Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji za rok 2018

 

 

V roce 2018 se v Ústeckém kraji meziročně zvýšila většina ukazatelů pro sledování dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz s výjimkou průměrného počtu nemocensky pojištěných a průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti.

 

V Ústeckém kraji bylo v roce 2018 v průměru 283 555 osob nemocensky pojištěných, proti roku 2017 se tento počet snížil o 1 663 osob, tj. o 0,6 %. Počet nemocenských pojištěnců meziročně poklesl ještě v Karlovarském kraji. V ostatních krajích došlo k nárůstu, z toho nejvíce v Pardubickém a Libereckém kraji (shodně o 2,3 %) V průběhu roku bylo zaznamenáno celkem 121 214 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 9 722 osob (o 8,7 %). Na celkovém počtu nově nemocných se 88,8 % podílela pracovní neschopnost pro nemoc, 3,1 % pracovní úrazy a 8,1 % ostatní úrazy. Na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji bylo nově hlášeno 42,75 případu, proti roku 2017 se tento počet zvýšil o více než tři případy (o 3,66 případu, tj. o 9,4 %). Počet případů pro nemoc vzrostl o 10,5 % a pro ostatní úrazy o 2,7 %. Naproti tomu počet nově hlášených případů pro pracovní úrazy o 2,2 % poklesl. Mezi roky 2018 a 2012 se celkový počet případů zvýšil o 52,9 %, z toho pro nemoc o 57,2 %, pro pracovní úrazy o 1,8 % a pro ostatní úrazy o 37,6 %.

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem i v přepočtu na 100 osob nemocensky pojištěných meziročně vzrostl ve všech krajích. Nárůst v Ústeckém kraji u nově hlášených případů celkem zaujímal středovou pozici. V přepočtu na 100 nemocensky pojištěných byl druhý nejvyšší mezi kraji. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji byl šestý nejvyšší. Nejvíce případů bylo v Libereckém kraji (48,09), pomyslnou hranici 40 případů na 100 nemocensky pojištěných překročili ve většině krajů s výjimkou Prahy, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Meziročně se v loňském roce proti roku 2017 snížila v Ústeckém kraji průměrná doba trvání 1 případu celkové dočasné pracovní neschopnosti o 0,44 kalendářního dne. Dosažená hodnota (42,04 dne) byla nejnižší od roku 2012. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc trvala v loňském roce v průměru na jedno onemocnění 40,55 kalendářního dne a proti roku 2017 byla nižší o 0,51 dne. Stejně jako u pracovní neschopnosti celkem, se jednalo o nejnižší hodnotu od roku 2012. Meziroční nárůst jsme naopak zaznamenali u dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní (o 2,05 dne) i ostatní úraz (o 0,69 dne). Dosažená hodnota 57,05 dne u pracovního úrazu byla druhá nejnižší a hodnota 52,66 dne u ostatních úrazů byla v loňském roce třetí nejnižší za posledních sedm let.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v kraji od roku 2012 postupně rostlo a v roce 2018 dosáhlo 4,923 %. Meziročně se zvýšilo o 0,374 p. b. (procentních bodů) a proti roku 2012 o 1,237 p. b.

Obdobné tendence vývoje pracovní neschopnosti vidíme i u většiny okresů Ústeckého kraje. Meziročně se průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 snížila u většiny okresů s výjimkou okresů Louny a Teplice. V porovnání s rokem 2012 poklesla délka jedné pracovní neschopnosti ve všech okresech. Za uplynulých sedm let byla v průměru jedna pracovní neschopnost střídavě nejdelší v okresech Litoměřice (roky 2012 až 2014 a 2017) a Teplice (2015, 2016 a 2018). Nejkratší dobu 1 případu vykazují dlouhodobě v okrese Chomutov. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2018 zvýšilo jak meziročně, tak v porovnání s rokem 2012 ve všech okresech. Nejvyšší procento pracovní neschopnosti ve sledovaném období vykázali ve většině let v okrese Louny s výjimkou let 2012 a 2014, kdy bylo nejvyšší procento dosaženo v okrese Teplice. Nejnižší procento pracovní neschopnosti bylo ve všech uváděných letech v okrese Most.

mezikrajovém srovnání obsadil v roce 2018 Ústecký kraj sedmou nejvyšší příčku v pomyslném žebříčku hodnot u průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti. Z pohledu průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti byl šestý nejvyšší. Meziročně (2018/2017) došlo s výjimkou Prahy ve všech ostatních krajích k poklesu průměrné délky jedné pracovní neschopnosti. Pokles délky jedné dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se zvýšilo ve všech krajích republiky. Nárůst procenta v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po Karlovarském kraji, v obou přesáhlo 8 %.

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla v uplynulých sedmi letech nejvyšší ve Zlínském kraji. Naproti tomu nejkratší byla téměř po celou dobu v hlavním městě Praze s výjimkou loňského roku, kdy byla nejnižší  průměrná doba pracovní neschopnosti v Libereckém kraji.

Z mezikrajového srovnání průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti vyplývá, že ve většině minulých sedmi letech držel prvenství rovněž Zlínský kraj s výjimkou roku 2012 (Jihočeský kraj), 2016 a 2017 (Moravskoslezský kraj). Naproti tomu nejnižší hodnotu vykazovali po celou dobu v Praze.

V průběhu roku 2018 došlo v Ústeckém kraji k 3 725 pracovním úrazům, které si vyžádaly pracovní neschopnost delší než 3 dny a jejich počet meziročně poklesl o 102 případů, tj. o 2,7 %. Počet pracovních úrazů meziročně poklesl ve většině krajů s výjimkou Pardubického a Moravskoslezského kraje. Pokles v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší. Nejvyšší pokles počtu úrazů mezi roky 2018 a 2017 zaznamenali v Karlovarském kraji (o 9 %).

V roce 2018 bylo v Ústeckém kraji nemocensky pojištěno v průměru 3 981 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Počet těchto pojištěnců byl o 28 nižší proti roku 2017 (o 0,7 %). Ke snížení došlo celkem ve třech krajích republiky, v Ústeckém kraji bylo nejvyšší. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti u OSVČ se v Ústeckém kraji mezi roky 2017 a 2018 mírně zvýšil (o 2 osoby, tj. o 0,4 %, v roce 2017 = 498 osob, 2018 = 500 osob). Nárůst počtu nově hlášených případů zaznamenali celkem v 9 krajích. V Ústeckém kraji byl nárůst nejnižší. Meziročně v kraji poklesl počet kalendářních dnů na 1 případ nově zjištěné dočasné pracovní neschopnosti u OSVČ ze 121,37 dne v roce 2017 na 107,16 dne v roce 2018, což představuje snížení o 14,21 dne, tj. o 11,7 %. K poklesu počtu kalendářních dnů na 1 případ došlo celkem v jedenácti krajích republiky s výjimkou Karlovarského, Pardubického a Kraje Vysočina. Pokles v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. Ve skupině osob samostatně výdělečně činných se v roce 2018 snížilo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz o 0,443 p. b. (o 10,7 %) a dosáhlo hodnoty 3,687 %. Meziroční pokles zaznamenala většina krajů s výjimkou Karlovarského, Libereckého a Olomouckého kraje. Snížení v Ústeckém kraji bylo nejvyšší.

 

 Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027