Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2017

 

 


Celkové stavy prasat v Ústeckém kraji stejně jako v celé republice v průběhu roku 2017 vzrostly. K nárůstu došlo u selat a chovných prasat. Stavy mladých prasat a prasat na výkrm poklesly. Vyšší byl celkový počet narozených selat. Počet narozených selat a odchovaných selat na jednu prasnici byl zhruba stejný jako v roce 2016, a to i přes vyšší úhyn selat než v předchozím roce. Výroba jatečných prasat meziročně poklesla o 5,6 %.

 

Podle stavů k 31. 12. 2017 bylo v Ústeckém kraji chováno celkem 95 678 prasat, na celkových stavech prasat České republiky (1,53 mil. kusů) se kraj podílel 6,2 %. Ústecký kraj byl jedním ze sedmi krajů, kde došlo v porovnání s koncem roku 2016 k nárůstu stavů, v Ústeckém kraji dosáhl 5,9 % a představoval 5 304 kusů. Nejvyšší nárůst zaznamenali ve Zlínském kraji (o 32,9 %). Nejvyšší pokles ze šesti krajů, kde se stavy prasat meziročně snížily, byl v Moravskoslezském a Olomouckém kraji (o 11,8 resp. o 10,8 %).

Z hlediska hmotnostních kategorií a účelu chovu prasat zaznamenaly v loňském roce v Ústeckém kraji vysoký nárůst selata do 20 kg živé hmotnosti, jejich stavy se téměř ztrojnásobily. Nárůst zhruba o 5 % jsme zaznamenali i u chovných prasat s 50 a více kilogramy živé hmotnosti. Naproti tomu k meziročnímu poklesu zhruba o dvě třetiny došlo u mladých prasat od 20 do méně než 50 kg živé hmotnosti. O více než 5 % poklesly stavy prasat určených na výkrm vč. vyřazených prasnic a kanců, a to výhradně vlivem kategorie 50 až méně než 80 kg živé váhy, jejich stavy se snížily téměř o třetinu. U ostatních hmotnostních kategorií prasat na výkrm stavy vzrostly, z toho nejvyšší nárůst se projevil v hmotnostní kategorii 110 a více kg živé váhy (téměř dvojnásobné navýšení). V kategorii 80 až méně než 110 kg ž.hm. stavy vzrostly o necelá 3 %.

Ústečtí zemědělci chovali v roce 2017 celkem 45 939 selat do 20 kg, na celkových stavech prasat se selata podílela 48 %. V porovnání s ostatními kraji byl tento podíl v Ústeckém kraji nejvyšší, republikový průměr (31,1 %) byl o 16,9 p.b. nižší než v kraji. Stavy mladých prasat poklesly téměř o 23 tisíce kusů, celkem bylo v kraji chováno 11 276 prasat této kategorie. Podíl mladých prasat od 20 do méně než 50 kg představoval 11,8 % celkových stavů prasat v kraji a byl mezi kraji nejnižší. Na republikových stavech se kraj podílel 3,3 %. Počet chovných prasat dosáhl 8 071 kusů, meziročně jejich stavy vzrostly o 369 kusů. Chovná prasata se na celkových stavech prasat podílela 8,4 % a jejich podíl byl třetí nejnižší po Karlovarském a Jihomoravském kraji. Na republikových stavech chovných prasat se kraj podílel 5,8 %. V této kategorii byly v roce 2017 zastoupeny z 65,9 % prasnice (z nich bylo více než 71 % zapuštěných), z necelé jedné třetiny prasničky (z nich více než 41 % zapuštěných) a zbývající 2 % tvořili kanci. Kategorie prasat na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců) zaujímala ke konci roku 2017 v kraji 31,8 %, tento podíl byl druhý nejnižší v regionálním srovnání po Libereckém kraji. Na celkových stavech prasat určených na výkrm v ČR se kraj podílel 5,3 %.

 

Průměrné stavy prasnic (6 119) se v roce 2017 v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 238 kusů (tj. o 4,0 %). K meziročnímu nárůstu stavů došlo v dalších pěti krajích, v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší po Zlínském a Libereckém kraji. Meziročně se zvýšily stavy prasnic, kromě uvedených, ještě v Karlovarském kraji, v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji. Na republikových průměrných stavech prasnic se Ústecký kraj podílel 5,9 %.

V průběhu roku 2017 se v Ústeckém kraji narodilo 208 055 selat, meziročně to znamenalo o 7 026 (o 3,5 %) kusů více než v roce 2016. K nárůstu došlo ještě v dalších sedmi krajích, z toho v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejvyšší po Zlínském, Karlovarském a Pardubickém kraji. Na počtu narozených selat v ČR se Ústecký kraj podílel 6,5 %. Na jednu prasnici v kraji připadalo 34 narozených selat. V mezikrajovém srovnání se jednalo spolu se Zlínským krajem o nejvyšší hodnotu.

Počet uhynulých selat do odstavu meziročně poklesl o 1 929 kusů (o 10,2 %) na 17 071 kusů, procentní podíl uhynulých selat na celkovém počtu narozených se snížil z 9,5 % v roce 2016 na 8,2 % v roce 2017. Pokles procenta uhynulých selat z celkového počtu narozených byl zaznamenán kromě Ústeckého kraje ještě v dalších čtyřech krajích (Moravskoslezském, Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém). V roce 2017 bylo v Ústeckém kraji odchováno celkem 190 984 selat, což bylo o 8 955 selat (o 4,9 %) více než v roce 2016. K meziročnímu nárůstu absolutního počtu odchovaných selat došlo ještě v dalších pěti krajích. V přepočtu na jednu prasnici připadalo v roce 2017 v Ústeckém kraji 31,2 odchovaných selat, tj. zhruba stejně jako v roce 2016. Hodnota odchovu byla nejvyšší v republice.

V Ústeckém kraji se v roce 2017 vyrobilo celkem 18 458 tun jatečných prasat v živé hmotnosti a v porovnání s předchozím rokem to bylo o 1 104 tun méně (o 5,6 %). Ústecký kraj byl jedním z jedenácti krajů v republice, kde byl zaznamenán meziroční pokles. Vyšší produkci jatečných prasat než v roce 2016 zaznamenali pouze ve Zlínském a mírně i v Pardubickém kraji.