Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2017

 

 


Podle stavů ke konci roku 2017 se počet kusů chovaného skotu v Ústeckém kraji zvýšil, a to téměř ve všech věkových kategoriích, s výjimkou telat do 8 měsíců. Vzrostl celkový počet krav i počet krav bez tržní produkce mléka, ale poklesl počet dojených krav. Produkce mléka v kraji se vlivem poklesu stavů dojnic snížila. Tržnost mléka dosáhla 96 % a byla stejná jako v roce 2016. Za uplynulý rok se zvýšil počet narozených telat, ale zároveň vzrostl počet uhynulých telat do 3 měsíců stáří. Na 100 krav tak bylo v roce 2017 odchováno o 1 tele méně než v předchozím roce, celkem tedy 86 telat. Meziročně poklesla výroba jatečného skotu, ale zvýšila se průměrná živá hmotnost.

Ústečtí zemědělci chovali ke konci roku 2017 celkem 43 002 kusů skotu, v porovnání s rokem 2016 stavy vzrostly o 3 068 kusů (o 7,7 %). Stavy skotu v kraji byly v mezikrajovém srovnání druhé nejnižší (po Karlovarském kraji). K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Na celkových stavech skotu České republiky se kraj podílel 3,1 %. Nejpočetnější chovy skotu jsou v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, oba kraje se na republikovém úhrnu podílely více než 15 %.

Chovy krav se na celkových stavech skotu v Ústeckém kraji podílely necelými dvěmi pětinami (39,3 %), tento podíl byl v mezikrajovém srovnání nejnižší, nejvyšší podíl představují krávy v Moravskoslezském, Zlínském kraji a Karlovarském kraji (46,6, resp. 44,7 % v dalších dvou krajích). V roce 2017 bylo v kraji chováno 16 899 krav, jejich stavy meziročně vzrostly, a to o 808 kusů (o 5,0 %). K nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Královéhradeckého a Zlínského. Navýšení stavů v Ústeckém kraji bylo nejvyšší. Podíl dojených krav ve prospěch krav bez tržní produkce mléka se dlouhodobě snižuje ve většině krajů. V roce 2017 zaujímal podíl dojených krav v Ústeckém kraji 44,7 % a proti předchozímu roku poklesl o 5,9 p.b. K meziročnímu poklesu podílu dojených krav došlo celkem v deseti krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Již od roku 2009 je v mezikrajovém srovnání podíl dojených krav v Ústeckém kraji druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší podíl dojených krav na celkovém počtu krav je dlouhodobě v Jihomoravském kraji (83,3 %), republikový úhrn dosahoval 64,0 %.

Produkce mléka v Ústeckém kraji dosáhla 57 043 tisíc litrů a byla proti roku 2016 nižší o 5 852 tis. litrů (o 9,3 %). K poklesu výroby mléka došlo celkem v pěti krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Na celorepublikové výrobě mléka se kraj podílel 1,9 %, což byl druhý nejnižší podíl po Karlovarském kraji, naproti tomu nejvyšší podíl (18,7 %) dosahoval Kraj Vysočina. Z vyprodukovaného množství mléka bylo v kraji prodáno 54 762 tis. litrů (meziroční pokles o 5 646 tis. litrů, o 9,3 %), tržnost mléka v kraji tak dosáhla 96 % a byla stejná jako v předchozím roce. Z vyrobeného mléka bylo v republice prodáno v průměru 96,6 %, tj. o 0,6 p.b. více než v Ústeckém kraji. Tržnost mléka v kraji byla třetí nejnižší v České republice po Karlovarském a Jihočeském kraji.

Průměrná denní dojivost jedné krávy v Ústeckém kraji meziročně vzrostla o 0,14 litrů (o 0,7 %) a dosahovala 20,98 litrů. V mezikrajovém srovnání byla tato hodnota čtvrtá nejnižší po Karlovarském, Jihočeském a Libereckém kraji. Proti průměru ČR byla dojivost v kraji nižší o 1,54 litru. Nejvíce v průměru nadojila 1 kráva za den ve Zlínském a Moravskoslezském kraji (24,30 resp. 24,05 litru).

V roce 2017 se ústeckým chovatelům skotu narodilo 15 793 telat, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 562 telat více, tj. o 3,7 %, jednalo se o nejnižší počty v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikovém úhrnu narozených telat se kraj podílel 2,8 %, tento podíl byl rovněž nejnižší mezi kraji. V přepočtu na 100 krav se v kraji narodilo 93,2 telat, to je zhruba stejně jako v předchozím roce. Do 3 měsíců od narození uhynulo 1 184 kusů, proti roku 2016 se jednalo o nárůst úhynů o 221 telat, tj. o 22,9 %, nárůst úhynů byl nejvyšší mezi kraji. Zvýšilo se rovněž procento uhynulých telat z počtu narozených v kraji o 1,2 p.b., úhyn tak dosáhl 7,5 %. V mezikrajovém porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 5,4 % ve Zlínském kraji do 8,1 % v Karlovarském kraji. Ústecká hodnota byla druhá nejvyšší mezi kraji. Nárůst počtu úhynů a meziroční pokles počtu narozených telat v Ústeckém kraji znamenal i nižší počet odchovaných telat na 100 krav o 1,2 kusu (o 1,4 %). Celkem bylo v kraji odchováno 86,2 telat na 100 krav. Touto hodnotou zaujímal kraj druhou nejnižší příčku po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet telat na 100 krav odchovali v Pardubickém kraji (95,1 kusu). Republikový průměr odchovu telat na 100 krav činil 91,1 telat a byl o 4,9 kusu vyšší než v Ústeckém kraji.

V Ústeckém kraji bylo v roce 2016 vyrobeno celkem 5 164 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, proti skutečnosti předchozího roku to znamenalo pokles o 84 tun, tj. o 1,6 %. Na republikové produkci skotu se kraj podílel 3,1 %, tento podíl byl po Karlovarském a Libereckém kraji nejnižší mezi kraji. Nejvíce se na produkci ČR podíleli zemědělci v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, kde vyprodukovali 16,4, resp. 14,9 % celorepublikového objemu jatečného skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho kusu jatečného skotu dosahovala v Ústeckém kraji 509 kg a v porovnání s ostatními kraji zaujímala šestou nejvyšší pozici. Skot s nejvyšší hmotností byl produkován v Plzeňském, Pardubickém a Jihočeském kraji (530,5 kg, 523,8 kg a 521,1 kg), s nejnižší hmotností v Moravskoslezském kraji (416,9 kg).