Charakteristika okresu Most

 

Okres Most leží na západě Ústeckého kraje. Na severní straně je chráněn hradbou Krušných hor, ze západu, jihu a východu hraničí s okresy Chomutov, Louny a Teplice. Severní hranice území je zároveň i hranicí státní se Spolkovou republikou Německo.

Se svou rozlohou 467 km2 je mostecký okres druhým nejmenším okresem v Ústeckém kraji, z celkové výměry kraje zaujímá 8,7 %.

K 1. 1. 2021 se okres Most členil na 26 obcí, z nichž 6 má statut města. Ke konci roku 2021 zde žilo 106 773 obyvatel. Počet obyvatel na 1 km2 dosáhl v roce 2021 hodnoty 228,6 a mostecký okres byl tak třetím nejhustěji osídleným okresem Ústeckého kraje.

Území okresu náleží ke třem geografickým celkům. Na severu je to oblast Krušných hor, do jihovýchodní části zasahují kopce výběžku Českého středohoří, které v jihozápadní části přecházejí v Žateckou plošinu. Střední část okresu vyplňuje Mostecká kotlina v podobě velké pánve. Nejvyšším místem okresu je hora Loučná – 956 m n. m. Velká část okresu je součástí Severočeské uhelné pánve, která je zdrojem kvalitního hnědého uhlí.

Území okresu leží v povodí řeky Bíliny a jejího přítoku říčky Srpiny. Největší vodní plochou je jezero Most, které vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky. Mezi další významné vodní plochy patří Propadlina, Farský rybník a jezero Matylda. Poblíž českého Jiřetína leží vodní nádrž Fláje vybudovaná na Flájském potoku za účelem zásobení vodou.

Mostecký okres je čtvrtým nejlesnatějším okresem Ústeckého kraje, lesní půda se rozkládá na téměř 35 % okresu. Ze všech okresů kraje má okres Most nejmenší podíl zemědělské půdy, která tvoří pouze 28,6 % celkové výměry.

Ohromné nerostné bohatství zcela předurčilo charakter a ekonomický význam okresu. V letech budování socializmu, kdy se Československo orientovalo na energeticky náročný těžký průmysl, se hnědé uhlí stalo rozhodující složkou palivoenergetické základny. V průběhu čtyřiceti poválečných let zmizelo přes 80 obcí včetně starého města Most. I přes rozsáhlé změny krajiny v důsledku těžby uhlí zde ale najdeme řadu pozoruhodných památek, které mohou podpořit cestovní ruch. Ze starého Mostu, města s více jak sedmisetletou tradicí, zůstal zachován jen děkanský kostel jako vrchol gotického stavitelství a pozůstatky hradu na kopci Hněvín. Přemístění děkanského kostela za necelých 30 dnů na 51 speciálních hydraulických podvozcích bylo v roce 1975 světovou raritou. K turistickým lákadlům může v Mostě patřit také autodrom a hipodrom se svými proslulými akcemi mezinárodního významu. Význam celé této oblasti v minulosti nám dokladují i další pamětihodnosti nacházející se na území okresu. Obec Horní Jiřetín (Jorenthal) byl významným poutním sídlem na obchodní cestě do Saska a záznamy o něm pocházejí již z 13. století. V obci je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní fara. V katastru obce leží zámek Jezeří, který byl postaven na místě původního gotického hradu. Ve městě Litvínov náleží k pamětihodnostem Valdštejnský zámek z první poloviny 18. století, který je obklopen zámeckým parkem v anglickém stylu o rozloze osmi hektarů. Od roku 1964 je zde zřízeno muzeum. Valdštejnská kaple se nachází na zrušeném městském hřbitově a je postavena v klasicistním slohu. Mezi významné objekty architektury po druhé světové válce patří Kolektivní dům, zkráceně zvaný Koldům. Komplex představoval v dané době nový styl bydlení s úplným vybavením a službami. Litvínov bylo a je město hlavně průmyslové. Význam manufaktury na výrobu sukna připomíná obelisk z roku 1815 umístěný na náměstí Míru. Další zastavení na podkrušnohorské cestě je možné ve městě Lom. Záznamy o existenci osady pocházejí z konce 12. století. Ve městě najdeme kostel Srdce Páně ze 17. století, morový sloup s podstavcem a reliéfem sv. Jiří, kapli Nejsvětější trojice a původní hornickou kolonii z konce 19. století.