Důchody a důchodci v Ústeckém kraji v roce 2019

 

V Ústeckém kraji bylo v prosinci 2019 celkem 136 177 osob, které pobíraly starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým), to je stejně jako v předchozím roce. Z tohoto počtu  téměř 29 % odešlo do důchodu předčasně. Průměrný starobní důchod v kraji činil 13 299 Kč a proti předchozímu roku vzrostl o 1 027 Kč.

Ke konci roku 2019 bylo v Ústeckém kraji evidováno celkem 229 222 příjemců důchodů, proti předchozímu roku se počet důchodců snížil o 292 osob (o 0,1 %). K poklesu došlo kromě Ústeckého kraje rovněž v hlavním městě Praze, v Karlovarském, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. V rámci Ústeckého kraje se počet důchodců meziročně mírně snížil ve většině okresů regionu s výjimkou Loun a Teplic. Mezi osobami pobírajícími důchod převažovaly ženy, a to jak za kraj celkem (58,6 %), tak ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v okrese Ústí nad Labem (59,6 %). Převahu žen evidovali i ve všech krajích republiky, nejvyšší podíl žen důchodkyň byl v hlavním městě Praze (60,9 %), nejnižší v Kraji Vysočina (57,9 %).

Nejpočetnější skupinou byli starobní důchodci (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem), jejich podíl v kraji v minulosti stoupal, ale v posledních třech letech se ustálil a ke konci loňského roku činil 59,4 % ze všech příjemců důchodu, proti 56,3 % v roce 2010. Rovněž mezi starobními důchodci převažovaly ženy, ke konci roku 2019 představovaly za kraj 52,6 %.

Počet osob, které odcházely do předčasného důchodu, se v kraji meziročně zvýšil o 437 osob, tj. o 0,8 %. V roce 2019 tak pobíralo předčasný starobní důchod 28,9 % starobních důchodců, zatímco v roce 2010 jich bylo 22 %. V porovnání s ostatními kraji byl podíl příjemců předčasného starobního důchodu v roce 2019 v kraji sedmý nejvyšší. U mužů v kraji představoval podíl 30,1 % a byl pátý nejnižší mezi kraji, u žen s 28,1 % pak čtvrtý nejvyšší. Nejnižší podíl jak u celkového počtu, tak u obou pohlaví, je dlouhodobě v Praze. Nejvyšší podíl příjemců předčasného starobního důchodu žije v Kraji Vysočina (platí i pro muže a ženy).

Graf: Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu v prosinci 2019

Podíl předčasných starobních důchodů meziročně vzrostl rovněž ve všech okresech Ústeckého kraje, a to jak celkem, tak i u žen. U mužů se podíl mírně snížil v okresech Chomutov, Louny a Teplice, v ostatních okresech došlo k nárůstu. Nejvyšší podíl osob, které odešly v roce 2019 předčasně do důchodu, byl v okrese Most, a to jak u celkového počtu, tak u žen (34,4 %). Podíl u mužů byl nejvyšší v okrese Děčín a dosáhl 33,9 %. Nejnižší podíl osob z celkového počtu starobních důchodců odešlo do předčasného důchodu v okrese Litoměřice, u mužů to představovalo 23,3 %, u žen 18,8 %.

Proti roku 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu v kraji zvýšil celkově o 6,8 p. b. (procentních bodů), u žen o 7,2 p. b. a u mužů o 6,1 p. b. K nejvyššímu nárůstu za posledních devět let došlo v okrese Děčín - celkem i u žen o 8,5 p. b., nárůst u mužů byl nejvyšší v okrese Litoměřice (o 8,1 p. b.), naproti tomu nejnižší navýšení podílu jsme zaznamenali v okrese Teplice (celkem o 4,8 p. b., u mužů o 3,9 p. b. a u žen o 5,5 p. b.).

Graf: Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu  na počtu příjemců starobního důchodu v okresech Ústeckého kraje v prosinci 2019

Ve struktuře jednotlivých typů důchodů byly druhou nejpočetnější skupinou vdovské a vdovecké důchody (vč. souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) – v roce 2019 představovaly 21,2 %. Vdovský a vdovecký důchod pobíralo v prosinci 2019 v Ústeckém kraji 48 665 osob. Mezi osobami pobírajícími pozůstalostní důchod výrazně převažovaly ženy (83,1 %). V mezikrajovém srovnání byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji (82,7 %), více než 85 % vykazovaly Jihomoravský a Zlínský kraj.

Třetí nejpočetnější skupinou (40 754 příjemců) byly osoby pobírající invalidní důchod všech stupňů (17,8 % v kraji). Nejnižší podíly tvořily příjemci sirotčího důchodu (1,5 %) s počtem 3 327 osob a poměrného starobního důchodu (299 osob, tj. 0,1 %).

Graf: Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v prosinci 2019

V mezikrajovém srovnání byl v roce 2019 nejvyšší podíl osob pobírajících starobní důchod v hlavním městě Praze (67,6 %) a nejnižší v Ústeckém kraji. Nejvyšší podíl vdovských a vdoveckých důchodců byl v loňském roce v Moravskoslezském a ve Zlínském kraji (shodně 22,8 %), více než 22 % pozůstalostních důchodů pobíraly osoby v Kraji Vysočina a ve Středočeském a Olomouckém kraji, nejnižší pak v Libereckém kraji (20,4 %). Na celkovém počtu příjemců důchodů se invalidní důchodci podíleli nejvyšší měrou v Ústeckém kraji, nejmenší v Praze (10,0 %). Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji (oba 1,5 %), nejnižší podíl (1,1 %) osob pobírajících sirotčí důchod byl v Plzeňském kraji a na Vysočině. Nejvyšší podíl poměrných starobních důchodců byl v loňském roce v Praze (0,4 %), ve většině ostatních krajů dosahoval pouze 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu. V Karlovarském a Moravskoslezském kraji dosáhl 0,2 %.

Graf: Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v okresech Ústeckého kraje  v prosinci 2019

Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okresech Ústí nad Labem (63 %) a Most (61,4 %). Naproti tomu nejnižší podíl jsme zaznamenali v okrese Teplice (54,0 %). Vdovské a vdovecké důchody tvořily nejvyšší podíl v okrese Most, a to 22,4 % z celkového počtu důchodců, nejnižší podíl byl v okrese Teplice (20,3 %) a Děčín (20,4 %). Nejvyšší podíl invalidních důchodců – 24,1 % všech důchodců regionu, byl v okrese Teplice, nejnižší podíl v okrese Ústí nad Labem (13,8 %). Podíl sirotčích důchodů ve výši 1,5 % evidovali v okrese Chomutov, Most a Ústí nad Labem, v ostatních okresech dosahoval 1,4 %. Podíl příjemců poměrných starobních důchodů představoval ve většině okresů kraje 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu daného okresu s výjimkou okresu Most, kde zaujímal 0,2 %.

Průměrná měsíční výše starobního důchodu sólo (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) činila v prosinci 2019 v Ústeckém kraji 13 299 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 8,4 % (o 1 027 Kč). Mezi roky 2018 a 2019 se zvýšily všechny druhy důchodů.

V porovnání s celorepublikovým průměrem byla v prosinci 2019 průměrná výše důchodu v Ústeckém kraji podprůměrná téměř u všech druhů důchodu, s výjimkou poměrného starobního důchodu. V mezikrajovém srovnání byl kraj průměrnou výší starobního důchodu šestý nejnižší a poměrný starobní důchod byl pátý nejvyšší. Invalidní důchody třetího a druhého stupně byly třetí nejnižší, prvního stupně druhé nejnižší. Vdovské důchody měly v mezikrajovém srovnání horší pozici než vdovecké důchody (sedmá, resp. čtvrtá nejvyšší příčka). Nejnižší mezi kraji byl sirotčí důchod.

Graf: Průměrný měsíční důchod podle krajů v prosinci 2019

Průměrná výše starobního důchodu se v loňském roce v jednotlivých okresech kraje pohybovala od 12 883 Kč v okrese Děčín po 13 615 Kč v okrese Most. V okrese Děčín byly nejnižší i všechny ostatní druhy důchodů s výjimkou poměrných starobních důchodů, které byly naopak nejvyšší v kraji. Nejnižší poměrné starobní důchody byly vypláceny v okrese Teplice. Litoměřický okres měl v loňském roce prvenství u všech stupňů invalidních důchodů. Nejvyšší vdovský důchod pobíraly ženy v okrese Ústí nad Labem, vdovecké byly nejvyšší v okrese Most. Nejvyšší sirotčí důchod byl vyplácen v okrese Chomutov.

Graf: Průměrný měsíční důchod podle okresů Ústeckého kraje v prosinci 2019

Kontakt:

Ing. Růžena Funková
Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027