Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji?

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoli věk. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití (střední délky života) při narození, tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období.

V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016-2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek. Změna se primárně týkala způsobu zpracování vstupních reálných dat a spočívala v inovaci funkce pro vyhlazování reálných měr úmrtnosti a v inovaci funkce pro modelování úmrtnosti v nejvyšších věcích. Dále došlo k úpravě způsobu výpočtu průměrné délky života v prvním a posledním roce života a formy převodu měr úmrtnosti na kvocienty.

V Ústeckém kraji se naděje dožití rok od roku zvyšuje, i tak však zaostává za  průměrem České republiky (muži i ženy v období let 2017-2018 při narození shodně o 1,9 roku) a v mezikrajovém srovnání zaujímá poslední příčku. Výjimku tvoří období let 2017-2018, kdy se u žen na poslední příčku v naději dožití (nepatrným rozdílem o 0,13 roku) před náš kraj dostal kraj Karlovarský (79,99 let, resp. 79,86 let). I když nadále přetrvává rozdíl mezi oběma pohlavími, kdy se ženy v kraji dožívají vyššího věku než muži, postupem času lze sledovat pokles tohoto rozdílu. V období let 2001-2002 činil věkový rozdíl mezi pohlavími 6,7 let, v letech 2017-2018 se tento rozdíl snížil na 5,8 let.

 

Vývoj naděje dožití v Ústeckém kraji a ČR - MUŽI narození

 

Vývoj naděje dožití v Ústeckém kraji a ČR - ŽENY narozené

Pokud by se úmrtnost v jednotlivých věkových skupinách v budoucnosti neměnila a zůstala stejná jako v období let 2017-2018, pak by se právě narozený chlapec v našem kraji v roce 2018 měl dožít 74,19 let, což je o 4,23 roky více než tomu bylo v období let 2001-2002. Očekávaný věk stejně narozené dívky v kraji by pak mohl být vyšší o 3,36 roku (proti období let 2001-2002), tedy 79,99 let.

Z regionálního pohledu by nejdéle měli žít muži v hlavním městě Praze (78,25 let), ženy na Vysočině a v hlavním městě Praze (82,96 let, resp. 82,95 let). Naděje dožití v Ústeckém kraji patří k nejhorším v rámci republiky.

Naděje žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů, tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Nejvyšší rozdíl u tohoto ukazatele při narození podle pohlaví lze v období let 2017-2018 sledovat ve Zlínském kraji, kdy činil 6,63 let. Naopak nejméně se hodnoty lišily v hlavním městě Praze, a o to 4,70 roku. Rozdíl v Ústeckém kraji ve výši 5,80 let byl sedmý nejvyšší.

Naděje dožití rostla nejen u mužů a žen při narození, ale rovněž v ostatních věkových skupinách. Například naděje dožití pětašedesátiletých mužů vzrostla v období let 2017-2018 proti letům 2001-2002 o 2,41 roku na současných 15,05 let a u šedesátiletých žen o 2,44 roku na 18,50 roku. Mezi kraji dosáhl tento ukazatel nejlepších hodnot v hlavním městě Praze u mužů, u žen v Kraji Vysočina a rovněž v hlavním městě Praze. Hodnoty v Ústeckém kraji byly v obou případech nejnižší.

 

Nejvyšší rozdíl v naději dožití mužů a žen ve věku 65 let byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (o 3,74 let), nejnižší byl vykázán v hlavním městě Praze (o 3,04 roku). V Ústeckém kraji je tento rozdíl šestý nejnižší (o 3,45 roku).

 

Naděje dožití v okresech Ústeckého kraje

Naději dožití v jednotlivých okresech České republiky publikuje Český statistický úřad za pětiletá období. Podle údajů publikovaných za období let 2014-2018 je v Ústeckém kraji nejdelší střední délka života novorozenců mužů v okrese Ústí nad Labem (75,05 let), který je následován okresy Litoměřice (74,70 let) a Děčín (74,40 let). Naproti tomu nejkratší střední délka života byla v okrese Most (73,06 let). Od období let 2001-2005 došlo k největšímu nárůstu naděje dožití při narození v okrese Chomutov (o 4,45 let) a v okrese Ústí nad Labem (o 4,39 let), k nejmenšímu v okrese Louny (2,99 let).

Nejdelší střední délka života žen Ústeckého kraje byla v období 2014-2018 v okresech Ústí nad Labem (80,92 let), Děčín (80,33 let) a Litoměřice (80,27 let). Podle prognózy nemají  ženy v okresech Most a Teplice naději, že se dožijí 79 let. K největšímu prodloužení naděje dožití žen při narození za posledních osmnáct let došlo v okresech Děčín (o 3,20 let) a Ústí nad Labem (o 3,03 let). Nejméně vzrostla naděje dožití v okrese Most (o 2,42 let).

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121