Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2019

 

Celkový počet kusů chovaného skotu v Ústeckém kraji se podle stavů ke konci loňského roku meziročně snížil, což bylo ovlivněno poklesem stavů telat do 6 měsíců, býků a jalovic nad 1 rok a do 2 let a dojených krav. Produkce mléka v kraji vlivem nižších stavů krav s tržní produkcí mléka a nižší dojivosti poklesla. Tržnost mléka dosáhla 96 % a byla mírně nižší než v roce 2018. Za uplynulý rok poklesl počet narozených telat i počet uhynulých telat do 3 měsíců stáří. Na 100 krav bylo v roce 2019 odchováno zhruba stejně telat jako v předchozím roce, celkem tedy 87 telat. Meziročně poklesla výroba jatečného skotu, ale zvýšila se průměrná živá hmotnost porážených zvířat.

Ústečtí zemědělci chovali ke konci roku 2019 celkem 41 422 kusů skotu, v porovnání s rokem 2018 stavy poklesly o 682 kusů (o 1,6 %). Stavy skotu v kraji byly v mezikrajovém srovnání druhé nejnižší (po Karlovarském kraji). K meziročnímu poklesu došlo ve většině krajů, z toho v Ústeckém kraji byl relativně čtvrtý nejnižší. Na celkových stavech skotu České republiky se kraj podílel 3 %. Nejpočetnější chovy skotu měli v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, oba kraje se na republikovém úhrnu podílely shodně 15,5 %.

Chovy krav se na celkových stavech skotu v Ústeckém kraji podílely více než dvěma pětinami (40,4 %), tento podíl byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejnižší po Jihomoravském kraji, po Praze společně se Středočeským krajem a po Libereckém kraji. Nejvyšší podíl krav mají chovy v Moravskoslezském, Karlovarském a Zlínském kraji (46,3 %, 44,4 % a 44 %). V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji chováno 16 748 krav, jejich stavy meziročně vzrostly o 150 kusů, tj. o 0,9 %. K nárůstu došlo v dalších 5 krajích – Jihočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském. Nárůst stavů v Ústeckém kraji byl relativně třetí nejvyšší po Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Podíl dojených krav ve prospěch ostatních krav se dlouhodobě snižuje ve většině krajů. V roce 2019 zaujímal podíl dojených krav v Ústeckém kraji 41,3 % a proti předchozímu roku poklesl o 2,5 p. b. K meziročnímu poklesu podílu dojených krav došlo v 7 krajích ze 13 (Praha a Středočeský kraj jsou posuzovány společně). Podíl dojených krav v Ústeckém kraji je od roku 2009 v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší podíl dojených krav na celkovém počtu krav je dlouhodobě v Jihomoravském kraji (84,3 % v loňském roce), republikový úhrn dosahoval 63,4 %.

Stavy skotu celkem a krav podle krajů v roce 2019

Produkce mléka v Ústeckém kraji dosáhla v loňském roce 54 929 tisíc litrů a byla proti roku 2018 nižší o 3 620 tis. litrů (o 6,2 %). K poklesu výroby mléka došlo v 7 krajích. Na celorepublikové výrobě mléka se Ústecký kraj podílel 1,8 %, což byl druhý nejnižší podíl po Karlovarském kraji. Naproti tomu nejvyšší podíl (18,6 %) dosahoval Kraj Vysočina. Z vyprodukovaného množství mléka bylo v roce 2019 v kraji prodáno 52 715 tis. litrů (meziroční pokles o 3 717 tis. litrů, o 6,6 %), tržnost mléka v kraji tak dosáhla 96,0 % a byla o 0,4 p. b. nižší než v předchozím roce. Z vyrobeného mléka bylo v republice prodáno v průměru 96,8 %, tj. o 0,8 p. b. více než v Ústeckém kraji. Tržnost mléka v kraji byla třetí nejnižší v České republice po Karlovarském a Jihočeském kraji.

Výroba a prodej mléka a průměrná denní dojivost podle krajů v roce 2019

 

Průměrná denní dojivost jedné krávy v Ústeckém kraji meziročně poklesla o 0,54 litrů (o 2,5 %) a dosahovala 21,37 litrů. V mezikrajovém srovnání byla tato hodnota čtvrtá nejnižší po Karlovarském, Jihočeském a Libereckém kraji. Proti průměru ČR byla dojivost v kraji nižší o 1,84 litru. Nejvíce v průměru nadojila 1 kráva za den v Moravskoslezském kraji a v Praze společně se Středočeským krajem (24,65 resp. 24,60 litru), následoval Zlínský kraj s 24,38 litry.

V roce 2019 se ústeckým chovatelům skotu narodilo 15 919 telat, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 91 telat méně, tj. o 0,6 %, jednalo se o nejnižší počty v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikovém úhrnu narozených telat se kraj podílel 2,8 %, tento podíl byl rovněž nejnižší mezi kraji. V přepočtu na 100 krav se v kraji narodilo 93,6 telat, to je o 0,7 telat méně než v předchozím roce. Do 3 měsíců od narození uhynulo 1 053 kusů, proti roku 2018 se jednalo o pokles úhynů o 149 telat, tj. o 12,4 %. Procento uhynulých telat z počtu narozených v kraji se rovněž snížilo a dosáhlo 6,6 % proti 7,5 % v předchozím roce. V mezikrajovém porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 5 % v Pardubickém kraji do 8 % v Karlovarském kraji. Ústecká hodnota byla čtvrtá nejvyšší mezi kraji. Počet odchovaných telat na 100 krav byl v roce 2019 zhruba stejný jako v roce 2018, celkem bylo v kraji odchováno 87,4 telat na 100 krav proti 87,2 v roce předchozím. Touto hodnotou zaujímal kraj druhou nejnižší příčku po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet telat na 100 krav odchovali v Pardubickém a Jihomoravském kraji (96,6 resp. 96,5 kusů). Republikový průměr odchovu telat na 100 krav činil 92,7 telat a byl o 5,3 kusu vyšší než v Ústeckém kraji.

Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat z počtu narozených podle krajů v roce 2019

V Ústeckém kraji bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 5 223 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, proti skutečnosti předchozího roku to znamenalo pokles o 433 tun, tj. o 7,6 %. Na republikové produkci skotu se kraj podílel 3,1 %, tento podíl byl po Karlovarském kraji nejnižší mezi kraji. Nejvíce se na produkci ČR podíleli zemědělci v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, kde vyprodukovali 16,0, resp. 14,8 % celorepublikového objemu jatečného skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho kusu jatečného skotu dosahovala v Ústeckém kraji 536,4 kg a v porovnání s ostatními kraji zaujímala středovou pozici. Skot s nejvyšší hmotností produkovali v Pardubickém kraji (549,7 kg), s nejnižší hmotností v Moravskoslezském kraji (444,5 kg).

Výroba jatečného skotu podle krajů v roce 2019

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2019 (aktualita v pdf)
  • Podrobnější informace naleznete v publikaci:
  • Chov skotu - 2. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Stručná informace - Chov skotu v roce 2019