Bytová výstavba v Ústeckém kraji v roce 2016 (předběžné výsledky)

 

Počet zahájených bytů v roce 2016 se v Ústeckém kraji, stejně jako za celou Českou republiku, meziročně zvýšil. Dokončených bytů v Ústeckém kraji bylo méně než v roce 2015, zatímco za celou ČR počet meziročně vzrostl.

V roce 2016 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba celkem 1 299 bytů, v porovnání s rokem 2015 to znamenalo nárůst o 268 bytů, tj. o 26,0 %. V České republice bylo zahájeno celkem 27 224 bytů, kraj se na tomto počtu podílel 4,9 %. K meziročnímu nárůstu došlo celkem v deseti krajích, z toho nejvyšší byl v Jihočeském kraji, nejnižší pak v Libereckém kraji, zvýšení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejvyšší.  Meziroční pokles vykázaly čtyři kraje, téměř o polovinu se meziročně snížil počet zahájených bytů v Hl. m. Praze.

Zahájené byty podle krajů v letech 2015 a 2016 + Meziroční změna zahájených bytů  mezi roky 2016 a 2015

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se z necelých dvou třetin (64,8 %) podílela nová výstavba, zbývajících 35,2 % připadalo na změny již dokončených staveb, při kterých vznikají nové byty. Výrazná převaha nové výstavby je patrná ve všech krajích, nejvíce – 90,9 % dosáhla ve Středočeském kraji a 86,8 % v Hl. m. Praze. Ústecký kraj se svým podílem řadil na nejnižší příčku. Ústecký kraj byl jedním ze šesti krajů (Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký, Kraj Vysočina a Olomoucký), kde došlo k meziročnímu poklesu podílu nové výstavby. V Ústeckém kraji dosáhl pokles 2,1 procentních bodů (p.b.) a byl třetí nejnižší po Libereckém (–0,5 p.b.) a Olomouckém kraji (–1,0 p.b.). Nejvyšší pokles podílu nové výstavby zaznamenali v Královéhradeckém kraji (–5,6 p.b.). Do republikového průměru (82,4 %), který zaznamenal meziroční nárůst o 2,4 p.b., chybělo Ústeckému kraji 17,6 p.b.

Výstavba bytů zahájená v roce 2016 byla v Ústeckém kraji z více než 60 % prováděna v rodinných domech, jednalo se o 788 bytů, proti předchozímu roku počet vzrostl o třetinu. Více než 20 % ze zahájené stavby rodinných domů v kraji bude uskutečněno v okrese Teplice, v ostatních okresech se podíl pohyboval mezi 11 až 15 %, pouze v okrese Most to bylo méně než 10 %. Nástavbou, přístavbou a vestavbou přibude v rodinných domech 58 bytů (4,5 % zahájených bytů), z toho nejvíce v okresech Chomutov (29,3 %), Litoměřice (20,7 %), Louny (15,5 %) a Teplice (12,1 %), v okresech Děčín, Most a Ústí nad Labem dosahoval podíl méně než 10 %. V uplynulém roce byla v kraji zahájena výstavba 22 nových bytů v bytových domech, z 59,1 % se jednalo o byty v okrese Děčín a zbývajících 40,9 % bytů bylo zahájeno v okrese Teplice, v ostatních okresech kraje nebyla započata žádná výstavba. V roce 2016 byla zahájena rovněž nástavba, přístavba či vestavba 198 bytů v bytových domech, tj. 15,2 % z počtu zahájených bytů, tento podíl byl druhý nejvyšší mezi kraji. Téměř 60 % těchto bytů se začalo stavět v okrese Teplice, více než 19 % v okrese Ústí nad Labem, více než 15 % v okrese Děčín, 5,1 % v okrese Chomutov a 1 % v okrese Litoměřice, žádná výstavba nebyla zahájena v okresech Louny a Most. V nebytových budovách bude postaveno celkem 98 bytů (7,5 % ze zahájené výstavby), jedná se o čtvrtý nejvyšší podíl v mezikrajovém srovnání. Nejvyšší podíl těchto bytů bude postaven v okrese Děčín (39,8 %) a v okrese Chomutov (téměř 28 %). Bytový fond kraje se rozšíří o dalších 124 bytů formou stavebních úprav v nebytových prostorech, z toho téměř 72 % bude uskutečněno v okrese Most a 13 % v okrese Louny. Naproti tomu žádná výstavba neproběhne v okrese Ústí nad Labem. V domovech–penzionech nebo domovech pro seniory byla v roce 2016 zahájena výstavba 11 nových bytů, a to v okrese Teplice. U většiny forem zahájené výstavby, s výjimkou bytových domů a nebytových budov, došlo v Ústeckém kraji k meziročnímu nárůstu.

 

V roce 2016 bylo v kraji zkolaudováno celkem 780 nových bytů (podíl 2,9 % na republikovém úhrnu 27 333 bytů), oproti předchozímu roku bylo dokončeno o 33 bytů, o 4,1 % méně. Meziročně méně bytů bylo dokončeno ještě ve čtyřech dalších krajích. Pokles v Ústeckém kraji byl spolu s Moravskoslezským krajem nejvyšší. V republice jako celku počet dokončených bytů meziročně vzrostl.

Dokončené byty podle krajů v letech 2015 a 2016 + Meziroční změna dokončených bytů   mezi roky 2016 a 2015

V přepočtu na tisíc obyvatel byl v Ústeckém kraji v roce 2016 dokončen necelý 1 byt, což představuje nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel (4,8) bylo zkolaudováno v Hl. m. Praze, 3,6 bytu ve Středočeském kraji a 3,3 bytu v Jihomoravském kraji.

Ve struktuře dokončených bytů převažovaly téměř ve všech krajích byty v rodinných domech, s výjimkou Hlavního města Prahy, kde se na počtu dokončených bytů podílely jen 8,9 % a převažující podíl byl realizován v bytových domech (82,7 %). V Ústeckém kraji představoval v roce 2016 podíl nových bytů v rodinných domech 75,9 % a byl třetí nejvyšší po Kraji Vysočina a Středočeském kraji. Celkem bylo v rodinných domech dokončeno 592 bytů a jejich počet meziročně poklesl o 12 bytů (o 2,0 %). Podíl v jednotlivých okresech se pohyboval od 11,3 % v okrese Louny do 22,5 % v okrese Litoměřice. Formou nástaveb, přístaveb nebo vestaveb k rodinným domům přibylo v kraji 15 bytů (1,9 % z počtu dokončených bytů), dvě pětiny bytů byly dokončeny v okrese Chomutov, jedna pětina v okrese Litoměřice, 13,3 % shodně v okrese Most a Teplice a 6,7 % rovněž shodně v okrese Děčín a Louny. Žádná výstavba nebyla realizována v okrese Ústí nad Labem. Meziročně se počet dokončených bytů touto formou snížil o 16,7 %. O 14,3 % meziročně poklesl počet bytů dokončených v bytových domech. Celkem bylo dostaveno 12 bytů v kraji, všechny v okrese Děčín. Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům vzniklo 42 bytů (5,4 % z počtu dokončených bytů), z toho více než polovina v okrese Ústí nad Labem a 19 % v okrese Děčín. Žádné byty nebyly dokončeny v okrese Louny. Proti roku 2015 bylo touto formou dokončeno o 10,5 % bytů více. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyl v Ústeckém kraji v loňském roce dokončen žádný byt. V nebytových budovách bylo postaveno 13 bytů (1,7 % z celkového počtu dokončených bytů), tj. téměř o čtvrtinu méně než v roce 2015. Více než 23 % bylo realizováno v okrese Chomutov, 15,4 % shodně ve 4 okresech - Děčín, Litoměřice, Louny a Teplice a ve zbývajících dvou okresech shodně 7,7 % (Most a Ústí nad Labem). O téměř 9 % v porovnání s rokem 2015 poklesl v Ústeckém kraji počet bytů dokončených ve stavebně upravených nebytových prostorách, v loňském roce bylo zkolaudováno 106 nových bytů proti 116 v předchozím roce. Více než 28 % z toho bylo realizováno v okrese Most, více než čtvrtina v okrese Ústí nad Labem a téměř 22 % v okrese Chomutov. V ostatních okresech se podíl pohyboval od 3,8 % v okrese Litoměřice do 9,4 % v okrese Teplice.