Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji?

 

Naděje dožití v Ústeckém kraji patří dlouhodobě k nejhorším v ČR a v období let 2021 – 2022 byla naděje dožití při narození u žen i u mužů nejnižší mezi kraji.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoli věk. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití (střední délky života) při narození, tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období. V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016–2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek.

Naděje dožití v Ústeckém kraji patří dlouhodobě k nejnižší v ČR. Loňský rok byl však rokem, kdy se po dvouletém období snižovaní naděje dožití poznamenané pandemií Covid-19, začala naděje dožití obyvatelstva opět zvyšovat, a to jak v našem kraji, tak celorepublikově. V Ústeckem kraji vzrostla meziročně naděje dožití při narození u mužů o 0,40 na hodnotu 73,10 roku a u žen o 0,21 na hodnotu 79,19 roku.

Naděje dožití v Ústeckém kraji a České republice (0letí)

Vlivem nepříznivého demografického vývoje předchozích dvou let však vzrostla v Ústeckém kraji naděje dožití při narození na hodnoty nižší, než jaké byly v případě dožití mužů i žen predikovány v období 2018–2019.

V mezikrajovém porovnání vzrostla naděje dožití u mužů při narození ve všech krajích, nejvíce ve Zlínském kraji, kde se zvýšila o 0,83 roku. Nejmenší růst zaznamenali v hlavním městě Praha (0,03 roku). Rovněž u žen se zvýšila naděje dožití při narození ve všech krajích, nejvíce opět ve Zlínském kraji, a to o 0,59 roku, k nejmenšímu růstu naděje dožití žen došlo v Plzeňském kraji (0,01 roku).

Meziroční změna naděje dožití ve věku 0 let - 2020–2021 / 2021–2022

Muži mají dlouhodobě nejvyšší naději dožití v hlavním městě Praze, za období 2021–2022 zde činila u právě narozeného chlapce 77,11 let. Nejnižší naději dožití u mužů ve věku 0 let vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj, kromě období 2019–2020, kdy byla nejnižší hodnota zjištěna v Moravskoslezském kraji. V období 2021–2022 dosáhla naděje dožití mužů v našem kraji hodnoty 73,10 roku.

V případě naděje dožití žen ve věku 0 let vykazuje Ústecký kraj rovněž dlouhodobě nejnižší hodnoty, s výjimkou období 2018–2019 a 2020–2021, kdy byla nejnižší naděje dožití žen při narození zjištěna v Karlovarském kraji. Vloni narozená holčička v našem kraji měla v uplynulém období naději dožití 79,19 roku a patřila k nejnižší hodnotě mezi kraji. Nejvyšší naděje dožití u žen ve věku 0 let byla zjištěna v hlavním městě, kde dosáhla hodnoty 82,84 let.     

Naděje dožití v letech 2021–2022 Muži - narození (0letí)    Naděje dožití v letech 2021–2022 Ženy - narozené (0leté)

Naděje dožití žen je vyšší než naděje dožití mužů. Tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Rozdíl mezi nadějí dožití žen a mužů při narození byl v období let 2021–2022 z celorepublikového pohledu 5,86 roku. V mezikrajovém porovnání byl tento rozdíl nejmenší v Pardubickém kraji (5,62 roku), největší v Moravskoslezském kraji (7,03 roku). V Ústeckém kraji rozdíl v naději dožití žen a mužů dosáhl hodnoty 6,09 roku, což byl šestý nejvyšší rozdíl mezi kraji. Z dlouhodobého pohledu rozdíl mezi pohlavími jak v našem kraji, tak i v celé ČR převážně klesal.

 V případě 65letých lidí, má  muž, žijící v Ústeckém kraji a v roce 2022 dovršil 65 let, před sebou pravděpodobně nejméně ještě 14,10 let života, stejně stará žena 17,93 let. S uvedenými hodnotami se Ústecký kraj umístil na nejhorší pozici v mezikrajském srovnání. Nejvyšší hodnoty naděje dožití ve věku 65 byla zjištěna u mužů i žen v hlavním městě Praze (16,44 let, resp. 20,38 let). Nejmenší rozdíl mezi nadějí dožití žen a mužů byla zjištěna v Kraji Vysočina (3,70 let), největší ve Zlínském kraji (4,32 let).

Naděje dožití v letech 2021–2022 Muži - 65letí    Naděje dožití v letech 2021–2022 Ženy - 65leté

Meziročně vzrostla naděje dožití v Ústeckém kraji u mužů o 0,40 let a u žen o 0,33 let. V mezikrajovém srovnání se u obou pohlaví jedná o šestou nejnižší pozici. Nejvíce se naděje dožití zvýšila u mužů i žen ve Zlínském kraji (o 0,68 resp. 0,56 let). Naproti tomu nejnižší navýšení evidují u mužů v hlavním městě Praze (o 0,20 let) a u žen v Plzeňském kraji (o 0,05 let).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

Tel.: 472 706 121

Mob.: 731 439 259

E-mail: monika.rauserova@czso.cz

  • Další informace naleznete v publikaci
  • Tab_1.xlsx
  • Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji? (aktualita v pdf)