Ženy a muži v Moravskoslezském kraji

 

31. 10. 2019

Dalším příspěvkem po analýzách vývoje seniorů a mladé generace nabízejícím jiný úhel pohledu na obyvatelstvo kraje je nová publikace Ženy a muži v Moravskoslezském kraji, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad. Analýza mapuje společné i rozdílné charakteristiky obou pohlaví v nejrůznějších oblastech života společnosti od demografie, vzdělávání, postavení na trhu práce, přes zdravotní péči, sociální zabezpečení a bydlení až po volnočasové aktivity. Publikace byla zpracována ve všech krajích České republiky.

V Moravskoslezském kraji se každoročně narodí více chlapců než děvčat, proto muži mírně převažovali nad ženami v předproduktivní a produktivní složce obyvatelstva (cca 51 %). V nejstarší věkové skupině 65 a více let, zejména zásluhou delší naděje dožití, již výrazně převládaly ženy (59 %).

Úroveň vzdělanosti v Moravskoslezském kraji se napříč celou populací zvyšovala, přičemž růst byl znatelnější v případě žen. Od roku 2015 byl podíl vysokoškolsky vzdělaných žen vyšší než v případě mužů. Již od středního školství lze vysledovat rozdělení na tradičně ženské a tradičně mužské obory v přímé vazbě na budoucí povolání.

Odměny za práci jsou v případě mužů dlouhodobě vyšší bez ohledu na věk nebo dosažené vzdělání. Rozdíl mediánu hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře mezi muži a ženami činil v roce 2018 v kraji 7,0 tis. Kč, v nepodnikatelské sféře byl rozdíl mediánu platu téměř 4,8 tis. Kč. Rovněž starobní důchod mužů byl v průměru o 3,4 tis. Kč vyšší než důchod žen, ty jej však s přihlédnutím k naději dožití pobíraly déle.

V důsledku postupného úbytku pracovních sil na straně mužů a nasycenosti trhu práce se jako jeden z možných nových zdrojů jeví zvýšená participace žen v pracovním procesu. Zatímco v roce 2008 se ženy podílely 43,7 % na počtu všech zaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji, v roce 2018 to již bylo o 1,5 p. b. více.

Zájem žen kandidovat do zastupitelstev obcí byl oproti mužům dlouhodobě nižší a v čase rostl jen pozvolna. Úspěšnějším pohlavím z pohledu podílu zvolených zastupitelů na počtu kandidátů byli ve všech volebních letech muži. V roce 2018 bylo do obecních zastupitelstev zvoleno 21,5 % mužů-kandidátů, zatímco v případě žen takto uspělo 16,5 % kandidátek.

Analýza Ženy a muži v Moravskoslezském kraji 2018 je k dispozici na webu ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-moravskoslezskem-kraji-2018.

  • Ženy a muži v Moravskoslezském kraji
  • Kontakt:
    Jan Dehner
    Krajská správa ČSÚ v Ostravě
    Tel.: 595 131 232
    E-mail: jan.dehner@czso.cz