,35 p.b.), u mužů v okrese Teplice (o 1,53 p.b.). Nejméně se podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu snížil na úřadech práce v okrese Ústí nad Labem, a to jak celkově (o 0,20 p.b.), tak i u žen (o 0,01 p.b.) a mužů (o 0,39 p.b.).

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Ústeckém kraji a jeho okresech

V pořadí okresů podle výše podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci celé České republiky se okresy Ústeckého kraje svým umístěním pohybují ve čtvrtině okresů s nejhorším umístěním (z celkového počtu 77 okresů ČR). Dlouhodobě nejhorší umístění vykazují okresy Most a Ústí nad Labem. V závěru roku si postavení mezi okresy vylepšily, s výjimkou Chomutova a Litoměřic, všechny ostatní okresy. Pro okresy Louny a Teplice bylo toto umístění jejich nejlepší za celý uplynulý rok. K největšímu zhoršení došlo během roku 2014 v okrese Litoměřice, který se z 60. příčky ke konci měsíce ledna dostal na 63. příčku ke konci měsíce prosince, a to v září a v říjnu bylo jeho umístění ještě o pozici, resp. o dvě pozice horší. Postavení okresu Chomutov se během roku 2014 zhoršilo ze 70. na 73. příčku.

Graf: Pořadí okresů Ústeckého kraje v rámci České republiky dle podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle jednotlivých měsíců v roce 2014 (77. = nejhorší)

 

Z pohledu mezikrajového srovnání je podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji trvale nejvyšší. Proti republikovému průměru byl podíl nezaměstnaných ke konci prosince 2014 vyšší o 3,21 p.b., z toho u žen o 3,36 p.b. a u mužů o 3,06 p.b.

Graf: Nezaměstnanost podle krajů k 31.12.2014

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl jak v celé České republice, tak téměř ve všech krajích, s výjimkou Hl. m. Prahy. Nejvýraznější meziměsíční nárůst vidíme v Kraji Vysočina, nejnižší v Ústeckém kraji. Meziroční srovnání podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu kraje bylo ve všech krajích příznivé. Nejvýraznější pokles zaznamenali v Pardubickém kraji, nejnižší v Hl. m. Praze. Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání sedmý nejvyšší.

Graf: Změna podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu podle krajů

Během posledního měsíce roku 2014 se na úřady práce v Ústeckém kraji nově nahlásilo 5 068 uchazečů o zaměstnání, ve 3 918 případech byla uchazečům evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Na trhu práce pak našlo uplatnění 2 154 osob, z toho 591 zásluhou úřadů práce.

Úřady práce v Ústeckém kraji nabízely k 31. 12. 2014 celkem 3 488 volných pracovních míst. Ve srovnání s koncem předchozího měsíce to představovalo nárůst o 38 míst, tj. o 1,1 %. Absolventům a mladistvým bylo určeno 889 pozic (25,5 %) z celkového počtu volných míst, osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 464 míst (13,3 %). K nárůstu počtu volných pracovních míst došlo ve čtyřech okresech kraje – Děčín, Chomutov, Litoměřice a Ústí nad Labem, v ostatních okresech počet volných míst meziměsíčně poklesl, nejvýrazněji v okrese Louny (o 14 %).

Meziročně se počet volných pracovních míst v Ústeckém kraji zvýšil téměř o polovinu (o 48,7 %). Navýšení vykázaly úřady práce ve všech okresech kraje. K nejvyššímu nárůstu volných míst došlo v okrese Most (o 73,6 %), nejméně se nabídka volných pracovních míst meziročně zvýšila v okrese Louny (o 7,1 %).

Graf: Změna počtu volných pracovních míst podle krajů

K měsíčnímu nárůstu nabídky pracovních příležitostí došlo z pohledu krajů pouze v Hl. m. Praze, ve Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji, v ostatních krajích se počet nabízených volných míst mezi koncem listopadu a koncem prosince 2014 snížil. Nárůst o 1,1 % v Ústeckém kraji byl z výše zmíněných 4 krajů s meziročním růstem nejnižší.

V meziročním porovnání byla situace v nabídce volných pracovních míst podstatně lepší, u všech krajů došlo k velkému nárůstu. Nejvíce vzrostl počet volných pracovních příležitostí v Olomouckém kraji, nejméně ve Zlínském kraji. Navýšení v Ústeckém kraji bylo šesté nejnižší.

Ke konci prosince 2014 připadalo v Ústeckém kraji na 1 volné pracovní místo celkem 17,44 uchazečů, za poslední měsíc tak došlo k navýšení počtu o 0,14 osob. Ve většině okresů kraje, s výjimkou okresů Chomutov, Litoměřice a Ústí nad Labem, se situace za měsíc prosinec zhoršila. K nejvyššímu navýšení počtu nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo došlo v okrese Louny (z 12,52 v listopadu na 15,15 osob v prosinci). Dvacet pět a více uchazečů na 1 volné místo připadalo v okresech Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín. Naproti tomu nejlépe na tom byl okres Teplice s 11,54 uchazeči.

V průměru za celou Českou republiku se o 1 volné pracovní místo ucházelo 9,23 uchazečů, což bylo o 8,21 uchazečů méně než ke konci prosince 2014 v Ústeckém kraji. Nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo připadal Plzeňskému kraji (4,60), a to již od dubna loňského roku. V prvenství tak vystřídal Hl. m. Prahu, kde byla od roku 2001 nejvyšší nabídka volných míst na počet uchazečů o zaměstnání. V mezikrajovém srovnání nejvyšší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo připadal od srpna loňského roku Ústeckému kraji.

 

Více informací o nezaměstnanosti podle okresů najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat

 

 

 [1]) Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.