Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 30. 6. 2015

 

 


Ke konci června 2015 evidovaly Úřady práce v Ústeckém kraji celkem 53 678 uchazečů o zaměstnání, z toho 27 412 žen a 26 266 mužů. Proti konci května letošního roku se celkový počet uchazečů snížil o 2,5 % (o 1 395 osob). K poklesu došlo u obou pohlaví, výrazněji se snížil počet nezaměstnaných mužů (o 3,2 %, tj. o 867 osob) než žen (o 1,9 %, tj. o 528). Meziměsíčně nižší počet uchazečů zaznamenaly všechny okresy kraje. V prvních třech měsících letošního roku měli v Ústeckém kraji mezi uchazeči převahu muži, v dubnu až červnu převažovaly ženy. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání ke konci června 2015 bylo v Ústeckém kraji 51 826 (96,5 %) dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let (uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), dále 1 840 (3,4 %) absolventů a mladistvých, 6 837 (12,7 %) osob se zdravotním postižením a 7 883 (14,7 %) s nárokem na podporu.

Graf: Uchazeči o zaměstnání v okresech Ústeckého kraje k 30.6.2015

Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání bylo vyšší než meziměsíční. Neumístěných uchazečů tak v Ústeckém kraji bylo o 8 167 osob (o 13,2 %) méně než ke konci června 2014. Ke snížení došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší pokles zaznamenaly úřady práce v okresech Louny a Teplice, o více než 16 %.

Počet uchazečů o zaměstnání k 30. 6. letošního roku v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší za posledních deset let po červnu 2008.

Ke konci června 2015 poklesl absolutní počet uchazečů o zaměstnání ve všech krajích, a to jak meziměsíčně, tak meziročně. Nejvýraznější meziměsíční pokles zaznamenaly úřady práce v Jihočeském kraji (o 4,8 %), nejmírnější pokles byl v Hl. m. Praze (o 2,2 %). Meziročně se počet uchazečů o zaměstnání nejvíce snížil v Pardubickém kraji (o 23,9 %) a nejméně v Karlovarském kraji (o 12,4 %) a v Hl. m. Praze (o 12,6 %). Pokles v Ústeckém kraji, meziroční i meziměsíční, byl čtvrtý nejnižší mezi kraji.

Graf: Změna počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle krajů

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu [1] Ústeckého kraje dosáhl ke konci šestého měsíce letošního roku 9,40 %. V porovnání s koncem května 2015 se tento ukazatel snížil o 0,25 procentních bodů (p.b.), z toho podíl nezaměstnaných žen poklesl o 0,19 p.b. na 9,82 % a podíl nezaměstnaných mužů o 0,31 p.b. na 9,01 %. Meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných byl zjištěn ve všech okresech kraje, z toho nejvyšší zaznamenaly úřady práce v okrese Děčín (0,30 p.b.), nejnižší pak v okresech Chomutov a Louny (0,18 p.b.).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Ústeckém kraji v letech 2005 až 2015 (podle stavu k 30.6.)

Ještě příznivěji vyznívá meziroční srovnání. Snížení v Ústeckém kraji dosáhlo hodnoty 1,42 p.b. Podíl nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji meziročně poklesl o 1,26 p.b., mužů o 1,57 p.b. K poklesu došlo ve všech okresech kraje, a to jak celkově, tak u žen i u mužů. Nejvýraznější snížení, a to jak celkové, tak i u mužů a žen, bylo vykázáno v okrese Louny (celkové o 1,76 p.b., u žen o 1,58 p.b. a u mužů o 1,94 p.b.). Nejméně se podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, jak celkově, tak i u mužů snížil na úřadech práce v okrese Chomutov (celkově o 1,22 p.b., u mužů o 1,15 p.b.), podíl u žen poklesl nejméně v okrese Ústí nad Labem (o 0,88 p.b.).

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Ústeckém kraji a jeho okresech

Okresy Ústeckého kraje se z celkového počtu 77 okresů v ČR svým umístěním podle výše podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci celé České republiky pohybují ve čtvrtině okresů s nejhorším umístěním. Dlouhodobě nejhorší umístění vykazují okresy Most a Ústí nad Labem.

Graf: Pořadí okresů Ústeckého kraje v rámci České republiky dle podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle jednotlivých měsíců v roce 2014 a 2015 (77.=nejhorší)

 

Postavení jednotlivých okresů kraje i samotného Ústeckého kraje v rámci republiky z pohledu podílu nezaměstnaných ukazuje následující kartogram.

Kartogram: Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30.6.02015

 

Ke konci června 2015 byl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji proti republikovému průměru vyšší o 3,23 p.b., z toho u žen o 3,30 p.b. a u mužů o 3,17 p.b.

Graf: Nezaměstnanost podle krajů k 30.6.2015

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně i meziročně poklesl jak v celé České republice, tak ve všech krajích. Nejvýraznější meziměsíční i meziroční pokles vidíme v Olomouckém kraji, nejnižší v Hl. m. Praze. Meziměsíční i meziroční pokles v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání pátý nejvyšší.

Graf: Změna podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu podle krajů

Během června letošního roku se na úřady práce v Ústeckém kraji nově nahlásilo 4 336 uchazečů o zaměstnání, v 5 731 případech byla uchazečům evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Na trhu práce pak našlo uplatnění 3 620 osob, z toho 1 264 zásluhou úřadů práce.

Úřady práce v Ústeckém kraji nabízely k 30. 6. 2015 celkem 5 519 volných pracovních míst. Ve srovnání s koncem předchozího měsíce to představovalo nárůst o 43 míst, tj. o 0,8 %. Absolventům a mladistvým bylo určeno 1 427 pozic (25,9 %) z celkového počtu volných míst, osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 719 míst (13 %). K nárůstu počtu volných pracovních míst došlo ve čtyřech okresech kraje – v Děčíně (o 14,4 %), v Teplicích (o 10,7 %), v Chomutově (o 6,9%) a v Mostě (o 2,4 %). V ostatních okresech počet volných míst meziměsíčně poklesl, v okrese Ústí nad Labem o 20,3 %, v okrese Litoměřice o 12,6 % a v okrese Louny o 1,1 %.

Meziročně se počet volných pracovních míst v Ústeckém kraji zvýšil o dvě třetiny (o 66,5 %). Navýšení vykázaly úřady práce téměř ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Most, kde se počet volných míst meziročně snížil o 10,8 %. Nejvyšší nárůst volných pracovních míst zaznamenaly úřady práce v okrese Litoměřice, kde se nabídka téměř ztrojnásobila (+170,8 %), více než dvojnásobně vzrostla nabídka volných pracovních míst v okresech Teplice a Děčín. Nejméně se nabídka volných pracovních míst meziročně zvýšila v okrese Louny, ale přesto to bylo o více než dvě pětiny.

Graf: Změna počtu volných pracovních míst podle krajů

K měsíčnímu nárůstu nabídky pracovních příležitostí došlo téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina. Meziročně se počet volných pracovních míst zvýšil ve všech krajích. Meziměsíční nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší, meziroční druhý nejnižší.

Ke konci června 2015 připadalo v Ústeckém kraji na 1 volné pracovní místo celkem 9,73 uchazečů a tento počet byl nejvyšší mezi kraji. Za poslední měsíc došlo k poklesu počtu o 0,33 osob. Ve většině okresech kraje, s výjimkou okresů Ústí nad Labem a Litoměřice, se situace během měsíce června zlepšila. K nejvyššímu poklesu počtu nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo došlo v okresech Děčín - o 15,5 % (z 10,88 v květnu na 9,19 osob v červnu) a Teplice – o 12,5 % (z 6,03 v květnu na 5,27 v červnu). Více než deset uchazečů na 1 volné místo připadalo v okresech Ústí nad Labem, Chomutov a Most. Naproti tomu nejlépe na tom byl okres Teplice s 5,27 uchazeči.

V průměru za celou Českou republiku se o 1 volné pracovní místo ucházelo 4,65 uchazečů, což bylo o 5,07 uchazečů méně než ke konci června 2015 v Ústeckém kraji. Nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo připadal Plzeňskému kraji (2,67).

 Více informací o nezaměstnanosti podle okresů najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat

 [1] Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.