Charakteristika okresu Louny

 

Okres Louny se rozkládá v jihozápadní části Ústeckého kraje a leží na hranici tří krajů. V rámci Ústeckého kraje sousedí s okresy Chomutov, Most, Teplice a Litoměřice, na jihovýchodě sousedí s okresy Kladno a Rakovník ze Středočeského kraje, na jihozápadě pak s okresem Plzeň sever z Plzeňského kraje a okresem Karlovy Vary z Karlovarského kraje.

Svou rozlohou 1 121 km2 je největším okresem v kraji, zaujímá 21 % jeho celkové rozlohy.

K 1. 1. 2021 se lounský okres členil na 70 obcí, z nichž 7 má statut města. Ke konci roku 2021 zde žilo 85 381 obyvatel. I přes to, že je lounský okres největším okresem kraje, žije v něm nejméně obyvatel a hustota osídlení je tak nejnižší ze všech okresů Ústeckého kraje. V roce 2021 zde na 1 km2 připadalo pouze 76,2 obyvatel.

Geograficky patří území okresu ke Krušnohorské soustavě (Žatecká tabule, výběžky Doupovských hor a Českého středohoří). Nejvyšším bodem okresu je Pískový vrch u Domoušic s výškou 526 m n. m. Mezi půdními typy jsou tu mimo jiné zastoupeny permské červenky, které jsou vhodné pro pěstování chmele. Oblast Lounska se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor, díky čemuž se tato oblast řadí mezi sušší oblasti ČR. Na území okresu zasahuje západně od Podbořan výběžek hnědouhelné pánve, na severu okresu v okolí Třískolup bylo v 80. letech vytěženo ložisko energetického uhlí z výběžku hnědouhelné pánve mostecké.

Nejvýznamnějším vodním tokem lounského okresu je řeka Ohře a její přítoky Liboc, Blšanka, Hasina a Chomutovka. Největší vodní plochou je Lenešický rybník, který je využíván k chovu ryb.

Lesy představují pouze 16,1 % celkové výměry okresu, tento podíl je nejnižší ze všech okresů Ústeckého kraje. Naproti tomu se zemědělská půda rozkládá na více než 70 % rozlohy kraje a okres Louny je tak po litoměřickém okresu okresem s nejvyšším podílem zemědělské půdy v kraji.  

Lounským okresem prochází významná silniční dopravní tepna silnice I/7 Praha – Slaný – Louny – Chomutov – Hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána, kde na části této trasy došlo v rámci výstavby dálnice D7 ke zkapacitnění a další přestavba úseků se plánuje.

Na území okresu je několik rekreačních oblastí, a to jak v Poohří, tak v jihozápadní zalesněné části okresu. Množství kulturních a historických památek v lounském okrese je dokladem významné minulosti tohoto území. Archeologické nálezy dokládají trvalé osídlení úrodných oblastí v okolí dolního toku Ohře již v mladší době kamenné. Nejstarší písemně doloženou lokalitou na území okresu je Žatec z roku 1004, první písemné zmínky o dalších obcích se datují z 11. a 12. století. Z historie se na území okresu dochovalo několik hradů, které jsou z velké části v rozvalinách. Nový Hrad v Jimlíně je částečně zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Plně otevřen pro veřejnost je zámek v Krásném Dvoře s rozsáhlým anglickým parkem. Ze stavitelských památek románské architektury se dochovaly kostely ve Vroutku, Libčevsi a Želkovicích, z doby gotické kostel ve Slavětíně, cenný zejména svou freskovou výzdobou a nedostavěný kostel v Panenském Týnci. Pozdně gotickým unikátem je chrám svatého Mikuláše v Lounech. Z barokních památek jsou nejvýznamnější Dientzenhoferův klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, Columbaniho kostel sv. Petra a Pavla v Peruci a kostel sv. Jakuba apoštola v Cítolibech. Lounský archiv, dochovaný od středověku, patří k nejvzácnějším v zemi.