Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2023 (předběžné údaje)

 

V roce 2023 bylo v Ústeckém kraji spácháno téměř 16,1 tisíc trestných činů. Tento počet byl třetí nejnižší od roku 1991. Od roku 1999, odkdy má ČSÚ k dispozici data, byla v loňském roce dosažena i třetí nejnižší objasněnost trestních případů v kraji.

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2023 v Ústeckém kraji spácháno 16 061 trestných činů, což představuje třetí nejnižší počet registrovaných trestných činů v celé řadě sledování od roku 1991. Nejvyšší počet trestných činů v kraji byl zaznamenán v roce 1993 – 40 281 činů. V meziročním srovnání poklesla trestná činnost v Ústeckém kraji v roce 2023 o 1,9 % (o 304 případů). Počet spáchaných trestných činů se meziročně snížil kromě Ústeckého kraje ještě v dalších 5 krajích – Libereckém, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském, z toho nejvyšší pokles evidovali v Libereckém kraji (-8,3 %), snížení v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší po Moravskoslezském kraji (-1,5 %). Naproti tomu nejvyšší nárůst trestných činů zaznamenali v Kraji Vysočina (+7,0 %).  

Trestné činy v roce 2023

Nejvyšší počet trestných činů z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje byl registrován v okrese Děčín, nejméně trestných činů bylo spácháno v okrese Louny.

Trestné činy v roce 2023 v okresech Ústeckého kraje

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel kraje je v Ústeckém kraji od roku 1991, odkdy jsou k dispozici data, většinu let druhý nejvyšší po Praze. Nejnižší kriminalitu dlouhodobě sledujeme v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji. V letech 2015, 2016, 2020 a v posledních dvou letech byla nejnižší v Pardubickém kraji. V roce 2023 dosáhl tento ukazatel v Ústeckém kraji hodnoty 19,8 případů a byl druhý nejvyšší v ČR. V Praze, kde byla kriminalita nejvyšší, to bylo 29,8 případů. Méně než 10 případů na tisíc obyvatel, bylo v roce 2023 evidováno pouze v Pardubickém kraji (9,4 případů).

Regiony s nejvyšší kriminalitou v Ústeckém kraji byly v roce 2023 okres Most (25,2 případů) a Děčín (22,1 případy). Naproti tomu nejnižší kriminalitu 13,7 případů na 1 000 obyvatel evidovali v okrese Litoměřice.

Většina zjištěných trestných činů patří dlouhodobě mezi obecnou kriminalitu (násilné, mravnostní a majetkové trestné činy). V roce 2023 bylo v Ústeckém kraji celkem 12 430 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 77,4 %. Z oblasti obecné kriminality zaujímají nejvyšší podíl trestné činy majetkové (krádeže vloupáním, krádeže prosté, zejména kapesní a věcí z automobilů, podvody, zpronevěry atd.). V Ústeckém kraji dosáhl v roce 2023 jejich podíl 61,4 %. Druhé v pořadí jsou násilné trestné činy (vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování apod.), v loňském roce se na obecné kriminalitě kraje podílely 11,6 %. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu trestných činů v Ústeckém kraji v roce 2023 podílela 7,3 %.

Registrované trestné činy v Ústeckém kraji

V průběhu roku 2023 se na území Ústeckého kraje podařilo objasnit 9 713 trestných činů, což představovalo objasněnost 60,5 % (nárůst proti roku 2022 o 0,8 p. b.) z celkového počtu registrovaných trestných činů. Úspěšnost policistů Ústeckého kraje při řešení kriminálních případů byla v loňském roce sedmá nejvyšší od roku 1999 (období sledování).

Trestné činy v Ústeckém kraji a v České republice

Objasněnost trestných činů, měřená počtem objasněných případů na celkovém počtu registrovaných trestných činů, je v Ústeckém kraji trvale vyšší než v celé ČR. V mezikrajovém srovnání byl tento podíl v roce 2023 v kraji nejvyšší. Z dlouhodobého pohledu byl v letech 1999 až 2001 jedničkou v objasněnosti Královéhradecký kraj, od roku 2002 až do roku 2017 (včetně) vyřešil nejvíce trestných činů z celkového počtu registrovaných trestných činů Karlovarský kraj. V letech 2018 až 2022 převzal prvenství Zlínský kraj. Trvale nejnižší podíl objasněných případů mají v hlavním městě Praze (zhruba pětinu až čtvrtinu z celkového počtu spáchaných trestných činů).

Nejvíce trestných činů bylo z pohledu okresů kraje objasněno v okresech Ústí nad Labem a Děčín (1 752 resp. 1 640 případů), nejméně pak v okrese Litoměřice a Louny (825 resp. 1 011 případů). Podíl objasněnosti byl v roce 2023 nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (74,1 %), Louny (64,8 %) a Teplice (63,3 %). Naproti tomu nejnižší počet objasněných případů z celkového počtu registrovaných trestných činů evidovali v okrese Litoměřice (50,3 %).

Relativní ukazatel - počet objasněných případů v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Ústeckém kraji po celou dobu sledování (od roku 1999) vyšší než dosahované hodnoty za celou Českou republiku. Za dobu sledování vykazoval Ústecký kraj v mezikrajovém srovnání v 16 letech (2003–2008 a 2014–2023) nejvyšší objasněnost, v 8 letech druhou nejvyšší objasněnost (2000–2002 a 2009–2013), jednou, a to v roce 1999, byl počet objasněných případů na tisíc obyvatel v Ústeckém kraji až čtvrtý nejvyšší mezi kraji.

V roce 2023 bylo v Ústeckém kraji na 1 000 obyvatel objasněno 12,0 případů. Mezi okresy Ústeckého kraje bylo v minulém roce objasněno nejvíce případů v okresech Ústí nad Labem a Most (14,8 resp. 14,0 případů). Nejméně objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenali v loňském roce policisté okresu Litoměřice (6,9 případů).

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2023 (předběžné údaje) - aktualita v pdf