Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

Za první tři měsíce letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, tak počet přenocování. Nárůst se týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 1. čtvrtletí 2017 celkem 94 904 hostů, tj. o 7,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 29 095 cizinců a 65 809 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Kraji Vysočina a po Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji byl nejnižší počet domácích návštěvníků ze všech krajů.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2017

Meziročně vzrostl jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 4,7 %, tak se o 8,4 % zvýšil i počet domácích hostů (rezidentů). K navýšení počtu hostů došlo ve všech krajích, zvýšil se počet domácích návštěvníků i zahraničních hostů. Nejvíce hostů celkem přibylo v Libereckém kraji (24,7 %) a v Kraji Vysočina (21,8 %). Meziroční nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší, z toho u zahraničních hostů druhý nejnižší mezi kraji a u domácí klientely čtvrtý nejnižší.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. Q. 2016 a 2017

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 2,6 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 38,1 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 69,3 % domácí hosté. Téměř polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (49,4 %), jednalo se o zhruba stejný počet jako v 1. čtvrtletí 2016. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (8,6 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,5 %), u obou státních občanství se počet příjezdů meziročně zvýšil (o 1,3 % resp. 12,1 %). V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (50,4 %) nad domácími hosty (49,6 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 20,7 %, jejich počet meziročně poklesl o 2,3 %. Naopak u druhých v pořadí - návštěvníků z Ruska se 7% podílem na zahraniční klientele České republiky, se po několika letech útlumu obnovil zájem o Českou republiku, nárůst proti 1. čtvrtletí předchozího roku představoval 45,3 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté ze Slovenska (6,9 %) a z Polska (6,7 %). I jejich počet meziročně vzrostl .

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 1. čtvrtletí 2017

 

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 258 435 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 to představovalo nárůst o 3,8 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 83 019 nocí (meziroční nárůst 2,5 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 175 416krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 4,5 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích republiky. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší. Ve většině krajů měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela, pouze v Plzeňském kraji se počet přenocování zvýšil jen u domácích hostů, u zahraničních návštěvníků došlo k meziročnímu poklesu.

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. Q. 2016 a 2017

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,7 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,9 noci. V mezikrajovém srovnámi vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (5,0 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v prvních třech měsících roku ubytovali v průměru na 5,5 noci, domácí hosté na 4,1 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 1. čtvrtletí 2017

V období prvního čtvrtletí letošního roku dosáhlo u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji čisté využití lůžek (ČVL)[1] 25,7 % a bylo meziročně o 1 p.b. vyšší než ve stejném období roku 2016. Nárůst zaznamenaly všechny typy zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo ČVL meziročně vyšší o 2,3 p.b. a dosáhlo 30,2 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 27 %, jednalo se o meziroční nárůst čisté obsazenosti lůžek o 1 p.b.). V ostatních hotelech a penzionech se lůžka využívala z 20,7 %, což bylo o 0,3 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji třetí nejnižší po Jihomoravském kraji a po Kraji Vysočina.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 1. Q. 2017


[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované  období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.