Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 


Během druhého čtvrtletí letošního roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

V průběhu 2. čtvrtletí 2018 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 167 373 hostů, tj. o 4,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 65 151 cizinců a 102 222 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Kraji Vysočina a po Pardubickém kraji. Nejnižší mezi kraji byl počet domácích návštěvníků.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2018

Meziročně vzrostl jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 6,2 %, tak se o 2,8 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení počtu hostů celkem i domácích návštěvníků došlo ve všech krajích. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů zaznamenal Moravskoslezský (10,5 %), Středočeský (10,2 %) a Jihočeský kraj (10,0 %). Nárůst v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší. Z pohledu příjezdů zahraniční klientely navštívilo meziročně méně hostů Hl. m. Prahu a Liberecký kraj. V ostatních krajích se jejich počet zvýšil. Nejvyšší přírůstek zaznamenali v Plzeňském (20,2 %) a Jihočeském kraji (16,7 %). Z hlediska domácích hostů se počet hostů nejvíce zvýšil v Karlovarském kraji (o 14,0 %) a v Hlavním městě Praze (o 13,3 %).

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 2. Q. 2017 a 2. Q. 2018

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,1 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se ve 2. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 38,2 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z necelých dvou třetin (61,1 %) domácí hosté. Největší podíl z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (41,4 %), v porovnání s 2. čtvrtletím 2017 to bylo o 1,6 % méně. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (11,6 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska s 6,2 %. V obou zmíněných skupin nerezidentů došlo k meziročnímu zvýšení – u Poláků o 15,5 % a u Slováků o 2,8 %. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (51,8 %) nad domácími hosty (48,2 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 18,9 %, v porovnání se stejným obdobím minulého roku jejich počet poklesl o 0,3 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska 6,8 %, jejich obliba se meziročně zvýšila o 9,2 %. Třetí a čtvrtí v pořadí se umístili rezidenti z Polska a ze Spojených států amerických (6,3 resp. 6,1 %). Poptávka po pobytech v České republice se u hostů z Polska proti 2. čtvrtletí 2017 zvýšila o 10,5 % a u klientely ze Spojených států o 2,7 %.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 2. čtvrtletí 2018

Hosté, kteří ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 417 258 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to představovalo nárůst o 4,9 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 162 699 nocí (meziroční nárůst 6,8 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 254 559krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 3,8 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve většině krajů republiky s výjimkou Hlavního města Prahy, Karlovarského, Libereckého a Pardubického kraje. Pokles počtu přenocování v těchto čtyřech krajích ovlivnil ve třech z nich nižší počet zahraničních návštěvníků, v Pardubickém kraji pak bylo snížení ovlivněno domácími hosty. Z deseti krajů s nárůstem počtu přenocování zaznamenali nejvyšší meziroční zvýšení v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší.

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 2. Q. 2017 a 2. Q. 2018

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,5 noci, a to jak celkem, tak u rezidentů i cizinců. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,6 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v dubnu až červnu letošního roku ubytovali v průměru na 5 nocí, domácí hosté na 4 noci. Nejnižší počet nocí již tradičně strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,9 noci). Nejkratší pobyty zahraničních hostů evidovali v Jihočeském kraji a domácích hostů v Hlavním městě Praze.

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

V období druhého čtvrtletí letošního roku dosáhlo u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji čisté využití lůžek (ČVL)[1] 38,3 %. Meziroční nárůst zaznamenaly s výjimkou čtyřhvězdičkových hotelů všechny ostatní typy zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo ČVL meziročně nižší o 3,1 p.b. a dosáhlo 41,0 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 41,9 % a jednalo se o meziroční nárůst 4,4 p.b. U ostatních hotelů a pensionů se lůžka ve druhém čtvrtletí letošního roku využívala z 32,4 % a v porovnání se stejným obdobím roku 2017 bylo o 3 p.b. vyšší. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji čtvrté nejnižší.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. Q. 2018

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 272 657 hostů a přenocovali zde 687 299 nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil o 7,6 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+ 10,3 %), tak i domácí hosté (+ 6,2 %). Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně vzrostl, a to o 6,2 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 11,5 %), tak domácích hostů (o 3,3 %).

Meziroční nárůst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. pololetím 2017 a 1. pololetím 2018

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů vidíme v Plzeňském kraji (o 14,6 %), dále ve Středočeském a Jihočeském kraji (shodně o 11,9 %). Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší. Počet přenocování nejvíce vzrostl ve Středočeském a Plzeňském kraji (o 11,6 resp. 11 %), navýšení v Ústeckém kraji bylo šesté nejnižší.

 

[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027