Nezaměstnanost v únoru meziměsíčně poklesla o 0,11 procentních bodů

 

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 28. únoru 2017

Ke konci února 2017 podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,11 procentních bodů (p.b.) na 7,79 %. Hodnota ukazatele (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) se i nadále pohybuje pod republikovým průměrem, který rovněž pokles, a to o 0,15 p.b. na hodnotu 5,14 %, hodnoty Ústeckého kraje i nadále patří k nejhorším v rámci České republiky. Nezaměstnanost mužů se ve srovnání s koncem ledna snížila o 0,15 p.b. na 8,11 %, nezaměstnanost žen se snížila velmi nepatrně, a to o 0,08 p.b. na hodnotu 7,48 %.

Meziměsíční snížení podílu nezaměstnaných s větší či menší intenzitou vykázaly i zbývající kraje. Největší snížení bylo zaznamenáno v Kraji Vysočina, a to o -0,24 p. b., nejmenší snížení o -0,09 p.b. vykázalo Hlavní město Praha, kde byl také dosažen nejnižší podíl nezaměstnaných osob, jehož hodnota činila v únoru 2017 3,26 %, následovaly kraje Plzeňský (3,49 %) a Královéhradecký (3,72 %). Druhá nejhorší hodnota podílu nezaměstnaných osob byla po našem kraji dosažena v Moravskoslezském kraji (7,30 %).

Mezi okresy kraje byl k 28. únoru 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných dosažen opět na Litoměřicku (6,35 %) a Teplicku (6,30 %), nejvyšší pak na Mostecku (9,95 %). Podíl nezaměstnaných se téměř nezměnil v okrese Děčín (+0,01 p.b.) a v okrese Ústí nad Labem (-0,01 p.b.). Nejvýraznější pokles podílu nezaměstných byl v uplynulém měsíci zaznamenán v okrese Teplice (-0,23 p.b.).

Nejhorší pozici v rámci meziokresního porovnání v rámci České republiky zaujímá okres Most a ani měsíc únor letošního roku nebyl výjimkou a patřila mu nadále pomyslná předposlední 76. příčka (po okrese Karviná). Všech zbývajících šest okresů našeho kraje se umístilo od 71. příčky (okres Ústí nad Labem) po příčku 60. (okres Litoměřice).

Ke konci ledna letošního roku bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 44 624 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 42 199. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 564 osob, k poklesu došlo ve všech okresech našeho kraje, kromě okresu Ústí nad Labem, kde přibylo 12 nezaměstnaných osob. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Teplice, kde práci našlo 202 osob, v okrese Děčín se počet osob bez práce v únoru proti prvnímu měsíci roku 2017 nezměnil. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno v únoru o 1 797 osob méně než tomu bylo v lednu (celkem 4 214 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 778 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly osoby ve věku 55-59 let (5 767 osob, tj. 12,9 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (5 614 osob, tj. 12,6 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 41,7 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 198 osob ve věku 65 a více let. Téměř 37,5 % uchazečů o zaměstnání mělo základní vzdělání, 31,7 % pak střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 2,9 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci února vzrostl na 8 388 (tj. o 480 míst více než tomu bylo na konci ledna); na jedno volné pracovní místo připadalo 5,3 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy přetrvává v okrese Louny a Teplice se čtyřmi uchazeči na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace je pak v okrese Ústí nad Labem, kde připadá na 1 volné pracovní místo již téměř 10 uchazečů.

 


 

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na:
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • ULK_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_uchazeci.xlsx
  • ULK_volna mista.xlsx