Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2015

 

V Ústeckém kraji bylo k 31. 12. 2015 evidováno 173 878 ekonomických subjektů. Oproti stavu ke konci roku 2014 se jejich počet zvýšil o 463 subjektů (tj. 0,3 %). K nárůstu ekonomických subjektů došlo téměř ve všech krajích, s výjimkou Karlovarského kraje, kde jejich počet meziročně poklesl o 681 subjektů. Počet nově zaevidovaných subjektů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Moravskoslezském kraji se 185 subjekty. Na území České republiky přibylo celkem 35 494 ekonomických subjektů (tj. nárůst o 1,3 %). Nejvyšší nárůst (2,9 %) zaznamenali v Hlavním městě Praze.

V mezikrajovém srovnání bylo nejvíce ekonomických subjektů (573 682) ke konci roku 2015 zaevidováno v Hlavním městě Praze a nejméně ekonomických subjektů (75 921) bylo evidováno v Karlovarském kraji. Ústecký kraj byl s celkovým počtem ekonomických subjektů na 5. pozici.

Převažující právní formou v Ústeckém kraji ke konci roku 2015 bylo podnikání fyzických osob, obdobně jako v celé České republice. Jejich počet k 31. 12. 2015 dosáhl 135 976 osob, což bylo 78,2 % z celkového počtu subjektů (o 4,5 p.b. více než v ČR). Počet fyzických osob ke konci roku 2015 byl o 162 osob nižší než ke konci roku 2014, na toto snížení měl největší vliv pokles počtu osob podnikajících podle zvláštních zákonů (tzv. svobodná povolání) o 1 725 subjektů. Naopak se v kraji zvýšil počet živnostníků o 1 260 a počet samostatně hospodařících rolníků o 303.

Podíl právnických osob v Ústeckém kraji byl v důsledku vyššího podílu soukromého podnikání necelých 22 % z celkového počtu podnikajících subjektů a v mezikrajovém srovnání byl pátý nejvyšší. Na počtu právnických osob se z více než poloviny podílely obchodní společnosti. Z celkového počtu obchodních společností ke konci roku 2015 bylo skoro 92 % společností s ručením omezeným.

Téměř 91 % ekonomických subjektů v kraji tvořily subjekty bez zaměstnanců (včetně těch, kde jejich počet nebyl uveden). V kategorii 1-19 zaměstnanců bylo 8,2 % subjektů, s 250 a více zaměstnanci bylo v kraji zaznamenáno pouze 128 firem (tj. 0,1 %).

Z hlediska převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) působilo v Ústeckém kraji 24 % subjektů z celkového počtu v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a v opravách a údržbě motorových vozidel, což bylo o 1,4 p.b. více než byl celorepublikový průměr a o 2 p.b. méně než mělo Hlavní město Praha. Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v kraji bylo stavebnictví 13,1 % a průmysl 10,8 %.

 

Struktura subjetků zapsaných v databázi RES podle převažující činnosti v Ústeckém kraji k 31. 12. 2015

 

V meziokresním srovnání byl nejvyšší podíl ekonomických subjektů z celkového počtu subjektů v kraji v okresech Ústí nad Labem (16,4 %) a Děčín (16,1 %). Nejčastější formou podnikání v okresech kraje bylo soukromé podnikání fyzických osob, většina z nich podnikala na základě živnostenského oprávnění. Nejvíce živnostníků bylo v okresech Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. Nejvíce právnických osob podnikalo v okresech Ústí nad Labem a Teplice. V okresech Most a Teplice bylo ke konci roku 2015 evidováno nejvíce podnikajících zahraničních osob (23,7 resp 22 % z celkového počtu v kraji).

Ve všech okresech kraje se nejvíce subjektů věnovalo velkoobchodu a maloobchodu, opravě a údržbě motorových vozidel. Druhým nejčastějším zaměřením bylo ve většině okresů stavebnictví, v okrese Ústí nad Labem se na druhém místě umístily profesní, vědecké a technické činnosti a stavebnictví bylo na třetí pozici. V ostatních okresech byl třetí nejrozšířenější průmysl.

Podle kategorie počtu zaměstnanců převažovala ve všech okresech Ústeckého kraje kategorie s 1 až 19 zaměstnanci. Nejvíce subjektů této kategorie se nacházelo v o kresech Ústí nad Labem a Teplice. V kategorii zaměstnanců 20 až 49 bylo nejvíce subjektů v okrese Děčín a zároveň zde bylo i nejvíce jednotek v kategorii zaměstnanců 50 až 249. V okresech Most, Ústí nad Labem a Chomutov bylo evidováno nejvíce subjektů v kategorii 250 a více zaměstnanců.

 

 

Poznámka: Registr ekonomických subjektů (RES) je informačním zdrojem pro organizační statistiku, který ČSÚ spravuje a vytváří na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je pravidelně aktualizován daty ze statistických zjišťování, z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z administrativních zdrojů. RES má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu.