Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2015 (předběžné údaje)

 

 


Za čtvrté čtvrtletí i za celý loňský rok vzrostl v Ústeckém kraji meziročně jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, tak počet přenocování. Nárůst se týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

V průběhu 4. čtvrtletí 2015 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 94 918 hostů, tj. o 12,9 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 36 203 cizinců a 58 715 domácích hostů.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2015

Meziročně vzrostl jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 10,9 %, tak se o 14,1 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení počtu hostů došlo téměř ve všech krajích, s výjimkou Jihomoravského kraje. Ve všech krajích se zvýšil počet domácích návštěvníků. V deseti krajích zaznamenali rovněž nárůst počtu zahraničních hostů, k poklesu došlo v Kraji Vysočina a v Jihomoravském, Zlínském a Pardubickém kraji. Nejvíce hostů celkem přibylo v Královéhradeckém (o 18,1 %) a v Libereckém kraji (o 17,8%). Meziroční nárůst v Ústeckém kraji byl pátý nejvyšší.

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2014 a 2015

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 2,6 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Kraji Vysočina. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku přijelo podívat 45,9 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z necelých dvou třetin (61,9 %) domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (52,1 %), v porovnání se 4. čtvrtletím 2014 to bylo o 5,5 % více. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (7,2 %) s meziročním zvýšením příjezdů o více než dvě pětiny (o 40,5 %). Třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,4 %), jejich počet se však meziročně o 1,8 % snížil. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (56,1 %) nad domácími hosty (43,9 %). Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním a druhém místě stejné jako v Ústeckém kraji. Hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 21,2 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (7 %), na třetím místě se umístili turisté ze Spojeného království (5,6 %). Hosté ze Spojených států amerických tvořili 5,4 % z celkového počtu zahraničních návštěvníků a obsadili čtvrtou příčku. Pátí se umístili návštěvníci z Polska se 4,2 %.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2015

Hosté, kteří ve 4. čtvrtletí loňského roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 249 518 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 to představovalo nárůst o 19,1 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 105 645 nocí (meziroční nárůst 16,5 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 143 873krát, meziročně u nich došlo k nárůstu více než o pětinu (o 21,1 %). Celkový počet přenocování meziročně vzrostl téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Jihomoravského kraje. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání nejvyšší. Ve většině krajů měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. Ve čtyřech krajích - v Karlovarském, Pardubickém, Zlínském a v Kraji Vysočina se počet přenocování zvýšil jen u domácích hostů, u zahraničních návštěvníků došlo k meziročnímu poklesu. Naproti tomu v Olomouckém kraji poklesl počet přenocování domácích hostů, ale u zahraničních klientů se jednalo o nárůst. V Jihomoravském kraji, kde došlo k celkovému poklesu, to bylo způsobeno výhradně meziročním snížením počtu přenocování zahraničních hostů.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2014 a 2015

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 4. čtvrtletí loňského roku 2,6 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,5 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,9 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty jsou v Karlovarském kraji (5,2 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji ubytovali v průměru na 5,4 noci, domácí hosté na 4,8 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2015

V období posledního čtvrtletí loňského roku dosáhlo u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji čisté využití lůžek 19,9 % a bylo meziročně o 0,4 p.b. nižší než ve stejném období roku 2014. Nárůst zaznamenaly pouze ve čtyřhvězdičkových hotelech (o 0,8 %), kde zároveň vykázaly nejvyšší využití, a to 33,3 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 18,3 % a jednalo se o meziroční pokles 0,6 p.b. V ostatních hotelech a penzionech byla lůžka využita z 18,5 %, což bylo o 0,7 p.b. méně než ve stejném období předchozího roku. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji čtvrté nejnižší po Kraji Vysočina a po Libereckém a Olomouckém kraji.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. Q. 2015

Za celý rok 2015 navštívilo Ústecký kraj celkem 488 869 hostů a strávili zde 1 315 516 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 13,2 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+ 15,9 %), tak i domácí hosté (+ 11,8 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 10,8 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 9,5 %), tak domácích hostů (o 11,5 %).

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst u obou ukazatelů vidíme v Královéhradeckém kraji. Nejnižší meziroční nárůst počtu hostů byl v Jihomoravském kraji, nejmenší zvýšení počtu přenocování bylo v Karlovarském kraji. Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl sedmý nejvyšší, navýšení počtu přenocování bylo osmé nejvyšší.

Meziroční nárůst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2014 a 2015