Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

Během třetího čtvrtletí letošního roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Ve 3. čtvrtletí 2017 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 230 593 hostů, tj. o 16,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 76 033 cizinců a 154 560 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejnižší po Pardubickém a Olomouckém kraji a po Kraji Vysočina. Druhý nejnižší, po Karlovarském kraji, byl počet domácích návštěvníků. Šest krajů navštívilo méně zahraničních hostů než Ústecký kraj. 

Meziročně vzrostl v kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 21,9 %, tak se o 14,5 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení celkového počtu hostů došlo ve všech krajích, meziročně nejvíce vzrostl počet návštěvníků v Ústeckém kraji. V porovnání se 3. čtvrtletím 2016 se zvýšil ve všech krajích i počet zahraničních klientů, nejvyšší přírůstek zaznamenali v Kraji Vysočina (22,0 %), druhý nejvyšší byl v Ústeckém kraji (21,9 %). Z hlediska domácích návštěvníků se jejich počet zvýšil ve 12 krajích, výjimkou byly Jihočeský a Liberecký kraj, kde došlo k meziročnímu poklesu. Nárůst domácích hostů v Ústeckém kraji byl mezi kraji nejvyšší.

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,3 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se ve 3. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 32,0 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z více než dvou třetin domácí hosté (67,0 %). Z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili více než dvě pětiny hosté z Německa (40,9 %), v porovnání se 3. čtvrtletím 2016 to bylo o 17,7 % více. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (9,4 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících návštěvníci ze Slovenska (6,1 %), těsně následováni hosty z Nizozemí (5,4 %). Počet příjezdů hostů z Polska meziročně mírně poklesl (téměř o 3 %), zatímco počet hostů ze Slovenska o více než 32 % vzrostl. V celé ČR stejně jako v Ústeckém kraji převažoval v červenci až září podíl domácích návštěvníků (54,6 %) nad zahraničními hosty (45,4%). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla přitom pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Návštěvníci z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 18,0 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 3,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořila klientela ze Slovenska - 6,8 % s meziročním navýšením o 5,4 %. Třetí v pořadí se umístili nerezidenti z Polska, zaujímali 6,2 % ze zahraničních hostů České republiky, meziročně se počet jejich příjezdů zvýšil o 4,1 %.

 

Počet přenocování hostů, kteří ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, dosáhl celkem 645 078 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 to představovalo nárůst o 13,6 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 209 032 nocí (meziroční nárůst 25,4 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 436 046krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 8,7 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve většině krajů republiky, s výjimkou Jihočeského a Libereckého kraje (pokles návštěvnosti u obou zaznamenali u domácích hostů). Nárůst přenocování u hostů celkem i u zahraničních návštěvníků byl v Ústeckém kraji v mezikrajovém srovnání nejvyšší. V 10 krajích měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. V Plzeňském a Královéhradeckém kraji vzrostlo přenocování pouze u domácích návštěvníků, u zahraničních hostů meziročně pokleslo.

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,8 noci a v porovnání s ostatními kraji byla pátá nejnižší. Rezidenti v kraji strávili v průměru 2,8 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,7 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty vykazují v Karlovarském kraji (4,8 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji od července do září letošního roku ubytovali v průměru na 5,1 noci, domácí hosté na 4,4 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (2,3 noci) a v Hl. m. Praze (2,4 noci).

Čisté využití lůžek (ČVL)[1] v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji dosáhlo v období třetího čtvrtletí letošního roku 48,1 % a bylo meziročně o 5,4 p.b. vyšší než ve stejném období roku 2016. Nárůst zaznamenaly všechny typy zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo ČVL meziročně vyšší o 1 p.b. a dosáhlo 55,9 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita ze 46,1 % a jednalo se o meziroční nárůst 6,4 p.b. U ostatních hotelů a pensionů jsme zaznamenali meziroční navýšení o 6,3 p.b., přičemž se lůžka ve třetím čtvrtletí letošního roku využívala ze 46,2 %. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji třetí nejnižší po Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nejvyšší čistou obsazenost lůžek vykázali v Hl. m. Praze (79,3 %) a v Karlovarském a Jihočeském kraji (74,3 resp. 70,3 %).

Za první tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 488 924 hostů a přenocovali zde 1 305 257 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 15,4 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+ 18,1 %), tak i domácí hosté (+ 14 %). Procentní nárůst domácích návštěvníků byl nejvyšší ze všech krajů. Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 11,4 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 16,4 %), tak domácích hostů (o 8,9 %).


[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované  období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.