Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

Během druhého čtvrtletí letošního roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

V průběhu 2. čtvrtletí 2017 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 163 427 hostů, tj. o 18,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 62 765 cizinců a 100 662 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Pardubickém kraji a po Kraji Vysočina. Nejnižší mezi kraji byl počet domácích návštěvníků.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2017

Meziročně vzrostl jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 20,9 %, tak se o 17,2 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení počtu hostů došlo ve všech krajích. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů zaznamenal Kraj Karlovarský (23,0 %), nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší. Z pohledu příjezdů zahraniční klientely byl nejvyšší přírůstek ve Středočeském kraji (36,7 %) a z hlediska domácích hostů se počet hostů nejvíce zvýšil stejnou měrou v Ústeckém i Jihomoravském kraji (o 17,2 %).

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 2. Q. 2016 a 2. Q. 2017

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,1 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se ve 2. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 39,7 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z necelých dvou třetin (61,6 %) domácí hosté. Největší podíl z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (44,4 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (10,7 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (6,4 %). V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (53,7 %) nad domácími hosty (46,3 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla ale pouze v Praze a Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli jednou pětinou. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska 6,5 %. Třetí v pořadí se umístili rezidenti ze Spojených států amerických (6,0 %). Hosté z Polska zaujímali 5,9 % ze zahraniční klientely České republiky.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 2. čtvrtletí 2017

Hosté, kteří ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 401 744 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 to představovalo nárůst o 13,1 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 157 163 nocí (meziroční nárůst 13,6 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 244 581krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 12,8 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích republiky. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. Ve všech krajích (kromě Olomouckého) měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela.

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 2. Q. 2016 a 2. Q. 2017

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,5 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,4 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,5 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,8 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v dubnu až červnu letošního roku ubytovali v průměru na 5,1 noci, domácí hosté na 4,3 noci. Nejnižší počet nocí již tradičně strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,9 noci).

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

V období druhého čtvrtletí letošního roku dosáhlo u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji čisté využití lůžek (ČVL)[1] 38,5 %. Nárůst zaznamenaly všechny typy zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo ČVL meziročně vyšší o 6,2 p.b. a dosáhlo 47,0 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 39,1 % a jednalo se o meziroční nárůst 5,8 p.b. Nejnižší meziroční navýšení – o 5,3 p.b. - jsme zaznamenali u ostatních hotelů a pensionů, kde se lůžka ve druhém čtvrtletí letošního roku využívala z 32,6 %. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji páté nejnižší.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. Q. 2017

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 258 331 hostů a přenocovali zde 660 179 nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil o 14,1 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+ 15,2 %), tak i domácí hosté (+ 13,5 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 9,3 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 9,5 %), tak domácích hostů (o 9,2 %).

 

 

[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované  období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.