Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2020 (předběžné údaje)

 

V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji spácháno téměř 14,9 tisíc trestných činů. Tento počet byl nejnižší od roku 1991. Od roku 1999, odkdy má ČSÚ k dispozici data, byla v loňském roce dosažena pátá nejvyšší objasněnost trestních případů v kraji.

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2020 v Ústeckém kraji spácháno 14 872 trestných činů, což představuje nejnižší počet registrovaných trestných činů v celé řadě sledování od roku 1991. Nejvyšší počet trestných činů v kraji byl zaznamenán v roce 1993 – 40 281 činů. V meziročním srovnání trestná činnost v Ústeckém kraji v roce 2020 o 13,0 % (o 2 227 případů) poklesla. Počet spáchaných trestných činů se meziročně snížil ve všech krajích, z toho nejvíce v hlavním městě Praze (o 23,7 %) a nejméně ve Středočeském a Zlínském kraji (o 11,4 resp. 11,9 %). Pokles v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší.

Nejvyšší počet trestných činů z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje byl registrován v okrese Chomutov, nejméně trestných činů bylo spácháno v okrese Louny.

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel kraje je v Ústeckém kraji od roku 1991, odkdy jsou k dispozici data, většinu let druhý nejvyšší po Praze. Nejnižší kriminalitu dlouhodobě sledujeme v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji. V letech 2015, 2016 a 2020 byla nejnižší v Pardubickém kraji. V roce 2020 dosáhl tento ukazatel v Ústeckém kraji hodnoty 18,2 případů, v Praze představoval 28,6 případů. Méně než 10 případů na tisíc obyvatel bylo v roce 2020 evidováno v Pardubickém a Zlínském kraji a v Kraji Vysočina.

Regiony s nejvyšší kriminalitou v Ústeckém kraji byly v roce 2020 okres Most (22,1 případů) a Chomutov (21,2 případů). Naproti tomu nejnižší kriminalitu (12,2 resp. 13,4 případů na 1 000 obyvatel) evidovali v okresech Litoměřice a Louny.

Většina zjištěných trestných činů patří dlouhodobě mezi obecnou kriminalitu (násilné, mravnostní a majetkové trestné činy). V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji celkem 10 648 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 71,6 %. Z oblasti obecné kriminality zaujímají nejvyšší podíl trestné činy majetkové (krádeže vloupáním, krádeže prosté, zejména kapesní a věcí z automobilů, podvody, zpronevěry atd.). V Ústeckém kraji dosáhl v roce 2020 jejich podíl 60,2 %. Druhé v pořadí jsou násilné trestné činy (vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování apod.), v loňském roce se na obecné kriminalitě kraje podílely 12,7 %. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu trestných činů v Ústeckém kraji v roce 2020 podílela 10,5 %.

V průběhu roku 2020 se na území Ústeckého kraje podařilo objasnit 9 231 trestných činů, což představovalo objasněnost 62,1 % (pokles proti roku 2019 o 1,9 p. b.) z celkového počtu registrovaných trestných činů. Úspěšnost policistů Ústeckého kraje při řešení kriminálních případů byla v loňském roce pátá nejvyšší od roku 1999 (období sledování).

Nejvíce trestných činů bylo z pohledu okresů kraje objasněno v okrese Chomutov (1 658 tisíce), nejméně pak v okrese Louny (708 případů se čtvrtou nejvyšší objasněností v kraji – 61,1 %). Podíl objasněnosti byl v roce 2020 nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (69,5 %), naproti tomu nejnižší v okrese Litoměřice (56,2 % s druhým nejnižším počtem objasněných trestných činů – 821).

Objasněnost trestných činů, měřená počtem objasněných případů na celkovém počtu registrovaných trestných činů, je v Ústeckém kraji trvale vyšší než v celé ČR. V mezikrajovém srovnání byl tento podíl v roce 2020 v kraji sedmý nejvyšší. Z dlouhodobého pohledu objasnil od roku 2002 až do roku 2017 (včetně) nejvíce trestných činů Karlovarský kraj. V posledních třech letech převzal prvenství Zlínský kraj, v letech 1999 až 2001 byl jedničkou Královéhradecký kraj. Trvale nejnižší podíl objasněných případů mají v hlavním městě Praze (zhruba pětinu až čtvrtinu z celkového počtu spáchaných trestných činů).

Relativní ukazatel - počet objasněných případů v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Ústeckém kraji po celou dobu sledování (od roku 1999) vyšší než dosahované hodnoty za celou republiku. Za dobu sledování vykazoval Ústecký kraj v mezikrajovém srovnání ve 13 letech (2003–2008 a 2014–2020) nejvyšší objasněnost, v 8 letech druhou nejvyšší objasněnost (2000–2002 a 2009–2013), jednou, a to v roce 1999, byl počet objasněných případů na tisíc obyvatel v Ústeckém kraji čtvrtý nejvyšší mezi kraji.

V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji na 1 000 obyvatel objasněno 11,3 případů. Mezi okresy Ústeckého kraje bylo nejvíce činů v roce 2020 objasněno na Ústecku a Chomutovsku (13,4 resp. 13,3 případů). Nejméně objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenali v loňském roce policisté v okresech Litoměřice (6,9 případů) a Louny (8,2 případů).

 
 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx