Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

 


Během října až prosince loňského roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Ve 4. čtvrtletí 2017 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 110 966 hostů, tj. o 7,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 41 014 cizinců a 69 952 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání po Pardubickém kraji a po Kraji Vysočina třetí nejnižší a v počtu domácích návštěvníků vůbec nejnižší.  Méně zahraničních hostů než Ústecký kraj navštívilo kraje Pardubický, Vysočina, Zlínský, Olomoucký a Liberecký.

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2017

Meziročně vzrostl v kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 5,3 %, tak i počet domácích hostů (rezidentů) - o 8,0 %. K navýšení celkového počtu hostů došlo ve všech krajích. Nejvíce meziročně vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji (o 19,6 %), nejvyšší mezi kraji tam byl  růst jak domácích (o 20,7 %) tak zahraničních návštěvníků (o 18,1 %). V Ústeckém kraji byl nárůst počtu hostů osmý nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Z pohledu příjezdů zahraniční klientely byl přírůstek v Ústeckém kraji druhý nejnižší, z hlediska domácích návštěvníků byl sedmý nejvyšší.

Graf - Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2016 a 4. Q. 2017

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,6 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky - Hlavního města Prahy - se ve 4. čtvrtletí loňského roku přijelo podívat 45,7 % všech návštěvníků ČR.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř dvou třetin (63,0 %) domácí hosté. Téměř polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (48,8 %), v porovnání se 4. čtvrtletím 2016 jich přijelo o 3,6 % méně. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (7,5 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,7 %). Počet příjezdů se u hostů ze Slovenska meziročně o 10,9 % zvýšil, zatímco návštěvníků z Polska přijelo do Ústeckého kraje o 6,1 % méně. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval v říjnu až prosinci podíl zahraničních návštěvníků (56,5 %) nad domácími hosty (43,5 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Návštěvníci z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 19,9 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se však jejich počet, na rozdíl od Ústeckého kraje, zvýšil, a to o 3,5 %. Druhou nejpočetnější skupinu, stejně jako v Ústeckém kraji, tvořila se 7,1 % klientela ze Slovenska s meziročním navýšením o 9,1 %. Třetí v pořadí se umístili nerezidenti z Ruska, zaujímali 6,1 % ze zahraničních hostů České republiky, meziročně se počet jejich příjezdů zvýšil o 23,0 %.

Graf - Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2017

Počet přenocování hostů, kteří ve 4. čtvrtletí loňského roku navštívili Ústecký kraj, dosáhl celkem 272 504 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 to představovalo nárůst o 1,4 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 110 617 nocí (meziroční nárůst 3,5 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 161 887krát, to znamená zhruba stejně jako v předchozím roce. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Kraje Vysočina a Zlínského kraje. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší. Ve většině krajů měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. Pouze v Karlovarském kraji meziročně vzrostl jen počet zahraničních hostů, u domácích návštěvníků počet meziročně poklesl.

Graf - Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2016 a 4. Q. 2017

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla ve 4. čtvrtletí loňského roku 2,5 noci a v porovnání s ostatními kraji byla osmá nejvyšší. Rezidenti v kraji strávili v průměru 2,3 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,7 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty vykazují v Karlovarském kraji (4,7 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v říjnu až prosinci roku 2017 ubytovali v průměru na 5,0 noci, domácí hosté na 4,1 noci. Nejnižší počet nocí již tradičně strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,7 noci).

Graf - Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017

Čisté využití lůžek (ČVL)[1] v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji dosáhlo v období 4. čtvrtletí loňského roku 28,6 % a bylo meziročně o 1,0 p.b. vyšší než ve stejném období roku 2016. Nárůst zaznamenali ve tříhvězdičkových hotelích, kde byla lůžka využita z 30,6 % a jednalo se o meziroční nárůst 3,3 p.b. Využití lůžek na 19,9 % evidovali v ostatních hotelích a pensionech, v meziročním srovnání to představovalo zvýšení o 0,5 p.b. Naproti tomu ve čtyřhvězdičkových hotelích čisté využití lůžek meziročně pokleslo o 4,3 p.b. na 36,6 %. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji třetí nejnižší po Kraji Vysočina a Olomouckém kraji.

Graf - Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. Q. 2017

Za celý rok 2017 navštívilo Ústecký kraj celkem 595 683 hostů a strávili zde 1 568 852 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období roku 2016 zvýšil o 12,9 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+14,1 %), tak i domácí hosté (+12,3 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 8,9 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 11,9 %), tak domácích hostů (o 7,3 %).

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů i počtu přenocování byl v Jihomoravském kraji. Nárůst počtu hostů, stejně jako počet přenocování v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší mezi kraji. Nejmenší meziroční nárůst počtu hostů zaznamenali ve Zlínském kraji a počet přenocování pak v Jihočeském kraji.

Graf - Meziroční nárůst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2016 a 2017

 


[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.