Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji?

 

Naděje dožití v Ústeckém kraji patří dlouhodobě k nejhorším v ČR a v období let 2019–2020 byla naděje dožití při narození u mužů druhá nejnižší a u žen nejnižší mezi kraji. V případě 65letých byla naděje dožití nejhorší z celé ČR u obou pohlaví.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoli věk. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití (střední délky života) při narození, tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období. V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016-2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek.

Naděje dožití v Ústeckém kraji patří dlouhodobě k nejnižší v ČR. V loňském roce byl však demografický vývoj obyvatelstva ČR poznamenán pandemií Covid-19 a tak po letech nárůstu jsme v loňském roce zaznamenali pokles naděje dožití, a to jak v našem kraji, tak celorepublikově. Meziročně poklesla v našem kraji naděje dožití při narození u mužů o 0,45 na hodnotu 73,93 roku a u žen o 0,30 na hodnotu 79,88 roku.

V mezikrajovém porovnání se snížila naděje dožití u mužů při narození ve všech krajích, nejvíce v Kraji Vysočina, kde poklesla o 0,84 roku. Nejmenší pokles zaznamenali v Libereckém kraji (-0,11 roku). U žen poklesla naděje dožití při narození ve všech krajích kromě Plzeňského kraje, kde zaznamenali velmi mírný nárůst o 0,01 roku. Nejvíce se snížila ve Zlínském kraji, a to o 0,71 roku, k nejmenšímu poklesu došlo v Královehradeckém kraji (-0,04roku).

Muži mají dlouhodobě nejvyšší naději dožití v hl. městě Praze, u právě narozeného chlapce zde činila 78,16 let. Nejnižší naději dožití u mužů ve věku 0 let vykazoval dlouhodobě náš kraj, v loňském roce však byla zjištěna nejnižší hodnota v Moravskoslezském kraji, kde měl novorozený chlapec naději dožití 73,85 let.

Naděje dožití žen ve věku 0 let je rovněž dlouhodobě nejnižší v našem kraji. Výjimkou byl rok 2019, kdy byla nižší hodnota dosažena v Karlovarském kraji. Vloni narozená holčička v našem kraji měla naději dožití 79,88 roku. Nejvyšší naděje dožití u žen ve věku 0 let byla zjištěna v hl. městě Praze, kde dosáhla hodnoty 82,86 let.

Naděje dožití žen je vyšší než naděje dožití mužů. Tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Rozdíl mezi nadějí dožití žen a mužů při narození byl v období let 2019–2020 z celorepublikového pohledu 6,07 roku. V mezikrajovém porovnání byl tento rozdíl nejmenší v hlavním městě Praze (4,71 roku), největší v Moravskoslezském kraji (7,04 roku). V Ústeckém kraji rozdíl v naději dožití žen a mužů dosáhl hodnoty 5,94 roku, což je šestý nejvyšší rozdíl mezi kraji. Z dlouhodobého pohledu rozdíl mezi pohlavími v Ústeckém kraji spíše klesá a od období let 2001–2002 poklesl z 6,67 let na 5,94 let.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106