Cena vody v kraji nadále nejvyšší v republice

 

Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2016

V roce 2016 oproti předchozím rokům výroba vody poklesla jak v Ústeckém kraji, tak ve většině ostatních krajů. Cena vody však nadále stoupá. V Ústeckém kraji je od roku 2008 nejvyšší v republice.

Vodovody

V Ústeckém kraji bylo v roce 2016 zásobováno vodou z vodovodů celkem 801,8 tisíc obyvatel, tj. o 755 obyvatel méně než v roce 2015. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v kraji představoval 97,5 %, což bylo stejně jako v roce 2015. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji třetí nejvyšší spolu s Pardubickým krajem. Vyšší podíl měli v Moravskoslezském kraji a 100 % pokrytí vykázaly v Hl. m. Praze a v Karlovarském kraji. Celorepublikový průměr (94,4 %) kraj překročil o 3,1 p.b.

Graf č.1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci  pro veřejnou potřebu*) podle krajů  v roce 2016

V roce 2016 se oproti předchozím rokům výroba vody snížila. Objem vyrobené pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu v roce 2016 dosáhl v Ústeckém kraji 49,1 mil. m3 a v porovnání s rokem 2015 se snížil o 1 153 tis. m3, tj. o 2,3 %. Naproti tomu vzrostlo množství fakturované pitné vody celkem (37 048 tis. m3) o 145 tis. m3 (o 0,4 %) i množství fakturované vody pro domácnosti, které odebraly 26 478 tis. m3, což bylo o 375 tis. m3 vody (o 1,4 %) více než v předchozím roce. Objem fakturované pitné vody domácnostem se meziročně zvýšil ve většině krajů s výjimkou 5 krajů - Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského.

Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů nebo-li specifické množství vody fakturované celkem dosáhlo v roce 2016 v Ústeckém kraji 126,2 litrů na osobu a den a v porovnání s předchozím rokem se zvýšilo o 0,2 litru (o 0,2 %). Nárůst jsme zaznamenali ještě v dalších pěti krajích – v Hl. m. Praze, ve Středočeském, Jihočeském, Karlovarském a Jihomoravském kraji. V ostatních krajích došlo k meziročnímu poklesu. Množství fakturované vody domácnostem v Ústeckém kraji meziročně rovněž vzrostlo, a to o 1,1 litru (o 1,2 %) a v roce 2016 dosáhlo v kraji 90,2 litru na osobu a den. K meziročnímu nárůstu došlo celkem v šesti ze čtrnácti krajů (kromě Ústeckého ještě v Hl. m. Praze, ve Středočeském, Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském kraji). V Ústeckém kraji byl nárůst čtvrtý nejvyšší. Na osobu a den evidují nejvyšší spotřebu vody v domácnostech v Hl. m. Praze (107,9 litrů). Naproti tomu nejnižší spotřebu, méně než 80 litrů na osobu a den, vykázaly domácnosti ve Zlínském a v Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina a v Královéhradeckém kraji.

Dlouhodobým jevem je růst ceny vody. V Ústeckém kraji dosáhla v roce 2016 celková hodnota vodného 1 593,8 mil. Kč (bez DPH) a od roku 2005 se zvýšila o více než dvě pětiny (o 40,5 %, tj. o 459,2 mil. Kč). V porovnání s rokem 2015 vzrostlo vodné celkem v kraji o 1,5 %, tj. o 24,2 mil. Kč. Obdobný vývoj jsme zaznamenali ve většině krajů republiky, s výjimkou Jihočeského kraje. K nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v Plzeňském kraji (o 13,7 %). Nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší.

Cena vody (bez DPH) tedy průměrná cena za 1 m3 fakturované pitné vody se od roku 2005 v Ústeckém kraji zvýšila téměř o tři čtvrtiny - z 24,70 Kč na 43,00 Kč za m3. Proti průměru celé republiky byla cena vody v loňském roce v kraji vyšší o 6,30 Kč. Od roku 2008 zaplatí v průměru obyvatelé Ústeckého kraje za 1 m3 vody nejvíce v České republice.

Graf č. 2 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3 odváděných odpadních vod v Ústeckém kraji v letech 2006 až 2016

V porovnání s předchozím rokem se cena vody v kraji v roce 2016 zvýšila o 0,50 Kč (o 1,2 %). Meziroční nárůst zaznamenaly téměř všechny kraje, s výjimkou Jihočeského kraje. Navýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší.

Graf č. 3 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3  odváděných odpadních vod podle krajů v roce 2016

Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci meziročně vzrostl o 0,1 p.b. na 83,6 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji byl 687 092, z toho bylo 98,8 % (678 965 obyvatel) napojeno na čistírnu odpadních vod. Podíl obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatel napojených na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. Stoprocentní pokrytí mělo Hl. město Praha, následovaly kraje Středočeský a Karlovarský. Republikový průměr (96,0 %) byl v kraji překročen o 2,8 p.b. Podíl osob napojených na kanalizaci s koncovou ČOV v přepočtu na střední stav obyvatel se meziročně zvýšil o 0,2 p.b., z 82,4 % v roce 2015 na 82,6 % v loňském roce.

Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) se v Ústeckém kraji meziročně zvýšilo o 49 tis. m3 (o 0,2 %) a v roce 2016 dosáhlo 29 475 tis. m3. K meziročnímu nárůstu došlo v devíti krajích, v Ústeckém kraji bylo navýšení třetí nejnižší. Za celé území republiky množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace meziročně vzrostlo o 1 347 tis. m3, tj. o 0,3 %.

Objem čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) se v porovnání s rokem 2015 v kraji zvýšil o 54 tis. m3 (o 0,2 %) a v roce 2016 tak představoval 28 799 tis. m3. Podíl čištěných odpadních vod na objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) dosáhl 97,7 % a byl stejný jako v roce 2015. Proti průměru celé ČR (97,3 %) byl vyšší o 0,4 p.b..

Celková hodnota stočného dosáhla v roce 2016 v Ústeckém kraji 1 398,1 mil. Kč (bez DPH) a v porovnání s rokem 2015 byla vyšší o 50,3 mil. Kč, tj. o 3,7 %, tento nárůst byl pátý nejvyšší po Hl. m. Praze, po Plzeňském, Olomouckém a Středočeském kraji. Nárůst hodnoty stočného zaznamenali ve všech krajích republiky.

Cena stočného (bez DPH) čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2016 v Ústeckém kraji hodnoty 41,40 Kč za m3. Od roku 2005 se cena stočného v kraji téměř zdvojnásobila (nárůst o 20,40 Kč, tj. o 96,9 %), což je patrné i z grafu č. 2. V porovnání s rokem 2015 vzrostla cena stočného v kraji o 1,40 Kč za m3, tj. o 3,5 %. Průměr za celou ČR (32,10 Kč za m3) byl v kraji překročen o 9,30 Kč. V mezikrajovém srovnání je cena stočného v Ústeckém kraji od roku 2008 druhá nejvyšší po kraji Libereckém. Porovnání jednotlivých krajů je znázorněno v grafu č. 3.