Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2018

 

Ke konci loňského roku bylo v Ústeckém kraji v Registru ekonomických subjektů (RES) zapsáno 176  111 ekonomických subjektů se sídlem v našem kraji (tj. 6,1 % z republikového úhrnu necelých 3  mil. subjektů), ve srovnání s koncem roku 2017 byl zaznamenán nárůst o 1 403 jednotek (tj. téměř o  1 %). Počet právnických osob vzrostl v kraji o 776 subjektů (o 2,2 %) na 36 786 subjektů, tzn. 20,9% podíl na celkovém počtu ekonomických subjektů v Ústeckém kraji). Počet fyzických osob meziročně nepatrně vzrostl, a to o 0,5 % (o 627 jednotek) na hodnotu 139 325 subjektů (podíl na celkovém počtu kraje činil 79,1 %). Ke zvýšení počtu právnických osob přispěly i v loňském roce společnosti s ručením omezeným, kterých bylo o 621 více proti konci roku 2017 (o 3,4 % více), v případě fyzických osob přibylo nejvíce živnostníků (+927 subjektů, více o 0,7 %), ale zároveň došlo ke snížení evidované právní formy zahraniční osoba (-104, tj. o 3,3 % méně).

Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců převažují ekonomické subjekty bez zaměstnanců, kde došlo k meziročnímu zvýšení  o 1 175 jednotek (o 2,4 %) na 50  930, jejich podíl na celkovém počtu subjektů v kraji činil 28,9 %. Pouze 126 subjektů (0,1 %) patřilo do kategorie velkých podniků s 250 a více zaměstnanci, jejich počet meziročně stoupl o pět subjektů.

Struktura ekonomických subjektů podle převažující ekonomické činnosti se v posledních letech nemění. Nejvíce subjektů se sídlem v Ústeckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (40 673 jednotek, tj. 23,1 % z celkového počtu subjektů v kraji). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou je pak stavebnictví, kde se realizuje více jak 13 % subjektů (23 703 jednotek), následují průmyslové podniky (19 659 jednotek, 11,2 %), mezi nimi převažují subjekty se zpracovatelským průmyslem (91 % podniků z odvětví průmyslu). Více jak 10 % subjektů pak patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Nejvyšší meziroční absolutní přírůstek, a to o 425 subjektů, byl zaznamenán ve stavebnictví. Naopak nejvíce subjektů zaniklo v odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, a to 457 subjektů (meziroční pokles o 1,1 %).

V rámci Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2018 nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Ústí nad Labem (29 139 subjektů, tj. 16,5 % subjektů v kraji) a Děčín (28 438 jednotek, tj. 16,1 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob vykazují okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Krajskému složení odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle ekonomické činnosti.

Napříč Českou republikou bylo k 31. 12. 2018 nejvíce ekonomických subjektů registrováno v Hlavním městě Praze (622 377 subjektů, tj. 21,5 % z celorepublikového počtu). Více než jedna desetina subjektů byla evidována na území Středočeského (342 766 subjektů, tj. 11,9 %) a Jihomoravského kraje (319 647 subjektů, tj. 11,1 %). Nejméně subjektů bylo registrováno v Karlovarském kraji (75 198 subjektů, tj. 2,6 %). Ústecký kraj zaujímal pátou nejvyšší pozici (176 111, tj. 6,1 %).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
monika.rauserova@czso.cz
tel.: 472 706 121

 

  • Tab.1.xlsx
  • Tab.2.xlsx