Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 

Během října až prosince loňského roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Ve 4. čtvrtletí 2018 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 116 543 hostů, tj. o 3,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 42 144 cizinců a 74 399 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání po Pardubickém kraji a po Kraji Vysočina třetí nejnižší a v počtu domácích návštěvníků druhý nejnižší po Pardubickém kraji.  Méně zahraničních hostů než Ústecký kraj navštívilo kraje Pardubický, Vysočina, Zlínský a Olomoucký.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2018

Meziročně vzrostl v kraji počet domácích hostů (rezidentů) - o 5,9 %, počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) stagnoval. K navýšení celkového počtu hostů došlo téměř ve všech krajích s výjimkou Pardubického kraje. Meziročně vzrostl počet hostů nejvíce ve Středočeském kraji (o 13,6 %), nejvyšší mezi kraji tam byl i růst zahraničních návštěvníků (o 25,7 %). V Ústeckém kraji byl celkový nárůst počtu hostů třetí nejnižší ze 13 krajů s meziročním růstem. Z pohledu příjezdů domáčí klientely byl přírůstek v Ústeckém kraji sedmý nejvyšší.

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2017 a 4. Q. 2018

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,6 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky - Hlavního města Prahy - se ve 4. čtvrtletí loňského roku přijelo podívat 45 % všech návštěvníků ČR.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř dvou třetin (63,8 %) domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (50,5 %), v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 jich přijelo o necelé 1 % více. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (7,5 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,8 %). Počet příjezdů hostů ze Slovenska meziročně vzrostl o 2,3 %, návštěvníků z Polska přijelo do Ústeckého kraje o 2,9 % více. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval v říjnu až prosinci podíl zahraničních návštěvníků (56,1 %) nad domácími hosty (43,9 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla v Praze, v Jihočeském a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Návštěvníci z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 19,8 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se jejich počet zvýšil, a to o 4 %. Druhou nejpočetnější skupinu, stejně jako v Ústeckém kraji, tvořila se 7,3 % klientela ze Slovenska s meziročním navýšením o 10,2 %. Třetí v pořadí se umístili turisté z Číny s 5,5 %, další v pořadí byli hosté ze Spojeného království (5,3 %). Návštěvníci z Ruské federace zaujímali 5,2 % ze zahraničních hostů České republiky. Meziročně se počet příjezdů návštěvníků z Číny zvýšil o 26,3 %, ze Spojeného království vzrostl o 8,8 %, zatímco počet hostů z Ruské federace o 8,8 % poklesl.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2018

Počet přenocování hostů, kteří ve 4. čtvrtletí loňského roku navštívili Ústecký kraj, dosáhl celkem 302 535 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to představovalo nárůst o 10,1 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 121 623 nocí (meziroční nárůst 8 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 180 912krát, což představovalo nárůst o 11,6 % proti předchozímu roku. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Královéhradeckého a Pardubického kraje. Nárůst v Ústeckém kraji byl po Středočeském kraji druhý nejvyšší. Ve většině krajů měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. Ve dvou krajích - v Praze a Karlovarském kraji meziročně vzrostl jen počet domácích hostů, u zahraničních návštěvníků počet meziročně poklesl. V Plzeňském kraji naopak vzrostl počet zahraniční klientely, zatímco domácí hosté navštívili kraj v menším počtu než v roce 2017.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2017 a 4. Q. 2018

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla ve 4. čtvrtletí loňského roku 2,6 noci a v porovnání s ostatními kraji byla čtvrtá nejvyšší. Rezidenti v kraji strávili v průměru 2,4 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,9 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty vykazují v Karlovarském kraji, nejnižší počet nocí již tradičně strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje.

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018

Čisté využití lůžek (ČVL)[1] v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji dosáhlo v období 4. čtvrtletí loňského roku 30,4 % a bylo meziročně o 2,9 p. b. vyšší než ve stejném období roku 2017. Nárůst zaznamenali ve všech typech zařízení – ve čtyřhvězdičkových hotelích, kde byla lůžka využita z 36,6 %, se jednalo o meziroční zvýšení 1,2 p. b., ve tříhvězdičkových hotelích byla lůžka využita z 34 %, což představovalo meziroční nárůst o 4,8 p. b. V ostatních hotelích a pensionech byla lůžka využívána z 20,3 %, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představovalo zvýšení o 0,4 p. b. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji třetí nejnižší po Kraji Vysočina a Olomouckém kraji.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. Q. 2018

Za celý rok 2018 navštívilo Ústecký kraj celkem 630 896 hostů a strávili zde 1 684 551 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období roku 2017 zvýšil o 6,5 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+4,5 %), tak i domácí hosté (+7,6 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 7,9 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 7,2 %), tak domácích hostů (o 8,3 %).

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2017 a 2018

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil téměř ve všech krajích s výjimkou Pardubického kraje. Nejvyšší regionální nárůst počtu hostů i počtu přenocování byl ve Středočeském a Plzeňském kraji. Navýšení počtu hostů v Ústeckém kraji bylo ze třinácti krajů s nárůstem třetí nejnižší mezi kraji. Počet přenocování byl mezi kraji šestý nejvyšší. Nejmenší meziroční nárůst počtu hostů i počtu přenocování zaznamenali v Praze.

[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027