Důchody a důchodci v Ústeckém kraji v roce 2017

 

V Ústeckém kraji bylo v prosinci 2017 celkem 136 270 osob, které pobíraly starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým), z nich více než 28 % odešlo do důchodu předčasně. Počet starobních důchodců se meziročně zvýšil o 361 osob. Výše průměrného starobního důchodu činila 11 718 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 377 Kč.

Veškeré údaje o důchodovém pojištění, přebírá ČSÚ ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. České správy sociálního zabezpečení. Jedná se o důchody starobní, invalidní, vdovské a vdovecké a sirotčí. Od roku 2010 došlo k některým změnám – invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení věku 65 let se měnil na starobní důchod. Dále byla provedena změna v hodnocení invalidních důchodů - nově se dělí do tří stupňů: 1. stupeň zahrnuje osoby se sníženou pracovní schopností o 35–49 %, 2. stupeň o 50–69 % (1. a 2. stupeň nahrazuje dřívější částečný invalidní důchod). Plný invalidní důchod zahrnuje 3. stupeň se sníženou pracovní schopností o 70 a více procent. Od roku 2010 vycházíme u počtu příjemců a průměrné výše starobních důchodů a starobních důchodů poměrných (kratší doba pojištění) z metodiky MPSV. Podle ní jsou starobní důchody přiznané podle §29 odst. 2) Zák. č. 155/1995 Sb. zařazeny mezi poměrné starobní důchody, zatímco dříve patřily mezi starobní plné důchody.

Ke konci roku 2017 bylo v Ústeckém kraji evidováno celkem 229 816 příjemců důchodů, proti předchozímu roku se počet důchodců snížil o 169 osob (o 0,1 %). K mírnému poklesu došlo kromě Ústeckého kraje rovněž v Hl. m Praze a v Karlovarském kraji. V rámci Ústeckého kraji se počet důchodců meziročně mírně snížil ve čtyřech okresech kraje – v Děčíně, v Litoměřicích, v Mostě a v Ústí nad Labem. Mezi osobami pobírajícími důchod převažovaly ženy, a to jak za kraj celkem (58,8 %), tak ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v ústeckém okrese (59,7 %). Převahu žen evidovali i ve všech krajích republiky, nejvyšší podíl žen důchodkyň byl v Hl. m. Praze (61,1 %).

Nejpočetnější skupinou byli starobní důchodci (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem), jejich podíl neustále stoupá. Zatímco v roce 2010 tvořili v Ústeckém kraji 56,3 % ze všech příjemců důchodu, ke  konci loňského roku to bylo již 59,3 %. Rovněž mezi starobními důchodci převažovaly ženy, za kraj představovaly téměř 53 %.

V souvislosti s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu a horším uplatněním na trhu práce osob ve vyšších věkových kategoriích, se neustále zvyšuje počet osob, které odcházejí do předčasného důchodu. V roce 2017 pobíralo předčasný starobní důchod 28,3 % starobních důchodců, zatímco v roce 2010 jich bylo 22 %. V porovnání s ostatními kraji byl podíl příjemců předčasného starobního důchodu v roce 2017 v kraji šestý nejvyšší. U mužů v kraji představoval podíl 29,9 % a byl šestý nejnižší, u žen s 27,3 % pak čtvrtý nejvyšší. Nejnižší podíl jak u celkového počtu, tak u mužů i žen, je dlouhodobě v Hl. m. Praze. Nejvyšší podíl příjemců předčasného starobního důchodu žije v Kraji Vysočina (platí rovněž pro muže a ženy).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu v prosinci 2017

Podíl předčasných starobních důchodů meziročně vzrostl rovněž ve všech okresech Ústeckého kraje, a to jak celkem, tak i u žen. U mužů se mírně snížil v okresech Louny a Teplice a stagnoval v okresech Chomutov a Ústí nad Labem. Nejvyšší podíl osob, které odešly v roce 2017 předčasně do důchodu, byl v okrese Most, a to jak u celkového počtu, tak u žen (33,8 %). Podíl u mužů byl nejvyšší v okrese Louny a dosáhl 33,5 %. Nejnižší podíl osob z celkového počtu starobních důchodců odešlo do předčasného důchodu v okrese Litoměřice, u mužů to představovalo 22,4 %, u žen 17,7 %. Podíl předčasných odchodů do důchodu byl pravděpodobně ovlivněn i výší nezaměstnanosti, okres Most má dlouhodobě jednu z nejvyšší nezaměstnanosti nejen v kraji, ale i v ČR.

Proti roku 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu zvýšil celkově o 6,3 p.b. (procentních bodů), u žen o 6,5 p.b. a u mužů o 5,9 p.b. K nejvyššímu nárůstu za posledních sedm let došlo v okrese Děčín (celkem o 7,7 p.b., u mužů o 7,6 p.b. a u žen o 7,5 p.b.), naproti tomu nejnižší nárůst podílu jsme zaznamenali v okrese Teplice (celkem o 4,7 p.b., u mužů o 4,0 p.b. a u žen o 5,2 p.b.).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu  na počtu příjemců starobního důchodu v okresech Ústeckého kraje v prosinci 2017

Ve struktuře jednotlivých typů důchodů byly druhou nejpočetnější skupinou vdovské a vdovecké důchody (vč. souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) – v roce 2017 představovaly 21,5 %. Vdovský a vdovecký důchod pobíralo v prosinci 2017 v Ústeckém kraji 49 305 osob. Mezi osobami pobírajícími vdovský a vdovecký důchod výrazně převažovaly ženy (83,7 %).

Třetí nejpočetnější skupinou (40 592 příjemců) byly osoby pobírající invalidní důchod (17,7 % v kraji). Nejnižší podíly tvořily příjemci sirotčího důchodu (1,5 %) s počtem 3 419 osob a poměrného starobního důchodu (230 osob, tj. 0,1 %). Z dlouhodobějšího pohledu se zvyšuje podíl jak starobních důchodců, tak důchodců s invaliditou 2. i 1. stupně. Podíl příjemců vdoveckých důchodů v posledních pěti letech stagnuje. Podíl ostatních typů důchodců klesá.

V mezikrajovém srovnání byl v roce 2017 nejvyšší podíl osob pobírajících starobní důchod v Hl. m. Praze (67,0 %) a nejnižší v Ústeckém kraji. Nejvyšší podíl vdovských a vdoveckých důchodců byl v loňském roce v Olomouckém, v Moravskoslezském a ve Zlínském kraji (23 a více %), nejnižší pak v Libereckém kraji (necelých 21 %). Na celkovém počtu příjemců důchodů se invalidní důchodci podíleli nejvyšší měrou v Ústeckém kraji, nejmenší v Hl. m. Praze (10,3 %). Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v Moravskoslezském (1,6 %) a v Ústeckém kraji (1,5 %), nejnižší podíl (1,1 %) osob pobírajících sirotčí důchod byl v Plzeňském kraji. Nejvyšší podíl poměrných starobních důchodců byl v loňském roce v Hl. m. Praze (0,4 %), ve většině ostatních krajů dosahoval pouze 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu. V Karlovarském a Moravskoslezském kraji dosáhl 0,2 %.

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v prosinci 2017

Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okresech Ústí nad Labem (63 %) a Most (61,4 %). Naproti tomu nejnižší podíl jsme zaznamenali v okrese Teplice (54,6 %). Vdovské a vdovecké důchody tvořily nejvyšší podíl v okrese Most, a to 22,4 % z celkového počtu důchodů, nejnižší podíl byl v okrese Děčín (20,5 %). Nejvyšší podíl invalidních důchodců – 23 % všech důchodců okresu, byl v okrese Teplice, nejnižší podíl v okrese Ústí nad Labem (13,7 %). Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v okrese Chomutov (1,7 %) a nejnižší v okresech Děčín, Litoměřice a Louny (shodně 1,4 %). Podíl příjemců poměrných starobních důchodů představoval ve všech okresech kraje 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu daného okresu.

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v okresech Ústeckého kraje  v prosinci 2017

Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) činila v prosinci 2017 v Ústeckém kraji 11 718 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 3,3 % (o 377 Kč). Mezi roky 2016 a 2017 se kromě starobních důchodů zvýšily všechny typy důchodů.

V porovnání s celorepublikovým průměrem byla v prosinci 2017 průměrná výše důchodu v Ústeckém kraji podprůměrná téměř u všech typů důchodu, s výjimkou poměrného starobního důchodu a vdoveckého důchodu. V mezikrajovém srovnání byl kraj průměrnou výší starobního důchodu šestý nejnižší a poměrný starobní důchod byl šestý nejvyšší. Invalidní důchody třetího stupně byly čtvrté nejnižší, druhého a prvního stupně druhé nejnižší. Vdovské důchody měly v mezikrajovém srovnání horší pozici než vdovecké důchody (pátá, resp. čtvrtá nejvyšší příčka). Druhý nejnižší mezi kraji byl sirotčí důchod.

Průměrný měsíční důchod podle krajů v prosinci 2017

Průměrná výše starobního důchodu se v loňském roce v jednotlivých okresech kraje pohybovala od 11 345 Kč v okrese Děčín po 12 020 Kč v okrese Most. V mosteckém okrese jsou nejvyšší i poměrné starobní důchody, vdovské a vdovecké důchody. Sirotčí důchody a důchody pro invaliditu třetího a prvního stupně měly prvenství v litoměřickém okrese. Důchody pro invaliditu druhého stupně byly nejvyšší v okrese Louny. Naproti tomu většina typů důchodů byla nejnižší v děčínském okrese, kromě poměrných starobních důchodů a důchodů pro invaliditu prvního stupně (první byl nejnižší v okrese Teplice, výše invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně byla nejnižší v okrese Louny).

Průměrný měsíční důchod podle okresů Ústeckého kraje v prosinci 2017

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027