Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2016

 

V Ústeckém kraji bylo k 31. 12. 2016 evidováno 174 240 ekonomických subjektů. Oproti stavu ke konci roku 2015 se jejich počet zvýšil o 362 subjektů (tj. 0,2 %). K nárůstu ekonomických subjektů došlo téměř ve všech krajích, s výjimkou Karlovarského kraje, kde jejich počet meziročně poklesl o 149 subjektů. Počet nově zaevidovaných subjektů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání nejnižší. Na území České republiky přibylo celkem 38 579 ekonomických subjektů (tj. nárůst o 1,4 %) a nejvyšší nárůst (2,9 %) zaznamenali v Hlavním městě Praze.

V mezikrajovém srovnání bylo nejvíce ekonomických subjektů (590 338) ke konci roku 2016 evidováno v Hlavním městě Praze a nejméně ekonomických subjektů (75 772) bylo v Karlovarském kraji. Ústecký kraj byl s celkovým počtem ekonomických subjektů na 5. nejvyšší pozici.

Převažující právní formou v Ústeckém kraji ke konci roku 2016 bylo podnikání fyzických osob, obdobně jako v celé České republice. Jejich počet k 31. 12. 2016 dosáhl 138 855 osob, což bylo 79,7 % z celkového počtu subjektů (o 4,9 p.b. více než v ČR), nejvyšší podíl byl v Libereckém kraji (81,6 %) a nejnižší v Hl.m. Praze (57,8 %). Počet fyzických osob ke konci roku 2016 byl o 469 osob nižší než ke konci roku 2015, na toto snížení měl největší vliv pokles počtu osob podnikajících podle zvláštních zákonů (tzv. svobodná povolání) o 1 238 subjektů. Naopak se v kraji zvýšil počet živnostníků o 728 a počet samostatně hospodařících rolníků o 64.

Podíl právnických osob v Ústeckém kraji byl 20,3 % z celkového počtu podnikajících subjektů. V mezikrajovém srovnání byl šestý nejvyšší po Hl. m. Praze, Jihomoravském, Karlovarském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Na počtu právnických osob se z více než poloviny podílely obchodní společnosti. Z celkového počtu obchodních společností ke konci roku 2016 bylo 92,0 % společností s ručením omezeným.

Téměř 91 % ekonomických subjektů v kraji tvořily subjekty bez zaměstnanců (včetně těch, kde jejich počet nebyl uveden). V kategorii 1-19 zaměstnanců bylo 8,3 % subjektů, s 250 a více zaměstnanci bylo v kraji zaznamenáno pouze 125 firem (tj. 0,1 %).

Z hlediska převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) působilo v Ústeckém kraji 24,1 % subjektů z celkového počtu v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a v opravách a údržbě motorových vozidel, což bylo o 1,4 p.b. více než byl celorepublikový průměr a o 1,9 p.b. méně než mělo Hl. m. Praha. Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v kraji bylo stavebnictví 13,3 % a průmysl 11 %.

 

 

V meziokresním srovnání byl nejvyšší podíl ekonomických subjektů z celkového počtu subjektů v kraji v okresech Ústí nad Labem (16,4 %) a Děčín (16,1 %). Nejčastější formou podnikání v okresech kraje bylo soukromé podnikání fyzických osob, většina z nich podnikala na základě živnostenského oprávnění. Nejvíce živnostníků bylo v okresech Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. Nejvíce právnických osob podnikalo v okresech Ústí nad Labem a Teplice. V okresech Teplice a Most bylo ke konci roku 2016 evidováno nejvíce podnikajících zahraničních fyzických osob (25,4 resp. 21,7 % z celkového počtu v kraji).

Ve všech okresech kraje se nejvíce subjektů věnovalo velkoobchodu a maloobchodu, opravě a údržbě motorových vozidel. Druhým nejčastějším zaměřením bylo ve většině okresů stavebnictví, v okrese Ústí nad Labem se na druhém místě umístily spolu se stavebnictvím i profesní, vědecké a technické činnosti a stavebnictví.  Třetí nejrozšířenějším odvětvím byl ve všech okresech průmysl.

Podle kategorie počtu zaměstnanců převažovala ve všech okresech Ústeckého kraje kategorie s 1 až 19 zaměstnanci. Nejvíce subjektů této kategorie se nacházelo v okresech Teplice a Most. V kategorii zaměstnanců 20 až 49 bylo nejvíce subjektů v okrese Děčín a zároveň zde bylo i nejvíce jednotek v kategorii zaměstnanců 50 až 249. V okresech Chomutov, Most a Ústí nad Labem bylo evidováno nejvíce subjektů v kategorii 250 a více zaměstnanců, ve všech třech zmiňovaných okresech se jednalo o 22 ekonomických subjektů.

 

Poznámka: Registr ekonomických subjektů (RES) je informačním zdrojem pro organizační statistiku, který ČSÚ spravuje a vytváří na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je pravidelně aktualizován daty ze statistických zjišťování, z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z administrativních zdrojů. RES má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu.