Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2016 (předběžné údaje)

 

V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji spácháno více než 18 tisíc trestných činů. Tento počet byl nejnižší od roku 1991 a proti předchozímu roku byl nižší o 2 684 činů. Od roku 1999, odkdy má ČSÚ k dispozici data, byla v loňském roce dosažena nejvyšší objasněnost trestních případů v kraji.

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2016 v Ústeckém kraji spácháno 18 377 trestných činů, což představuje nejnižší počet zjištěných trestných činů v celé řadě sledování od roku 1991. Nejvyšší počet trestných činů v kraji byl zaznamenán v roce 1993 - 40 281 činů. V meziročním srovnání trestná činnost v roce 2016 poklesla o 12,7 %. Počet spáchaných trestných činů se meziročně snížil ve všech krajích, z toho nejvíce v Libereckém kraji (o 17,6 %) a nejméně ve Zlínském kraji (o 7,1 %).

Trestné činy v roce 2016

Nejvyšší počet trestných činů z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje byl zjištěn v okresech Ústí nad Labem, Děčín a Teplice (více než 3 tisíce). Méně než 2 tisíce trestných činů bylo spácháno v okresech Louny a Litoměřice.

Trestné činy v roce 2016 v okresech Ústeckého kraje

Počet zjištěných trestných činů na 1 000 obyvatel kraje je v Ústeckém kraji dlouhodobě druhý nejvyšší po Hl. m. Praze. V roce 2016 dosáhl tento ukazatel v kraji hodnoty 22,3 případů, v Hl. m. Praze představoval téměř dvojnásobek (44,5 případů). Nejnižší kriminalitu dlouhodobě sledujeme ve Zlínském a Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Méně než 12 případů na tisíc obyvatel bylo v roce 2016 evidováno v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Regionem s nejvyšší kriminalitou v Ústeckém kraji byl v roce 2016 okres Ústí nad Labem (26,9 případů), naproti tomu nejnižší kriminalitu (16,5 resp. 16,6 případů na 1 000 obyvatel) evidovali v okresech Louny a Litoměřice.

Většina zjištěných trestných činů patří dlouhodobě mezi obecnou kriminalitu (násilné, mravnostní a majetkové trestné činy). V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji celkem 13 038 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 70,9 %. Z oblasti obecné kriminality zaujímají ve všech krajích nejvyšší podíl trestné činy majetkové (krádeže vloupáním, krádeže prosté, zejména kapesní a věcí z automobilů, podvody, zpronevěry atd.). V Ústeckém kraji dosáhl v roce 2016 jejich podíl 67 %. Druhé v pořadí jsou násilné trestné činy (vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování apod.), v loňském roce se na obecné kriminalitě kraje podílely 11,6 %. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu trestných činů v Ústeckém kraji v roce 2016 podílela 13,3 %.

Zjištěné trestné činy v Ústeckém kraji

V průběhu roku 2016 se na území Ústeckého kraje podařilo objasnit 11 444 trestných činů, což představovalo objasněnost 62,3 % (nárůst proti roku 2015 o 3,6 p.b.) z celkového počtu zjištěných trestných činů. Úspěšnost policistů Ústeckého kraje při řešení kriminálních případů byla v loňském roce nejvyšší od roku 1999 (období sledování). Nejvíce trestných činů bylo z pohledu okresů kraje objasněno v okresech Ústí nad Labem a Děčín (v obou více než 2 tisíce), nejméně pak v okrese Louny (859 případů). Podíl objasněnosti byl v roce 2016 nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (68,6 %), naproti tomu nejnižší v okrese Litoměřice (58,7 %), méně než 60% objasněnost byla i v okresech Most a Teplice.

Při přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Ústeckém kraji objasněno 13,9 případů. Z pohledu okresů bylo nejvíce činů objasněno v Ústí nad Labem (18,4 případů) a Děčín (15,3 případů). Nejméně objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenali v loňském roce policisté v okrese Litoměřice (9,8 případů).

Objasněnost trestných činů, měřená počtem objasněných případů na celkovém počtu zjištěných trestných činů, je V Ústeckém kraji trvale vyšší než v celé ČR. V mezikrajovém srovnání byl tento podíl v roce 2016 v kraji pátý nejvyšší. Dloudobě nejvyšší objasněnost drží v Karlovarském kraji (v posledních čtyřech letech 68–69 %). Naproti tomu trvale nejnižší podíl objasněných případů mají v Hl. m. Praze (zhruba pětinu až čtvrtinu z celkového počtu spáchaných trestných činů).

Trestné činy v Ústeckém kraji a v České republice

Relativní ukazatel - počet objasněných případů v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Ústeckém kraji po celou dobu sledování (od roku 1999) vyšší než dosahované hodnoty za celou republiku. V posledních třech letech bylo v Ústeckém kraji na tisíc obyvatel objasněno nejvíce případů ze všech krajů.