Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017

 

Ke konci loňského roku bylo v Ústeckém kraji v Registru ekonomických subjektů (RES) zapsáno 174 708 ekonomických subjektů se sídlem v našem kraji (tj. 6,1 % z republikového úhrnu necelých 3 mil. subjektů), ve srovnání s koncem roku 2016 byl zaznamenán nárůst o 468 jednotek (tj. o 0,3 %). Počet právnických osob vzrostl v kraji o 625 subjektů (o 1,8 %) na 36 010 subjektů, tzn. 20,6% podíl na celkovém počtu ekonomických subjektů v Ústeckém kraji). Počet fyzických osob nepatrně poklesl, a to o 0,1 % (o 157 jednotek) na hodnotu 138 698 subjektů (podíl na celkovém počtu kraje činil 79,4 %). Ke zvýšení počtu právnických osob přispěly společnosti s ručením omezeným, kterých bylo o 390 více proti konci roku 2016 (o 2,2 % více), v případě fyzických osob přibylo nejvíce živnostníků (+2 067 subjektů, více o 1,7 %), ale zároveň došlo ke snížení evidované právní formy zahraniční osoba (-199, tj. o 6 % méně).

Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců převažují ekonomické subjekty bez zaměstnanců, kde sice došlo k meziročnímu poklesu o 179 jednotek (o 0,4 %) na 49 755, ale i tak jejich podíl na celkovém počtu subjektů v kraji činil 28,5 %. Pouze 121 subjektů (0,1 %) patřilo do kategorie velkých podniků s 250 a více zaměstnanci, jejich počet meziročně poklesl o čtyři subjekty.

Struktura ekonomických subjektů podle převažující ekonomické činnosti se v posledních letech nemění. Nejvíce subjektů se sídlem v Ústeckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (41 130 jednotek, tj. 23,5 % z celkového počtu subjektů v kraji). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou je pak stavebnictví, kde se realizuje více jak 13 % subjektů (23 278 jednotek), následují průmyslové podniky (19 339 jednotek, 11,1 %), mezi nimi převažují subjekty se zpracovatelským průmyslem (91 % podniků z odvětví průmyslu). Více jak 10 % subjektů pak patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, právě subjekty s touto činností zaznamenaly nejvyšší meziroční absolutní přírůstek, a to o 944 subjektů. Naopak velmi výrazný úbytek subjektů zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, a to o 2 779 subjektů (meziroční pokles o 39 %).

V rámci Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2017 nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Ústí nad Labem (28 773 subjektů, tj. 16,5 % subjektů v kraji) a Děčín (28 126 jednotek, tj. 16,1 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob vykazují okresy Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Krajskému složení odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle ekonomické činnosti. Pouze v okrese Ústí nad Labem se za odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel dostalo odvětví profesní, vědecké a technické činnosti následované stavebnictvím na třetí pozici.

Napříč Českou republikou bylo k 31. 12. 2017 nejvíce ekonomických subjektů registrováno v Hlavním městě Praha (606 843 subjektů, tj. 21,3 % z celorepublikového počtu). Více než jedna desetina subjektů byla evidována na území Středočeského (336 540 subjektů, tj. 11,8 %) a Jihomoravského kraje (314 742 subjektů, tj. 11,0 %). Nejméně subjektů bylo registrováno v Karlovarském kraji (75 620 subjektů, tj. 2,7 %). Ústecký kraj zaujímal pátou nejvyšší pozici (174 708, tj. 6,1 %).

 

  • Další informace v
  • INFOLIST - RES 2017